बंद

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणाऱ्या मौजे दादगांव चे पुनर्वसन गावठाण मौजे निमगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा येथील 31.51 हे.आर जमिनीच्या कलम 11 अन्वये संपादनाची अधिसुचना

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणाऱ्या मौजे दादगांव चे पुनर्वसन गावठाण मौजे निमगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा येथील 31.51 हे.आर जमिनीच्या कलम 11 अन्वये संपादनाची अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणाऱ्या मौजे दादगांव चे पुनर्वसन गावठाण मौजे निमगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा येथील 31.51 हे.आर जमिनीच्या कलम 11 अन्वये संपादनाची अधिसुचना

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणाऱ्या मौजे दादगांव चे पुनर्वसन गावठाण मौजे निमगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा येथील 31.51 हे.आर जमिनीच्या कलम 11 अन्वये संपादनाची अधिसुचना

01/10/2021 05/10/2021 पहा (2 MB)