बंद

मौजे पातोंडा ता. नांदुरा या बाधित गावठाणाचे पुनर्वसनाकरीता मौजे दहिगांव ता. नांदुरा येथील सरळ खरेदीने संपादीत करण्यात येत असलेल्या जमिनीबाबत जाहिर नोटीस

मौजे पातोंडा ता. नांदुरा या बाधित गावठाणाचे पुनर्वसनाकरीता मौजे दहिगांव ता. नांदुरा येथील सरळ खरेदीने संपादीत करण्यात येत असलेल्या जमिनीबाबत जाहिर नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मौजे पातोंडा ता. नांदुरा या बाधित गावठाणाचे पुनर्वसनाकरीता मौजे दहिगांव ता. नांदुरा येथील सरळ खरेदीने संपादीत करण्यात येत असलेल्या जमिनीबाबत जाहिर नोटीस

मौजे पातोंडा ता. नांदुरा या बाधित गावठाणाचे पुनर्वसनाकरीता मौजे दहिगांव ता. नांदुरा येथील सरळ खरेदीने संपादीत करण्यात येत असलेल्या जमिनीबाबत जाहिर नोटीस

13/07/2018 25/07/2018 पहा (402 KB)