Close

संजय गांधी योजना विभाग

पात्र लाभार्थी – सर्वसाधारणपणे समाजातील निराधार व्यकती म्हणजे ज्या व्यकती स्वत:चा उदरनिर्वाह करु शकत नाहीत.उदा.अपंग,अनाथ,दुर्धर रोग ग्रस्त्,विधवा स्त्रिया,एच.आय.व्ही ग्रस्त,अत्याचारीत महीला,वेश्याव्यवसायातून मुक्त केलेल्या महीला,35 वर्षावरील अविवाहीत महीला इ.लाभ देण्यात येतो

उत्पन्न मर्यादा – कुटूंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न रु.21000 /- किंवा त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याची मुले 25 वर्षाची होईपर्यत किंवा नोकरी मिळेपर्यत (शासकीय/निमशासकीय/खाजगी) यामध्ये जे अगोदर घडेल तोपर्यत लाभार्थ्याना लाभ देण्या येतो
लाभार्थ्याना फक्त मुलीच असतील तर अशा लाभार्थ्याच्या बाबतीत मुलीचे वय 25 वर्षै झाले अथवा त्यांना नोकरी लागली किंवा त्यांचे लग्न होऊन त्या नांदावयास गेल्या तरी सुध्दा लाभ चालु राहील

आवश्यक कागदपत्रे – *वयाचा दाखला * रहीवासी दाखला * किमान 15 वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी * दुर्धर आजाराबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिव्हील सर्जन)/शासकीय रुग्णालयांच्या वैदयकीय अधीक्षकयांचा दाखला * उत्पन्नाचा दाखला/द्रारीद्रय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीमध्ये समावेश असल्याचा साक्षांकीत उतारा

शाखा/विभागा अंतर्गत करण्यात येणा-या कामाचा तपशिल –

आर्थीक सहाय्य् – समाजातील 65 वर्षे वयोगटाखालील वर नमूद केलेल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यास 600 /- प्रति महीना अर्थसहाय्य 65 वर्षे वयोमर्यादेपर्यत देय आहे

संपर्क – अधिक माहीतीसाठी गावातील तलाठी तसेच तहसिल कार्यालयात सपंर्क साधावा

पात्र लाभार्थी – राज्यातील 65 व 65 वर्षावरील निराधार वृध्द व्यकतींना मासिक निवृत्तीवेतन देण्याच्या मूळ हेतूने श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन येाजना राबविण्यात येते

आवश्यक कागदपत्रे – *वयाचा दाखला * रहीवासी दाखला * उत्पन्नाचा दाखला

पात्रतेचे निकाष/अटी – 15 वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याचा रहीवासी असणे आवश्यक. वय -65 व 65 वर्षापेक्षा अधिक,कुटूंबाचे नाव ग्रामीण / शहरी भागाच्या द्रारीद्रय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीत समाविष्ट असावे किंवा कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 21000 /- पर्यत असावे

शाखा/विभागा अंतर्गत करण्यात येणा-या कामाचा तपशिल –

आर्थीक सहाय्य – राज्यातील 65 व 65 वर्षावरील द्रारीद्रयरेषेखालील कुटूंबाच्या यादीत नाव असलेल्या निराधार स्त्री व पुरषांना केंद्र शासनाच्या इंदीरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमधून प्रतिमाह रुपये 200 /- निवृत्तीवेतन देण्यात येते.तसेच या योजनेस पुरक असलेल्या राज्य शासनाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून प्रतिमाह रुपये 400/- इतके निवृत्तीवेतन देण्यात येते म्हणजेच प्रतिमा 600 इतके वेतन देय आहे.याला श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना गट अ म्हणतात
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना गट ब ही योजना जे खरोखर गरजू निराधार वृध्द आहेत मात्र द्रारीद्रय रेषेखालील यादी मध्ये ज्यांची नोंद नाही व त्यांच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 21000 /- पर्यंत असेल तर अशा वृध्दांना संपूर्ण रुपये 600 /- इतके श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना गट ब मधून देय आहे

संपर्क – अधिक माहीतीसाठी गावातील तलाठी तसेच तहसिल कार्यालयात सपंर्क साधावा

पात्र लाभार्थी – केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या निकषांनुसार राज्यातील द्रारीद्रय रेषेखालील नोंद असलेले 65 व 65 वर्षावरील निराधार वृध्द व्यकती या योजनेमध्ये पात्र राहतील

उत्पन्नाचा दाखला – द्रारीद्रय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीमध्ये त्या व्यकती / कुटूंबाचा समावेश असल्या बददलचा साक्षांकीत उतारा

शाखा/विभागा अंतर्गत करण्यात येणा-या कामाचा तपशिल –

आर्थीक सहाय्य – द्रारीद्रय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीत नाव असलेल्या 65 व 65 वर्षावरील निराधार वृध्द व्यकती पात्र होतील
केंद्र शासनाकडून रुपये 200/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी निवृत्तीवेतन इंदीरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमधून देण्यात येईल
तसेच राज्य शासनाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून प्रतिमाह रुपये 400 /- इतके निवृत्तीवेतन देण्यात येते.
यामुळे लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून रुपये 200 /- व राज्य शासनाकडून रुपये 400 /- असे एकुण रुपये 600 /- प्रतिमाह प्रतिलाभार्थी निवृत्तीवेतन मिळेल

