बंद

जाहीर प्रगटन मौजे नाईकनगर ता.सिंदखेडराजा जि.बुलढाणा नाईकनगर पाझर तलाव क्रमांक 2 च्या कामासाठी सरळ खरेदीचा प्रस्ताव

जाहीर प्रगटन मौजे नाईकनगर ता.सिंदखेडराजा जि.बुलढाणा नाईकनगर पाझर तलाव क्रमांक 2 च्या कामासाठी सरळ खरेदीचा प्रस्ताव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जाहीर प्रगटन मौजे नाईकनगर ता.सिंदखेडराजा जि.बुलढाणा नाईकनगर पाझर तलाव क्रमांक 2 च्या कामासाठी सरळ खरेदीचा प्रस्ताव

जाहीर प्रगटन मौजे नाईकनगर ता.सिंदखेडराजा जि.बुलढाणा नाईकनगर पाझर तलाव क्रमांक 2 च्या कामासाठी सरळ खरेदीचा प्रस्ताव

15/02/2018 15/03/2018 पहा (936 KB)