बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
बुलढाणा जिल्ह्यातील कार्यान्वित डीआयटी (DIT) आधार सेवा केंद्राची यादी

बुलढाणा जिल्ह्यातील कार्यान्वित डीआयटी (DIT) आधार सेवा केंद्राची यादी

02/12/2023 30/04/2024 पहा (4 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील कार्यान्वित आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी

बुलढाणा जिल्ह्यातील कार्यान्वित आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी

02/12/2023 30/04/2024 पहा (959 KB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील कार्यान्वित सीएससी (CSC)सेवा केंद्राची यादी

बुलढाणा जिल्ह्यातील कार्यान्वित सीएससी (CSC)सेवा केंद्राची यादी

02/12/2023 30/04/2024 पहा (2 MB)
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राचे शुद्धीपत्रक  

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राचे शुद्धीपत्रक

24/11/2023 30/04/2024 पहा (294 KB)
लोककल्याणकारी  योजनांची मािहती

लोककल्याणकारी  योजनांची मािहती

20/10/2023 30/11/2024 पहा (3 MB)
अनुकंपा धारक उमेदवारांची दिनांक 01 जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासूची .(गट-क आणि गट-ड)

अनुकंपा धारक उमेदवारांची दिनांक 01 जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम सामाईक प्रतीक्षा सूची .(गट-क आणि गट-ड)

03/10/2023 01/07/2024 पहा (4 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील डीआयटी मार्फत  कार्यरत आधार केंद्र चालकाची यादी 

बुलढाणा जिल्ह्यातील डीआयटी मार्फत  कार्यरत आधार केंद्र चालकाची यादी

03/10/2023 27/09/2024 पहा (4 MB)
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी 19/05/2023 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पात्र  / अपात्र यादिवरील प्राप्त आक्षेपांची निरसनासह यादी

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी 19/05/2023 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पात्र  / अपात्र यादिवरील प्राप्त आक्षेपांची निरसनासह यादी

27/09/2023 01/09/2024 पहा (7 MB)
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण उमेदवारांची आक्षेपा नंतर अपात्र यादीतून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण उमेदवारांची  आक्षेपा नंतर अपात्र यादीतून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

27/09/2023 01/09/2024 पहा (874 KB)
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण उमेदवारांची  आक्षेपा नंतर पात्र यादीतून अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण उमेदवारांची  आक्षेपा नंतर पात्र यादीतून अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

27/09/2023 01/09/2024 पहा (2 MB)
संग्रहित