बंद

मौजे माटरगांव बु. ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील रस्त्यावरील मस नदीवरील मोठ्या पुलाच्या पोच मार्गासाठी सरळ खरेदीने जमीन संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस

मौजे माटरगांव बु. ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील रस्त्यावरील मस नदीवरील मोठ्या पुलाच्या पोच मार्गासाठी सरळ खरेदीने जमीन संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मौजे माटरगांव बु. ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील रस्त्यावरील मस नदीवरील मोठ्या पुलाच्या पोच मार्गासाठी सरळ खरेदीने जमीन संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस

मौजे माटरगांव बु. ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील रस्त्यावरील मस नदीवरील मोठ्या पुलाच्या पोच मार्गासाठी सरळ खरेदीने जमीन संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस

30/08/2022 06/08/2023 पहा (495 KB)