संपर्क – अधिक माहीतीसाठी गावातील तलाठी तसेच तहसिल कार्यालयात सपंर्क साधावा

पात्र लाभार्थी – केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या निकषांनुसार राज्यातील 18 ते 65 वर्षाखालील द्रारीद्रय रेषेखालील यादीत नोंद असलेल्या व 80 % अपंगत्व असलेल्या अपंग व्यकती या योजनेस पात्र राहतील
वय – 18 ते 65 वर्षाखालील तसेच 80% अपंगत्व असलेल्या अपंग स्त्री / पुरुष कुटूंबाचे नाव ग्रामीण / शहरी भागाच्या द्रारीद्रय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीत नाव समाविष्ट असावे

आवश्यक कागदपत्रे – * वयाचा दाखला * द्रारीद्रय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीमध्ये समावेश असल्याचा साक्षांकीत उतारा. * रहीवासी दाखला * जिल्हा शल्यचिकीत्सक (civil serjon) चे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र

शाखा/विभागा अंतर्गत करण्यात येणा-या कामाचा तपशिल –

आर्थिक सहाय्य – लाभार्थ्यास या योजनेतून केंद्र शासनाकडून रुपये 200 /- प्रतिमाह + राज्य शासनाकडून रुपये 400 /- असे एकुण रुपये 600 /- निवृत्तीवेतन दरमहा देण्यात येते

संपर्क – अधिक माहीतीसाठी गावातील तलाठी तसेच तहसिल कार्यालयात सपंर्क साधावा

पात्र लाभार्थी – केंद शासनाने विहीत केलेल्या निकषानुसार राज्यातील दारीद्रय रेषेखालील नोंद असलेली 40 ते 65 वर्षाखालील विधवा स्त्रिया आहे. विधवा महिलांचे कुटूंबाचे नांव ग्रामीण/शहरी भागाच्या दारीद्रय रेषखालील कुटूंबाच्या यादीत नाव समाविष्ट असावे

आर्थिक सहाय्य – लाभार्थ्यास या योजनेतून केंद्र शासनाकडून रु.200/- प्रतिमाह + राज्य शासनाकडून रु.400/- असे एकुण 600/- रु. निवृत्ती वेतन दरमहा देण्यात येते

आवश्यक कागदपत्रे – * वयाचा दाखला * दारीद्रय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीमध्ये समावेश असल्याबददलचा साक्षांकीत उतारा * रहीवासी दाखला * पतीच्या मुत्यूचा दाखला

संपर्क – अधिक माहीतीसाठी गावातील तलाठी तसेच तहसिल कार्यालयात सपंर्क साधावा

पात्र लाभार्थी – द्रारीद्रय रेषेखालील कुटूंबातील 18 ते 64 वयोगटातील कोणत्याही कमावत्या व्यकतीचा मुत्यू झाल्यास मृताचे कुटूंब / वारस पात्र लाभार्थी आहे.कुटूंबाचे नाव ग्रामीण / शहरी भागाच्या द्रारीद्रय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीत नाव समाविष्ट असावे

आवश्यक कागदपत्रे – * कुटूंबाचे नाव ग्रामीण / शहरी भागाच्या द्रारीद्रय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीत समाविष्ट असल्याचा पुरावा * रहीवासी दाखला • कर्त्या व्यकतीचा (स्त्री / पुरुष) मुत्यूचे प्रमाणपत्र

शाखा/विभागा अंतर्गत करण्यात येणा-या कामाचा तपशिल –

आर्थिक सहाय्य – कुटूंबातील कर्त्या व्यकतीचा (स्त्री / पुरुष) मुत्यू झाल्यांनतर कुटूंबास / वारसाला रुपये 20000 /- एकरकमी अर्थसहाय्य देण्यात येते

संपर्क – अधिक माहीतीसाठी गावातील तलाठी तसेच तहसिल कार्यालयात सपंर्क साधावा

पात्र लाभार्थी – ग्रामीण भागातील शेतमजूर ,1 हेक्टर बागायत किंवा 2 हेक्टर कोरडवाहू जमीन धारण करीत असणारे पात्र लाभार्थी आहे

विमा लाभ –

नैसर्गिक मुत्यू 30000 /-
अपघाती मुत्यू 75000 /-
कायमचे अपंगत्व आल्यास 75000 /-
अंश:त अपंगत्व आल्यास 37500 /-

याशिवाय 9 ते 12 वी इयत्तेमध्ये शिकणा-या आम आदमी विमा योजनेच्या पात्र लाभार्थ्याच्या दोन मुलांना आम आदमी विमा योजने अंतर्गत प्रत्येकी रु.100 /- दरमहा शिष्यवृत्ती मिळते

विमा हफता – वार्षिक विमा हफता रु. 200 /- (केंद्र शासन – 100 /- + राज्य शासन 100 /-) म्हणजेच लाभार्थ्यास विमा हफता भरावा लागत नाही

आवश्यक कागदपत्रे – भूमिहीन असल्याचा पुरावा (5 एकर पेक्षा कमी जिरायती किंवा 2.5 एकर पेक्षा कमी बागायती जमीनधारक)
मुले 9 ते 12 वी इयत्तेत शिकत असल्याचा पुरावा म्हणजेच मुलांच्या शाळेचा बोनाफाईउ दाखला किंवा गुणपत्रिका

संपर्क – अधिक माहीतीसाठी गावातील तलाठी तसेच तहसिल कार्यालयात सपंर्क साधावा

Website – www.aabymahaonline.gov.in