बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008-09 मौजे येरळी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील निवाड्यासाठी मिळालेला मुदतवाढ आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008-09 मौजे येरळी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील निवाड्यासाठी मिळालेला मुदतवाढ आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008-09 मौजे येरळी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील निवाड्यासाठी मिळालेला मुदतवाढ आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008-09 मौजे येरळी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील निवाड्यासाठी मिळालेला मुदतवाढ आदेश

05/08/2022 05/09/2022 पहा (645 KB)