बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008-09 मौजे दादगाव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 19 च्या घोषणेचे शुधीपत्रक

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008-09 मौजे दादगाव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 19 च्या घोषणेचे शुधीपत्रक

18/03/2020 18/06/2020 पहा (3 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे येरळी (गावठाण-घरे) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणातील मुदतवाढ आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे येरळी (गावठाण-घरे) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणातील मुदतवाढ आदेश

11/03/2020 09/06/2020 पहा (348 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 69/2012-13 मौजे आंत्री खेडेकर ता. चिखली जि. बुलढाणा सरळ खरेदी प्रकरणामध्ये जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 69/2012-13 मौजे आंत्री खेडेकर ता. चिखली जि. बुलढाणा सरळ खरेदी प्रकरणामध्ये जाहीर नोटीस

05/03/2020 05/07/2020 पहा (823 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 19 ची उद्घोषणा

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 19 ची उद्घोषणा

04/03/2020 03/09/2020 पहा (3 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे टाका ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 21 अन्वये जाहिर नोटिस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे टाका ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 21 अन्वये जाहिर नोटिस

12/02/2020 12/08/2020 पहा (6 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 22/2012-13 मौजे गोंधनखेड ता. बुलढाणा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 22/2012-13 मौजे गोंधनखेड ता. बुलढाणा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना

04/02/2020 04/04/2020 पहा (2 MB)
अरकचेरी बृ.ल.पा. प्रकल्प ता.संग्रामपूर जि. बुलढाणा अंतर्गत बाधित होणारे मौजे संग्रामपूर (प्र.सो.) ता.संग्रामपूर जि. बुलढाणा या गावाच्या सांडवा व धरणपीठ मधील संपादित होणाऱ्या खालील वर्ननीत खाजगी जमिनीच्या सरळ खरेदीचा जाहीरनामा

अरकचेरी बृ.ल.पा. प्रकल्प ता.संग्रामपूर जि. बुलढाणा अंतर्गत बाधित होणारे मौजे संग्रामपूर (प्र.सो.) ता.संग्रामपूर जि. बुलढाणा या गावाच्या सांडवा व धरणपीठ मधील संपादित होणाऱ्या खालील वर्ननीत खाजगी जमिनीच्या सरळ खरेदीचा जाहीरनामा

04/02/2020 04/04/2020 पहा (1 MB)
अरकचेरी बृ.ल.पा. प्रकल्प ता.संग्रामपूर जि. बुलढाणा अंतर्गत बाधित होणारे मौजे कामोद ता.संग्रामपूर जि. बुलढाणा या गावाच्या सांडवा व धरणपीठ मधील संपादित होणाऱ्या खालील वर्ननीत खाजगी जमिनीच्या सरळ खरेदीचा जाहीरनामा

अरकचेरी बृ.ल.पा. प्रकल्प ता.संग्रामपूर जि. बुलढाणा अंतर्गत बाधित होणारे मौजे कामोद ता.संग्रामपूर जि. बुलढाणा या गावाच्या सांडवा व धरणपीठ मधील संपादित होणाऱ्या खालील वर्ननीत खाजगी जमिनीच्या सरळ खरेदीचा जाहीरनामा

04/02/2020 04/04/2020 पहा (1 MB)
अरकचेरी बृ.ल.पा. प्रकल्प ता.संग्रामपूर जि. बुलढाणा अंतर्गत बाधित होणारे मौजे वारखेड ता.संग्रामपूर जि. बुलढाणा या गावाच्या सांडवा व धरणपीठ मधील संपादित होणाऱ्या खालील वर्ननीत खाजगी जमिनीच्या सरळ खरेदीचा जाहीरनामा

अरकचेरी बृ.ल.पा. प्रकल्प ता.संग्रामपूर जि. बुलढाणा अंतर्गत बाधित होणारे मौजे वारखेड ता.संग्रामपूर जि. बुलढाणा या गावाच्या सांडवा व धरणपीठ मधील संपादित होणाऱ्या खालील वर्ननीत खाजगी जमिनीच्या सरळ खरेदीचा जाहीरनामा

04/02/2020 04/04/2020 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2016-17 मौजे निमगाव वायाळ ता.सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या निमगाव वायाळ उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी क्षेत्र 0.03 हे.आर मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2016-17 मौजे निमगाव वायाळ ता.सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या निमगाव वायाळ उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी क्षेत्र 0.03 हे.आर मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसूचना

28/01/2020 26/12/2020 पहा (2 MB)
संग्रहित