बंद

कार्यकारी अभियंता लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग बुलढाणा अनुसुचीप्रमाने सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीची महाराष्ट्र शासन,महसुल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. संक्रीय ०३/२०१५/प्र.क्र.३४/अ-२ मंत्रालय, मुंबई दि. १२ मे २०१५ व दि. ३० सप्टेंबर २०१५ नुसार सरळ खरेदी व्यवहाराने खरेदी करून मलकापूर पांग्रा-४ पाझर तलावाचे कामाबाबत

कार्यकारी अभियंता लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग बुलढाणा अनुसुचीप्रमाने सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीची महाराष्ट्र शासन,महसुल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. संक्रीय ०३/२०१५/प्र.क्र.३४/अ-२ मंत्रालय, मुंबई दि. १२ मे २०१५ व दि. ३० सप्टेंबर २०१५ नुसार सरळ खरेदी व्यवहाराने खरेदी करून मलकापूर पांग्रा-४ पाझर तलावाचे कामाबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कार्यकारी अभियंता लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग बुलढाणा अनुसुचीप्रमाने सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीची महाराष्ट्र शासन,महसुल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. संक्रीय ०३/२०१५/प्र.क्र.३४/अ-२ मंत्रालय, मुंबई दि. १२ मे २०१५ व दि. ३० सप्टेंबर २०१५ नुसार सरळ खरेदी व्यवहाराने खरेदी करून मलकापूर पांग्रा-४ पाझर तलावाचे कामाबाबत

कार्यकारी अभियंता लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग बुलढाणा अनुसुचीप्रमाने सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीची महाराष्ट्र शासन,महसुल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. संक्रीय ०३/२०१५/प्र.क्र.३४/अ-२ मंत्रालय, मुंबई दि. १२ मे २०१५ व दि. ३० सप्टेंबर २०१५ नुसार सरळ खरेदी व्यवहाराने खरेदी करून मलकापूर पांग्रा-४ पाझर तलावाचे कामाबाबत

01/03/2018 01/03/2019 पहा (290 KB)