बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2022-23 मौजे.सोनाळा भाग.1 ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत ६ महिन्याची मुदतवाढ आदेश. 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2022-23 मौजे.सोनाळा भाग.1 ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत ६ महिन्याची मुदतवाढ आदेश. 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2022-23 मौजे.सोनाळा भाग.1 ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत ६ महिन्याची मुदतवाढ आदेश. 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2022-23 मौजे.सोनाळा भाग.1 ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत ६ महिन्याची मुदतवाढ आदेश.

08/02/2024 15/02/2024 पहा (677 KB)