बंद

जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत मौजे तीकोडी ता.नांदुरा जि. बुलढाणा येथील उपसा सिंचन योजना क्र.1 चे टप्पा क्र. 2 चे पंपगृहाचे बांधकाम करिता संपादित करण्यात येत असलेल्या खाजगी जमिनीची सरळ खरेदीबाबत ची पूर्वसूचना

जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत मौजे तीकोडी ता.नांदुरा जि. बुलढाणा येथील उपसा सिंचन योजना क्र.1 चे टप्पा क्र. 2 चे पंपगृहाचे बांधकाम करिता संपादित करण्यात येत असलेल्या खाजगी जमिनीची सरळ खरेदीबाबत ची पूर्वसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत मौजे तीकोडी ता.नांदुरा जि. बुलढाणा येथील उपसा सिंचन योजना क्र.1 चे टप्पा क्र. 2 चे पंपगृहाचे बांधकाम करिता संपादित करण्यात येत असलेल्या खाजगी जमिनीची सरळ खरेदीबाबत ची पूर्वसूचना

जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत मौजे तीकोडी ता.नांदुरा जि. बुलढाणा येथील उपसा सिंचन योजना क्र.1 चे टप्पा क्र. 2 चे पंपगृहाचे बांधकाम करिता संपादित करण्यात येत असलेल्या खाजगी जमिनीची सरळ खरेदीबाबत ची पूर्वसूचना

09/06/2022 30/06/2022 पहा (773 KB)