बंद

अध्यक्ष,प्रादेशिक नियोजन मंडळ,यांचे कडून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम ,१९६६ चे कलम १६(१)अन्वये बुलढाणा प्रदेशाची प्रारूप प्रादेशिक योजना प्रसिद्ध करणेबाबत

अध्यक्ष,प्रादेशिक नियोजन मंडळ,यांचे कडून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम ,१९६६ चे कलम १६(१)अन्वये बुलढाणा प्रदेशाची प्रारूप प्रादेशिक योजना प्रसिद्ध करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अध्यक्ष,प्रादेशिक नियोजन मंडळ,यांचे कडून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम ,१९६६ चे कलम १६(१)अन्वये बुलढाणा प्रदेशाची प्रारूप प्रादेशिक योजना प्रसिद्ध करणेबाबत

अध्यक्ष,प्रादेशिक नियोजन मंडळ,यांचे कडून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम ,१९६६ चे कलम १६(१)अन्वये बुलढाणा प्रदेशाची प्रारूप प्रादेशिक योजना प्रसिद्ध करणेबाबत

01/03/2018 01/03/2019 पहा (9 MB)