बंद

भु.सं.प्र.क्र. 6/2012-13 (नविन 5/65/2015-16) मौजे जांभुळ ता.लोणार जि.बुलढाणा येथील थेट वाटाघाटीने खरेदी प्रकरणातील जाहीर नोटीस

भु.सं.प्र.क्र. 6/2012-13 (नविन 5/65/2015-16) मौजे जांभुळ ता.लोणार जि.बुलढाणा येथील थेट वाटाघाटीने खरेदी प्रकरणातील जाहीर नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भु.सं.प्र.क्र. 6/2012-13 (नविन 5/65/2015-16) मौजे जांभुळ ता.लोणार जि.बुलढाणा येथील थेट वाटाघाटीने खरेदी प्रकरणातील जाहीर नोटीस

भु.सं.प्र.क्र. 6/2012-13 (नविन 5/65/2015-16) मौजे जांभुळ ता.लोणार जि.बुलढाणा येथील थेट वाटाघाटीने खरेदी प्रकरणातील जाहीर नोटीस

05/03/2018 04/04/2018 पहा (585 KB)