बंद

भू.सं.प्र.क्र. 12/2022-23 मौजे जुमडा  ता. देऊळगावराजा  जि. बुलढाणा  पाझर तलाव च्या कामासाठी क्षेत्र 0.39 हे.आर. जमीन सरळ खरेदी द्वारे संपादित करणे बाबत अधिसूचना

भू.सं.प्र.क्र. 12/2022-23 मौजे जुमडा  ता. देऊळगावराजा  जि. बुलढाणा  पाझर तलाव च्या कामासाठी क्षेत्र 0.39 हे.आर. जमीन सरळ खरेदी द्वारे संपादित करणे बाबत अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भू.सं.प्र.क्र. 12/2022-23 मौजे जुमडा  ता. देऊळगावराजा  जि. बुलढाणा  पाझर तलाव च्या कामासाठी क्षेत्र 0.39 हे.आर. जमीन सरळ खरेदी द्वारे संपादित करणे बाबत अधिसूचना

भू.सं.प्र.क्र. 12/2022-23 मौजे जुमडा  ता. देऊळगावराजा  जि. बुलढाणा  पाझर तलाव च्या कामासाठी क्षेत्र 0.39 हे.आर. जमीन सरळ खरेदी द्वारे संपादित करणे बाबत अधिसूचना

27/10/2022 30/11/2022 पहा (210 KB)