बंद

न्यु उर्दु हायस्कूल, रसलपूर रोड, खेलखालसा बु.