बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2023-24 मौजे.पातोंडा (बुडीत क्षेत्र) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११ ची प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2023-24 मौजे.पातोंडा (बुडीत क्षेत्र) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११ ची प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

21/02/2024 07/04/2024 पहा (1 MB)
जिगांव प्रकल्पाअंतर्गत उ.सि.यो.क्र.2 च्या पंपगृहाच्या पोहोच रस्त्याच्या बांधकामाकरीता मौजे. पिंपाळगांव काळे ता. जळगांव(जा) येथील जमिन सरळ खरेदीने संपादित करणेबाबत. 

जिगांव प्रकल्पाअंतर्गत उ.सि.यो.क्र.2 च्या पंपगृहाच्या पोहोच रस्त्याच्या बांधकामाकरीता मौजे. पिंपाळगांव काळे ता. जळगांव(जा) येथील जमिन सरळ खरेदीने संपादित करणेबाबत.

13/02/2024 22/02/2024 पहा (418 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2022-23 मौजे.आलेवाडी ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ ची कार्यवाही करीता ६ महिन्याची मुदतवाढ मिळणेबाबत आदेश. 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2022-23 मौजे.आलेवाडी ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ ची कार्यवाही करीता ६ महिन्याची मुदतवाढ मिळणेबाबत आदेश.

13/02/2024 05/03/2024 पहा (635 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/65/2023-24 मौजे.लोणार ता.लोणार जि.बुलढाणा मध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/65/2023-24 मौजे.लोणार ता.लोणार जि.बुलढाणा मध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

13/02/2024 23/02/2024 पहा (1,009 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2008-09 मौजे.डोलरखेड(शेती) ता.शेगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत ६ महिन्याची मुदतवाढ आदेश.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2008-09 मौजे.डोलरखेड(शेती) ता.शेगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत ६ महिन्याची मुदतवाढ आदेश.

08/02/2024 29/03/2024 पहा (669 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 13/2022-23 मौजे.खेलबारी ता.जळगांव जा. जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 13/2022-23 मौजे.खेलबारी ता.जळगांव जा. जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

08/02/2024 28/02/2024 पहा (331 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2021-22  मौजे.हाशमपूर ता.जळगांव जा. जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2021-22  मौजे.हाशमपूर ता.जळगांव जा. जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत.

08/02/2024 28/02/2024 पहा (422 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2021-22  मौजे.रोटी (घरे) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत मुदतवाढ आदेश.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2021-22  मौजे.रोटी (घरे) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत मुदतवाढ आदेश.

08/02/2024 19/04/2024 पहा (402 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 43/2008-09  मौजे. दादगाव (बुडीत क्षेत्र) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९(१)अधिसूचना घोषित करणेबाबत मुदतवाढ आदेश.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 43/2008-09  मौजे. दादगाव (बुडीत क्षेत्र) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९(१)अधिसूचना घोषित करणेबाबत मुदतवाढ आदेश.

30/01/2024 24/03/2024 पहा (709 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2021-22 मौजे.रोटी (गावठाण घरे) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९अधिसूचना घोषित करणेबाबत मुदतवाढ आदेश.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2021-22 मौजे.रोटी (गावठाण घरे) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत मुदतवाढ आदेश.

30/01/2024 19/04/2024 पहा (402 KB)
संग्रहित