बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 18/2018-19 मौजे राहेरी खुर्द ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा मध्ये खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या कामासाठी सरळ खरेदीचे जाहिर प्रगटन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 18/2018-19 मौजे राहेरी खुर्द ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा मध्ये खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या कामासाठी सरळ खरेदीचे जाहिर प्रगटन
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 18/2018-19 मौजे राहेरी खुर्द ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा मध्ये खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या कामासाठी सरळ खरेदीचे जाहिर प्रगटन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 18/2018-19 मौजे राहेरी खुर्द ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा मध्ये खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या कामासाठी सरळ खरेदीचे जाहिर प्रगटन

28/12/2021 04/01/2022 पहा (680 KB)