बंद

खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.30 हे.आर. मौजे ताडशिवणी  ता. सिंदखेडराजा  जि. बुलढाणा  जमीन सरळ खरेदी द्वारे संपादित करणे बाबत

खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.30 हे.आर. मौजे ताडशिवणी  ता. सिंदखेडराजा  जि. बुलढाणा  जमीन सरळ खरेदी द्वारे संपादित करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.30 हे.आर. मौजे ताडशिवणी  ता. सिंदखेडराजा  जि. बुलढाणा  जमीन सरळ खरेदी द्वारे संपादित करणे बाबत

खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.30 हे.आर. मौजे ताडशिवणी  ता. सिंदखेडराजा  जि. बुलढाणा  जमीन सरळ खरेदी द्वारे संपादित करणे बाबत

11/11/2022 28/11/2022 पहा (611 KB)