बंद

अरकचेरी बृहत लघु पा. प्रकल्प ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा या प्रकल्पाच्या कामाकरिता मौजे सोनाळा भाग 1 येथील खाजगी जमीन  सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस

अरकचेरी बृहत लघु पा. प्रकल्प ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा या प्रकल्पाच्या कामाकरिता मौजे सोनाळा भाग 1 येथील खाजगी जमीन  सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अरकचेरी बृहत लघु पा. प्रकल्प ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा या प्रकल्पाच्या कामाकरिता मौजे सोनाळा भाग 1 येथील खाजगी जमीन  सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस

अरकचेरी बृहत लघु पा. प्रकल्प ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा या प्रकल्पाच्या कामाकरिता मौजे सोनाळा भाग 1 येथील खाजगी जमीन  सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस

20/01/2023 20/02/2023 पहा (1 MB)