बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे तिवडी आजमपूर (बुडीत क्षेत्र) ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी 06 महिन्याची मुदतवाढ

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे तिवडी आजमपूर (बुडीत क्षेत्र) ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी 06 महिन्याची मुदतवाढ
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे तिवडी आजमपूर (बुडीत क्षेत्र) ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी 06 महिन्याची मुदतवाढ

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे तिवडी आजमपूर (बुडीत क्षेत्र) ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी 06 महिन्याची मुदतवाढ

09/06/2022 02/09/2022 पहा (481 KB)