बंद

जि.प.हायस्कूल,पळशी

पळशी तालुका खामगांव जिल्हा बुलडाणा यु-डायस क्रमांक - 27040310702


दूरध्वनी : 9552965068
श्रेणी / प्रकार: स्थानिक स्वराज्य संस्था