बंद

जिगाव उपसा सिंचन योजना क्र.9 च्या वितरण कुंडाच्या बांधकामासाठी मौजे हिवरखेड ता. खामगाव जि. बुलढाणा शिवारातील 0.85 हे.जमीन सरळ खरेदीने घेणेबाबत

जिगाव उपसा सिंचन योजना क्र.9 च्या वितरण कुंडाच्या बांधकामासाठी मौजे हिवरखेड ता. खामगाव जि. बुलढाणा शिवारातील 0.85 हे.जमीन सरळ खरेदीने घेणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगाव उपसा सिंचन योजना क्र.9 च्या वितरण कुंडाच्या बांधकामासाठी मौजे हिवरखेड ता. खामगाव जि. बुलढाणा शिवारातील 0.85 हे.जमीन सरळ खरेदीने घेणेबाबत

जिगाव उपसा सिंचन योजना क्र.9 च्या वितरण कुंडाच्या बांधकामासाठी मौजे हिवरखेड ता. खामगाव जि. बुलढाणा शिवारातील 0.85 हे.जमीन सरळ खरेदीने घेणेबाबत

29/11/2021 18/12/2021 पहा (762 KB)