बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2019-20 मौजे आडोल बु. ता.जळगाव जा. जि.बुलढाणा मध्ये 06 महिन्याची मुदतवाढ आदेश.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2019-20 मौजे आडोल बु. ता.जळगाव जा. जि.बुलढाणा मध्ये 06 महिन्याची मुदतवाढ आदेश.

08/06/2023 01/12/2023 पहा (627 KB)
मौजे आगेफळ येथील पाझर तालावाकरिता गट न.109,118,119,120,121 व  262 मधील क्षेत्र 2.1246 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने संपादित करणेबाबत

मौजे आगेफळ येथील पाझर तालावाकरिता गट न.109,118,119,120,121 व  262 मधील क्षेत्र 2.1246 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने संपादित करणेबाबत

31/05/2023 31/05/2024 पहा (486 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008 -09  मौजे येरळी ता.नांदुरा निवडया करिता मिळालेली मुदतवाढ आदेश प्रसिद्ध करणे बाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008 -09  मौजे येरळी ता.नांदुरा निवडया करिता मिळालेली मुदतवाढ आदेश प्रसिद्ध करणे बाबत.

12/05/2023 12/05/2024 पहा (726 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2020 -21  मौजे निमगाव वायाळ ता.सिंदखेडराजा जि.बुलढाणा येथील जमीन खडकपूर्ण प्रकल्पाचे कामाकरिता संपादित करणे बाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2020 -21  मौजे निमगाव वायाळ ता.सिंदखेडराजा जि.बुलढाणा येथील जमीन खडकपूर्ण प्रकल्पाचे कामाकरिता संपादित करणे बाबत.

 

15/05/2023 14/05/2024 पहा (850 KB)
भूसंपादन प्र. क्र. 01/2023-24 मौजे देऊळगावराजा ता.देऊळगावराजा जि.बुलढाणा कलम 11(1) ची प्रारंभिक अधिसुचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

भूसंपादन प्र. क्र. 01/2023-24 मौजे देऊळगावराजा ता.देऊळगावराजा जि.बुलढाणा कलम 11(1) ची प्रारंभिक अधिसुचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

15/05/2023 14/05/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्र. क्र. 01/2022-23 मौज हिवरखेड ता.खामगाव जि.बुलढाणा येथील क्षेत्र ०.85 हे. आर. जमीन भूसंपादन करण्यासाठी कलम ११ ची अधिसूचना.

भूसंपादन प्र. क्र. 01/2022-23 मौज हिवरखेड ता.खामगाव जि.बुलढाणा येथील क्षेत्र ०.85 हे. आर. जमीन भूसंपादन करण्यासाठी कलम ११ ची अधिसूचना.

12/05/2023 12/05/2024 पहा (2 MB)
मौजे लांजुळ ता.खामगाव जि.बुलढाणा येथील क्षेत्र ०.15 हे. आर. जमीन भूसंपादन करण्यासाठी कलम ११ ची अधिसूचना.

मौजे लांजुळ ता.खामगाव जि.बुलढाणा येथील क्षेत्र ०.15 हे. आर. जमीन भूसंपादन करण्यासाठी कलम ११ ची अधिसूचना.

12/05/2023 12/05/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्र. क्र. 06/2022-23 मौजे. सुलतानपूर  ता. देऊळगावराजा  जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) ची प्रारंभिक अधिसुचना

भूसंपादन प्र. क्र. 06/2022-23 मौजे. सुलतानपूर  ता. देऊळगावराजा  जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) ची प्रारंभिक अधिसुचना

27/04/2023 14/03/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2020-21 मौजे हिंगणा दादगाव (बुडीत गावठाण ) ता. नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम 19  ची उद्घोषणा

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2020-21 मौजे हिंगणा दादगाव (बुडीत गावठाण ) ता. नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम 19  ची उद्घोषणा

27/04/2023 28/04/2024 पहा (1 MB)
मौजे हिंगणा भोटा पुनर्वसित नवीन गावठाण मौजे गाडेगाव बु. ता. जळगाव जामोद  जि. बुलढाणा शिवारातील गट न. 116,117,117,119,120,121,133,134,135,136,,137 मध्ये जमीन  सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस

मौजे हिंगणा भोटा पुनर्वसित नवीन गावठाण मौजे गाडेगाव बु. ता. जळगाव जामोद  जि. बुलढाणा शिवारातील गट न. 116,117,118,119,120,121,133,134,135,136,137 मध्ये जमीन  सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस

20/04/2023 10/04/2024 पहा (1 MB)
संग्रहित