बंद

भू.सं.प्र.क्र. 04/2020-21 मधील मौजे भरोसा ता. चिखली जि. बुलढाणा येथील खाजगी जमीन 0.25 आर सरळ खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत

भू.सं.प्र.क्र. 04/2020-21 मधील मौजे भरोसा ता. चिखली जि. बुलढाणा येथील खाजगी जमीन 0.25 आर सरळ खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भू.सं.प्र.क्र. 04/2020-21 मधील मौजे भरोसा ता. चिखली जि. बुलढाणा येथील खाजगी जमीन 0.25 आर सरळ खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत

भू.सं.प्र.क्र. 04/2020-21 मधील मौजे भरोसा ता. चिखली जि. बुलढाणा येथील खाजगी जमीन 0.25 आर सरळ खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत

15/07/2021 27/07/2021 पहा (1 MB)