बंद

सन 2022-23 साठी जिल्हयातील सर्व वालुगटातून वाळू उत्खनन (Manually) व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा.

सन 2022-23 साठी जिल्हयातील सर्व वालुगटातून वाळू उत्खनन (Manually) व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सन 2022-23 साठी जिल्हयातील सर्व वालुगटातून वाळू उत्खनन (Manually) व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा.

सन 2022-23 साठी जिल्हयातील सर्व वालुगटातून वाळू उत्खनन (Manually) व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा.

13/09/2023 18/09/2023 पहा (670 KB)