बंद

ढोपरगाव ल.पा योजनेच्या पाणी पुरवठा विहिरीच्या पोच रस्ताच्या कामासाठी मौजे वडजी ता. खामगाव जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादन करावयाच्या जमीन बाबत नोटीस

ढोपरगाव ल.पा योजनेच्या पाणी पुरवठा विहिरीच्या पोच रस्ताच्या कामासाठी मौजे वडजी ता. खामगाव जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादन करावयाच्या जमीन बाबत नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
ढोपरगाव ल.पा योजनेच्या पाणी पुरवठा विहिरीच्या पोच रस्ताच्या कामासाठी मौजे वडजी ता. खामगाव जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादन करावयाच्या जमीन बाबत नोटीस

ढोपरगाव ल.पा योजनेच्या पाणी पुरवठा विहिरीच्या पोच रस्ताच्या कामासाठी मौजे वडजी ता. खामगाव जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादन करावयाच्या जमीन बाबत नोटीस

17/05/2019 02/05/2020 पहा (942 KB)