बंद

शेगाव विकास आराखड्या अंतर्गत नवीन भुसंपादन कायदा २०१३ चे नुसार भुसंपादन प्रकरण क्र. एलएक्यु/आर डी-१८/शेगांव/०१/२०१७-१८ मधील कलम १९ ची अधिसुचना

शेगाव विकास आराखड्या अंतर्गत नवीन भुसंपादन कायदा २०१३ चे नुसार भुसंपादन प्रकरण क्र. एलएक्यु/आर डी-१८/शेगांव/०१/२०१७-१८ मधील कलम १९ ची अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शेगाव विकास आराखड्या अंतर्गत नवीन भुसंपादन कायदा २०१३ चे नुसार भुसंपादन प्रकरण क्र. एलएक्यु/आर डी-१८/शेगांव/०१/२०१७-१८ मधील कलम १९ ची अधिसुचना

शेगाव विकास आराखड्या अंतर्गत नवीन भुसंपादन कायदा २०१३ चे नुसार भुसंपादन प्रकरण क्र. एलएक्यु/आर डी-१८/शेगांव/०१/२०१७-१८ मधील कलम १९ ची अधिसुचना

01/09/2018 28/08/2019 पहा (3 MB)