बंद

जिगाव उपसा सिंचन योजना क्र.३ च्या पंपगृहाच्या पाण्याच्या आगमन मार्ग सा. क्र.२१० मी.ते २६० मी पर्यंतच्या कामासाठी मौजे गोळेगाव खु.ता.जळगाव जा.येथील सरळ खरेदी द्वारे संपादित करण्याची पूर्वसूचना

जिगाव उपसा सिंचन योजना क्र.३ च्या पंपगृहाच्या पाण्याच्या आगमन मार्ग सा. क्र.२१० मी.ते २६० मी पर्यंतच्या कामासाठी मौजे गोळेगाव खु.ता.जळगाव जा.येथील सरळ खरेदी द्वारे संपादित करण्याची पूर्वसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगाव उपसा सिंचन योजना क्र.३ च्या पंपगृहाच्या पाण्याच्या आगमन मार्ग सा. क्र.२१० मी.ते २६० मी पर्यंतच्या कामासाठी मौजे गोळेगाव खु.ता.जळगाव जा.येथील सरळ खरेदी द्वारे संपादित करण्याची पूर्वसूचना

जिगाव उपसा सिंचन योजना क्र.३ च्या पंपगृहाच्या पाण्याच्या आगमन मार्ग सा. क्र.२१० मी.ते २६० मी पर्यंतच्या कामासाठी मौजे गोळेगाव खु.ता.जळगाव जा.येथील सरळ खरेदी द्वारे संपादित करण्याची पूर्वसूचना

01/03/2018 01/03/2019 पहा (695 KB)