बंद

15 गावे पाणी पुरवठा योजनेच्या मेन बॅलसिंग टॅंक च्या कामाकरिता मौजे निमगाव ता नांदुरा जि बुलढाणा येथील आवश्यक जमीन सरळ खरेदीने घेणेबाबत  

15 गावे पाणी पुरवठा योजनेच्या मेन बॅलसिंग टॅंक च्या कामाकरिता मौजे निमगाव ता नांदुरा जि बुलढाणा येथील आवश्यक जमीन सरळ खरेदीने घेणेबाबत  
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
15 गावे पाणी पुरवठा योजनेच्या मेन बॅलसिंग टॅंक च्या कामाकरिता मौजे निमगाव ता नांदुरा जि बुलढाणा येथील आवश्यक जमीन सरळ खरेदीने घेणेबाबत  

15 गावे पाणी पुरवठा योजनेच्या मेन बॅलसिंग टॅंक च्या कामाकरिता मौजे निमगाव ता नांदुरा जि बुलढाणा येथील आवश्यक जमीन सरळ खरेदीने घेणेबाबत

07/05/2024 07/06/2024 पहा (321 KB)