बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शेगाव विकास आराखडयाअंतर्गत आर डी -14 मधील रस्त्याकरिता खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादन करण्यात येत आहे.

शेगाव विकास आराखडयाअंतर्गत आर डी -14 मधील रस्त्याकरिता खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादन करण्यात येत आहे.

10/03/2023 11/03/2024 पहा (616 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 37/2008-09 मौजे गोळेगाव खुर्द (घरे ) ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये कलम 21 चा जाहीरनामा

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 37/2008-09 मौजे गोळेगाव खुर्द (घरे ) ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये कलम 21 चा जाहीरनामा

09/03/2023 02/06/2023 पहा (3 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2008-09 मौजे.डोलारखेड (बुडीत शेती ) ता. शेगाव जि.बुलढाणा प्रकरणामध्ये मध्ये मुदतवाढीचा आदेश प्रसिद्ध  करणे बाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2008-09 मौजे.डोलारखेड (बुडीत शेती ) ता. शेगाव जि.बुलढाणा प्रकरणामध्ये मध्ये मुदतवाढीचा आदेश प्रसिद्ध  करणे बाबत.

08/02/2023 08/08/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008 -09 मौजे.येरळी क्षेत्र ता. नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये निवाडयाकरिता मिळालेली मुदतवाढ बाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008 -09 मौजे.येरळी क्षेत्र ता. नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये निवाडयाकरिता मिळालेली मुदतवाढ बाबत.

02/02/2023 05/02/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 15/2008-09 मौजे रोटी (बुडीत शेती ) ता. नांदुरा  जि.बुलढाणा मध्ये 06 महिन्याची मुदतवाढ बाबत सूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 15/2008-09 मौजे रोटी (बुडीत शेती ) ता. नांदुरा  जि.बुलढाणा मध्ये 06 महिन्याची मुदतवाढ बाबत सूचना

20/01/2023 19/07/2023 पहा (541 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2008-09 मौजे हिंगणे गव्हाड (बुडीत शेती ) ता. नांदुरा  जि.बुलढाणा मध्ये 06 महिन्याची मुदतवाढ बाबत सूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2008-09 मौजे हिंगणे गव्हाड (बुडीत शेती ) ता. नांदुरा  जि.बुलढाणा मध्ये 06 महिन्याची मुदतवाढ बाबत सूचना

20/01/2023 19/07/2023 पहा (541 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2020-21 मौजे निमगाव ता. नांदुरा  जि.बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना घोषित करण्यास सहा महिन्याची मुदतवाढ बाबत सूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2020-21 मौजे निमगाव ता. नांदुरा  जि.बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना घोषित करण्यास सहा महिन्याची मुदतवाढ बाबत सूचना

21/12/2022 12/12/2023 पहा (638 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/65/2020-2021 मौजे लोणार  ता. लोणार  जि. बुलढाणा येथील जमीन संपादन प्रकरणात कलम 11(1) मधील प्रारंभिक अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/65/2020-2021 मौजे लोणार  ता. लोणार  जि. बुलढाणा येथील जमीन संपादन प्रकरणात कलम 11(1) मधील प्रारंभिक अधिसुचना

13/12/2022 22/12/2023 पहा (569 KB)
मौजे माटरगांव बु. ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील रस्त्यावरील मस नदीवरील मोठ्या पुलाच्या पोच मार्गासाठी सरळ खरेदीने जमीन संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस

मौजे माटरगांव बु. ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील रस्त्यावरील मस नदीवरील मोठ्या पुलाच्या पोच मार्गासाठी सरळ खरेदीने जमीन संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस

30/08/2022 06/08/2023 पहा (495 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2021-22 मौजे गोळेगाव खुर्द ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2021-22 मौजे गोळेगाव खुर्द ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना

27/07/2022 15/07/2023 पहा (3 MB)
संग्रहित