बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2008-09 मौजे हिंगणा भोटा (बुडीत क्षेत्र) ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी मुदतवाढ

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2008-09 मौजे हिंगणा भोटा (बुडीत क्षेत्र) ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी मुदतवाढ
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2008-09 मौजे हिंगणा भोटा (बुडीत क्षेत्र) ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी मुदतवाढ

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2008-09 मौजे हिंगणा भोटा (बुडीत क्षेत्र) ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी मुदतवाढ

21/09/2022 30/09/2022 पहा (356 KB)