बंद

मौजे लांजुळ ता.खामगाव जि.बुलढाणा येथील क्षेत्र ०.15 हे. आर. जमीन भूसंपादन करण्यासाठी कलम ११ ची अधिसूचना.

मौजे लांजुळ ता.खामगाव जि.बुलढाणा येथील क्षेत्र ०.15 हे. आर. जमीन भूसंपादन करण्यासाठी कलम ११ ची अधिसूचना.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मौजे लांजुळ ता.खामगाव जि.बुलढाणा येथील क्षेत्र ०.15 हे. आर. जमीन भूसंपादन करण्यासाठी कलम ११ ची अधिसूचना.

मौजे लांजुळ ता.खामगाव जि.बुलढाणा येथील क्षेत्र ०.15 हे. आर. जमीन भूसंपादन करण्यासाठी कलम ११ ची अधिसूचना.

12/05/2023 12/05/2024 पहा (2 MB)