बंद

चोंढी बृ. ल. पा. ता. संग्रामपुर जि. बुलढाणा या प्रकल्पाच्या बांधकामाकरीता आवश्यक मौजे वकाणा शिवारातील 6.22 हे.आर जमीन संपादनाची जाहीर नोटीस

चोंढी बृ. ल. पा. ता. संग्रामपुर जि. बुलढाणा या प्रकल्पाच्या बांधकामाकरीता आवश्यक मौजे वकाणा शिवारातील 6.22 हे.आर जमीन संपादनाची जाहीर नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
चोंढी बृ. ल. पा. ता. संग्रामपुर जि. बुलढाणा या प्रकल्पाच्या बांधकामाकरीता आवश्यक मौजे वकाणा शिवारातील 6.22 हे.आर जमीन संपादनाची जाहीर नोटीस

चोंढी बृ. ल. पा. ता. संग्रामपुर जि. बुलढाणा या प्रकल्पाच्या बांधकामाकरीता आवश्यक मौजे वकाणा शिवारातील 6.22 हे.आर जमीन संपादनाची जाहीर नोटीस

31/05/2021 20/06/2021 पहा (549 KB)