बंद

कुऱ्हा वडोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन ता.मुक्ताईनगर अंतर्गत असलेल्या उपसा प्रणालीच्या टप्पा क्र. ३ पंप गृहासाठी मौजे इस्लामपूर गट न. १८३ क्षेत्र २.०२ हे ता.जळगाव जामोद येथील जमीन संपादित करणेबाबत ची नोटीस

कुऱ्हा वडोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन ता.मुक्ताईनगर अंतर्गत असलेल्या उपसा प्रणालीच्या टप्पा क्र. ३ पंप गृहासाठी मौजे इस्लामपूर गट न. १८३ क्षेत्र २.०२ हे ता.जळगाव जामोद येथील जमीन संपादित करणेबाबत ची नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कुऱ्हा वडोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन ता.मुक्ताईनगर अंतर्गत असलेल्या उपसा प्रणालीच्या टप्पा क्र. ३ पंप गृहासाठी मौजे इस्लामपूर गट न. १८३ क्षेत्र २.०२ हे ता.जळगाव जामोद येथील जमीन संपादित करणेबाबत ची नोटीस

कुऱ्हा वडोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन ता.मुक्ताईनगर अंतर्गत असलेल्या उपसा प्रणालीच्या टप्पा क्र. ३ पंप गृहासाठी मौजे इस्लामपूर गट न. १८३ क्षेत्र २.०२ हे ता.जळगाव जामोद येथील जमीन संपादित करणेबाबत ची नोटीस

01/03/2018 01/03/2019 पहा (380 KB)