बंद

मौजे.शेगांव ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये नझुल शीत नं.१४ चे प्लॉट नं.६,७,८,९ व १० मधील एकूण ६५५.३२ चौ. मी. जागा सरळ खरेदीने प्रकरणात जाहीर नोटिस प्रसिद्ध करणेबाबत. 

मौजे.शेगांव ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये नझुल शीत नं.१४ चे प्लॉट नं.६,७,८,९ व १० मधील एकूण ६५५.३२ चौ. मी. जागा सरळ खरेदीने प्रकरणात जाहीर नोटिस प्रसिद्ध करणेबाबत. 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मौजे.शेगांव ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये नझुल शीत नं.१४ चे प्लॉट नं.६,७,८,९ व १० मधील एकूण ६५५.३२ चौ. मी. जागा सरळ खरेदीने प्रकरणात जाहीर नोटिस प्रसिद्ध करणेबाबत. 

मौजे.शेगांव ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये नझुल शीत नं.१४ चे प्लॉट नं.६,७,८,९ व १० मधील एकूण ६५५.३२ चौ. मी. जागा सरळ खरेदीने प्रकरणात जाहीर नोटिस प्रसिद्ध करणेबाबत.

05/07/2024 27/07/2024 पहा (416 KB)