बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2018-19 मौजे सरंबा ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2018-19 मौजे सरंबा ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

01/10/2019 25/09/2020 पहा (980 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 22/2018-19 मौजे सरंबा ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा येथील खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी सरळ खरेदीचा प्रस्ताव

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 22/2018-19 मौजे सरंबा ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा येथील खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी सरळ खरेदीचा प्रस्ताव

01/10/2019 25/09/2020 पहा (581 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 29/2008-09 मौजे मानेगाव ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा यामध्ये प्रारूप निवडा घोषित करण्याकरिता एका वर्षाची मुदतवाढ करणे बाबत चा आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 29/2008-09 मौजे मानेगाव ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा यामध्ये प्रारूप निवडा घोषित करण्याकरिता एका वर्षाची मुदतवाढ करणे बाबत चा आदेश

16/09/2019 09/03/2020 पहा (751 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2017-18 मौजे मांडवा ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मधील कलम 11(1) ची अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2017-18 मौजे मांडवा ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मधील कलम 11(1) ची अधिसूचना

16/09/2019 09/03/2020 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे टाका ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 19 ची उद्घोषणा

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे टाका ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 19 ची उद्घोषणा

07/09/2019 06/09/2020 पहा (4 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे टाका ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणातील कलम 11 चे शुद्धीपत्रक

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे टाका ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणातील कलम 11 चे शुद्धीपत्रक

19/08/2019 19/08/2020 पहा (922 KB)
शेगाव विकास आराखडा अंतर्गत भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/मातंगपुरा /शेगांव/02/2017-18 ता.शेगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) खालील अधिसुचना

शेगाव विकास आराखडा अंतर्गत भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/मातंगपुरा /शेगांव/02/2017-18 ता.शेगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) खालील अधिसुचना

16/08/2019 07/08/2020 पहा (4 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/आरडी-8/शेगांव/01/2018-19 ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) खालील अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/आरडी-8/शेगांव/01/2018-19 ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) खालील अधिसुचना

14/08/2019 07/08/2020 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2018-2019 मौजे पलसोडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामधील कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2018-2019 मौजे पलसोडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामधील कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसूचना

19/07/2019 20/07/2020 पहा (6 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

25/06/2019 16/06/2020 पहा (2 MB)
संग्रहित