बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/65/2020-2021 मौजे लोणार  ता. लोणार  जि. बुलढाणा येथील जमीन संपादन प्रकरणात कलम 11(1) मधील प्रारंभिक अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/65/2020-2021 मौजे लोणार  ता. लोणार  जि. बुलढाणा येथील जमीन संपादन प्रकरणात कलम 11(1) मधील प्रारंभिक अधिसुचना

09/12/2022 22/12/2022 पहा (566 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2020-21 मौजे मामुलवाडी  ता. नांदुरा  जि.बुलढाणा कलम 19(1) मध्ये मुदतवाढ बाबत सूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2020-21 मौजे मामुलवाडी  ता. नांदुरा  जि.बुलढाणा कलम 19(1) मध्ये मुदतवाढ बाबत सूचना

09/12/2022 22/12/2022 पहा (342 KB)
भू.सं.प्र.क्र. 25/2018-19 मौजे धोत्रानंदई  ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.08 हे.आर. मध्ये कलम 21 (1) ची जाहीर नोटीस

भू.सं.प्र.क्र. 25/2018-19 मौजे धोत्रानंदई  ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.08 हे.आर. मध्ये कलम 21 (1) ची जाहीर नोटीस

09/12/2022 15/01/2023 पहा (240 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2019-20 मौजे आडोळ  ता. जळगाव जामोद  जि.बुलढाणा कलम 19(1) मध्ये मुदतवाढ बाबत सूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2019-20 मौजे आडोळ  ता. जळगाव जामोद  जि.बुलढाणा कलम 19(1) मध्ये मुदतवाढ बाबत सूचना

07/12/2022 06/01/2023 पहा (1 MB)
जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत मौजे पिंपळगाव काळे ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा येथील उपसा सिंचन योजना क्र.2 चे टप्पा क्र. 1 चे पंपगृह ,आगमन कालवा व पोहोच रस्ता बांधकाम करिता संपादित करण्यात येत असलेल्या खाजगी जमिनीची सरळ खरेदीबाबत

जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत मौजे पिंपळगाव काळे ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा येथील उपसा सिंचन योजना क्र.2 चे टप्पा क्र. 1 चे पंपगृह ,आगमन कालवा व पोहोच रस्ता बांधकाम करिता संपादित करण्यात येत असलेल्या खाजगी जमिनीची सरळ खरेदीबाबत

07/12/2022 18/12/2022 पहा (1 MB)
जिगाव प्रकल्पा करिता  मौ. मोहिदेपूर  ता. जळगाव जामोद  जि. बुलढाणा येथील जमीन सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत

जिगाव प्रकल्पा करिता  मौ. मोहिदेपूर  ता. जळगाव जामोद  जि. बुलढाणा येथील जमीन सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत

02/12/2022 15/12/2022 पहा (878 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2015-2016 मौजे हरसोडा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा येथील जमीन संपादन प्रकरणात कलम 11(1) मधील प्रारंभिक अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2015-2016 मौजे हरसोडा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा येथील जमीन संपादन प्रकरणात कलम 11(1) मधील प्रारंभिक अधिसुचना

02/12/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 27/2008-09 मौजे भोटा (जुने गावठाण ) ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी मुदतवाढ

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 27/2008-09 मौजे भोटा (जुने गावठाण ) ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी मुदतवाढ

02/12/2022 18/02/2023 पहा (450 KB)
जिगाव उपसा सिंचन योजना क्र.4,5,6 मौजे कुंभारखेड ता संग्रामपूर चे आगमन मार्गालगतचे कामाकरिता लागणारी खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादित करणे बाबत

जिगाव उपसा सिंचन योजना क्र.4,5,6 मौजे कुंभारखेड ता संग्रामपूर चे आगमन मार्गालगतचे कामाकरिता लागणारी खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादित करणे बाबत

25/11/2022 02/02/2023 पहा (713 KB)
मौजे माटरगांव बु. ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील रस्त्यावरील मस नदीवरील मोठ्या पुलाच्या पोच मार्गासाठी सरळ खरेदीने जमीन संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस

मौजे माटरगांव बु. ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील रस्त्यावरील मस नदीवरील मोठ्या पुलाच्या पोच मार्गासाठी सरळ खरेदीने जमीन संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस

30/08/2022 06/08/2023 पहा (495 KB)
संग्रहित