बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2019-20 मौजे मलगी ता.चिखली जि. बुलढाणा 4 भूधारक क्षेत्र 1.61 आर जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2019-20 मौजे मलगी ता.चिखली जि. बुलढाणा 4 भूधारक क्षेत्र 1.61 आर जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2019-20 मौजे मलगी ता.चिखली जि. बुलढाणा 4 भूधारक क्षेत्र 1.61 आर जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2019-20 मौजे मलगी ता.चिखली जि. बुलढाणा 4 भूधारक क्षेत्र 1.61 आर जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत

30/07/2021 19/09/2021 पहा (1 MB)