बंद

अल्पसंख्याक विभाग

विभागांतर्गत कामे

 1. 11 व्या पंचवार्षीक केंद्र पुरस्कृत बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमांतर्गत योजना
 2. 12 व्या पंचवार्षीक केंद्र पुरस्कृत बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमांतर्गत योजना
 3. अल्पसंख्याक समाजातील विदयार्थ्यांसाठी वसतीगृह बांधकाम योजना
 4. अल्पसंख्याक समाजातील महिलांमध्ये नेतृत्व विकास घडवून आणण्यासाठी नई रोशनी योजना राबविणे.
 5. राज्यातील अप्लसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रात मुलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी नागरी क्षेत्र विकास योजना.
 6. राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभुत नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना.
 7. धार्मिक अल्पसंख्याक बहूल शासन मान्य खाजगी अनुदानीत/ विनाअनुदानीत/ कायमविनाअनुदानीत शाळा, कनिष्ठ महाविदयालये, औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका/ नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळामध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना.
 8. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना
 9. शैक्षणिक संस्थांना धार्मिक/ भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करणे.
 10. कौमी एकता सप्ताह साजरा करणे
 11. मा. पंतप्रधान यांचे 15 कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
 12. अल्पसंख्याक समाजातील तरुणाकरीता पोलीस शिपाई भरती पुर्व परिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम.
 13. राज्यातील अमराठी शाळांमध्ये इयत्ता 8 वी, 9 वी आणि 10 वी इयत्तेत शिकणाऱ्या अल्पसंख्याक लोकसमुहातील विदयार्थ्यांसाठी मराठी भाषा फाँडेशन वर्ग योजना.