बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2020-21 मौजे.मामुलवाडी ता.नांदुरा जि.बुलढाणा प्रकरणामध्ये मध्ये मुदतवाढीचा आदेश प्रसिद्ध  करणे बाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2020-21 मौजे.मामुलवाडी ता.नांदुरा जि.बुलढाणा प्रकरणामध्ये मध्ये मुदतवाढीचा आदेश प्रसिद्ध  करणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2020-21 मौजे.मामुलवाडी ता.नांदुरा जि.बुलढाणा प्रकरणामध्ये मध्ये मुदतवाढीचा आदेश प्रसिद्ध  करणे बाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2020-21 मौजे.मामुलवाडी ता.नांदुरा जि.बुलढाणा प्रकरणामध्ये मध्ये मुदतवाढीचा आदेश प्रसिद्ध करणे बाबत.

14/02/2023 14/05/2023 पहा (2 MB)