बंद

भुसुधार विभाग

विभागांतर्गत कामे

 1. भोगाधिकार मुल्य वसुलीबाबतची प्रकरणे हाताळणे व उ.वि.अ./तहसिलदार यांचेशी पत्र व्यवहार करणे.
 2. अतिरीक्त जमीन अदलाबदल (मोबदला) प्रकरणे हाताळणे.
 3. अतिरीक्त जमीन विक्रीची प्रकरणे हाताळणे.
 4. सिलींग प्रकरणातील मासीक अहवाल अ आणि ब इंगजी प्रपत्रात मा. आयुक्तांना सादर करणे.
 5. आदीवासींच्या जमीनीबाबत धारीका हाताळणे मासीक/त्रैमासीक विवरणे सादर करणे.
 6. अतिरीक्त जमीन संदर्भातील न्यायालयीन याचिकाबाबत कार्यवाही करणे.
 7. आदीवासी जमीन संदर्भात न्यायालयीन याचीकाबाबत कार्यवाही करणे.
 8. स्थाई आदेश नस्ती अदयावत ठेवणे.
 9. भूदान जमीनीबाबत धारीका हाताळणे.
 10. निकाली निघालेले संदर्भातील धारीका अभिलेख्यात जमा करणे.
 11. रोखे मुळ मालकांना उ.वि.अ/ तहसिलदार मार्फत वाटप करणे.
 12. सिलींग कायदयांतर्गत लेखाशिर्षामध्ये प्राप्त अनुदान सबंधित धारीका हाताळणे.
 13. सिलींग कायदयांतर्गत लेखाशिर्षामध्ये अंदाजपत्रक तयार करणे.
 14. सिलींग कायदयांतर्गत लेखाशिर्षामध्ये खर्चाचे ताळमेळ महालेखापाल नागपुर यांचे लेख्याशी मेळघेणे.
 15. महालेखापाल तसेच मा. आयुक्त यांचेकडील निरीक्षण टिपणींना पुर्ती अहवाल सादर करणे.
 16. अतिरीक्त जमीन वाटप प्रकरणाबाबत त्रैमासिक अहवाल मा. आयुक्तांना सादर करणे.
 17. मा.अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांनी नेमुन दिलेली कामे करणे.
 18. कुळ कायदयाच्या न्यायालयीन याचिकेमध्ये काम करणे.
 19. कुळ खरेदी वसुलीबाबत उ.वि.अ./तहसिलदार यांचेशी पत्र व्यवहार करणे.
 20. तहसिलदार स्तरावरील कुळ प्रकरणे निकाली काढण्याकरीता तहसिलदार यांचेकडे पाठपुरावा करणे.
 21. कुळ कायदा/सिलींग संदर्भात जिल्हाधिकारी यांचेकडे प्राप्त तक्रारीचा निपटारा करणे.
 22. कुळ व सिलींग जमीनी शर्तभंग प्रकरणात कार्यवाही करणे.
 23. नियतकालीन प्रकरणाची नोंदवही अदयावत ठेवणे.
 24. कुळ कायदयांतर्गत शासन, मा.आयुक्त यांचेकडील संदर्भ निकाली काढणे.
 25. निकाली निघालेले संदर्भातील धारीका आंग्लभाषा अभिलेख्यात जमा करणे.
 26. भूसुधार शाखेसबंधित माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत प्रकरणे/अपील प्रकरणे हाताळणे.