बंद

खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या कामाकरिता मोजे डोड्रा  ता दे. राजा जिल्हा बुलढाणा येथील 0.29 हे. आर जमीन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01  / 2022  -23 अन्वये संपादित करणेबाबतची अधिसूचना 

खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या कामाकरिता मोजे डोड्रा  ता दे. राजा जिल्हा बुलढाणा येथील 0.29 हे. आर जमीन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01  / 2022  -23 अन्वये संपादित करणेबाबतची अधिसूचना 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या कामाकरिता मोजे डोड्रा  ता दे. राजा जिल्हा बुलढाणा येथील 0.29 हे. आर जमीन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01  / 2022  -23 अन्वये संपादित करणेबाबतची अधिसूचना 

खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या कामाकरिता मोजे डोड्रा  ता दे. राजा जिल्हा बुलढाणा येथील 0.29 हे. आर जमीन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01  / 2022  -23 अन्वये संपादित करणेबाबतची अधिसूचना 

31/08/2023 31/01/2024 पहा (1 MB)