बंद

भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनार्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्ष्कतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसूचना

भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनार्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्ष्कतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनार्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्ष्कतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसूचना

भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनार्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्ष्कतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११(१) ची अधिसूचना

01/03/2018 01/03/2019 पहा (2 MB)