बंद

जि.प. हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज, पाडळी

पाडळी यु-डायस क्रमांक - 27040101502


दूरध्वनी : 9860822069
श्रेणी / प्रकार: स्थानिक स्वराज्य संस्था