बंद

भूसंपादन प्रकरण क्र.12/2008-09 मौजे मानेगाव ता.जळगाव जा.जि. बुलढाणा यामध्ये निवाडा घोषित करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्याबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्र.12/2008-09 मौजे मानेगाव ता.जळगाव जा.जि. बुलढाणा यामध्ये निवाडा घोषित करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्र.12/2008-09 मौजे मानेगाव ता.जळगाव जा.जि. बुलढाणा यामध्ये निवाडा घोषित करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्याबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्र.12/2008-09 मौजे मानेगाव ता.जळगाव जा.जि. बुलढाणा यामध्ये निवाडा घोषित करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्याबाबत

04/12/2020 05/02/2021 पहा (1 MB)