बंद

मौजे सातगाव भुसारी ता. चिखली जि.बुलढाणा येथील जमिनीचे खाजगी वाटाघाटी द्वारे थेट खरेदी प्रस्तावा मध्ये जाहीर नोटीस प्रसिद्धी करणे बाबत

मौजे सातगाव भुसारी ता. चिखली जि.बुलढाणा येथील जमिनीचे खाजगी वाटाघाटी द्वारे थेट खरेदी प्रस्तावा मध्ये जाहीर नोटीस प्रसिद्धी करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मौजे सातगाव भुसारी ता. चिखली जि.बुलढाणा येथील जमिनीचे खाजगी वाटाघाटी द्वारे थेट खरेदी प्रस्तावा मध्ये जाहीर नोटीस प्रसिद्धी करणे बाबत

मौजे सातगाव भुसारी ता. चिखली जि.बुलढाणा येथील जमिनीचे खाजगी वाटाघाटी द्वारे थेट खरेदी प्रस्तावा मध्ये जाहीर नोटीस प्रसिद्धी करणे बाबत

01/03/2018 01/03/2019 पहा (443 KB)