बंद

निम्न ज्ञानगंगा-I बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. खामगांव जि. बुलढाणा प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी मौजे निमकवळा ता. खामगांव जि. बुलढाणा शिवारातील 1.07 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने घेण्याबाबतचा प्रस्ताव

निम्न ज्ञानगंगा-I बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. खामगांव जि. बुलढाणा प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी मौजे निमकवळा ता. खामगांव जि. बुलढाणा शिवारातील 1.07 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने घेण्याबाबतचा प्रस्ताव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
निम्न ज्ञानगंगा-I बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. खामगांव जि. बुलढाणा प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी मौजे निमकवळा ता. खामगांव जि. बुलढाणा शिवारातील 1.07 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने घेण्याबाबतचा प्रस्ताव

निम्न ज्ञानगंगा-I बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. खामगांव जि. बुलढाणा प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी मौजे निमकवळा ता. खामगांव जि. बुलढाणा शिवारातील 1.07 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने घेण्याबाबतचा प्रस्ताव

04/12/2020 15/12/2021 पहा (162 KB)