बंद

आपत्ती व्यवस्थापन

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार

हेल्पलाईन नंबर : 011-1078

महाराष्ट्र राज्य

नियंत्रण कक्ष –
दूरध्वनी 022-22027990,
फॅक्स: 022-22026712

जिल्हा बुलढाणा, महाराष्ट्र

नियंत्रण कक्ष –
टोल फ्री – 1077
दूरध्वनी : 07262-242683, 07262-242307,