बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2020-21 मौजे हिंगणा दादगाव(बुडीत क्षेत्र) ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी मुदतवाढ

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2020-21 मौजे हिंगणा दादगाव(बुडीत क्षेत्र) ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी मुदतवाढ

28/06/2022 15/06/2023 पहा (683 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2021-22 मौजे गोळेगाव खुर्द ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2021-22 मौजे गोळेगाव खुर्द ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना

28/06/2022 17/08/2022 पहा (637 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2020-21 मौजे कठोरा ता.शेगाव जि.बुलढाणा मध्ये मुदतवाढ बाबत सूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2020-21 मौजे कठोरा ता.शेगाव जि.बुलढाणा मध्ये मुदतवाढ बाबत सूचना

28/06/2022 10/07/2022 पहा (657 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2008-09 मौजे हिंगणा भोटा ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये मुदतवाढ बाबत सूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2008-09 मौजे हिंगणा भोटा ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये मुदतवाढ बाबत सूचना

28/06/2022 31/07/2022 पहा (797 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2021-22 मौजे निमगाव(शेती) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा कलम 11 ची अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2021-22 मौजे निमगाव(शेती) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा कलम 11 ची अधिसूचना

28/06/2022 28/08/2022 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2020-21 मौजे जिगाव ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना घोषित करण्यासाठी 06 महिन्याची मुदतवाढ

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2020-21 मौजे जिगाव ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना घोषित करण्यासाठी 06 महिन्याची मुदतवाढ

28/06/2022 10/07/2022 पहा (431 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2021-22 मौजे रोटी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2021-22 मौजे रोटी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसूचना

28/06/2022 24/06/2023 पहा (4 MB)
जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत पुनर्वसित गावठाण मौजे हिंगणा ईसापूर ता.नांदुरा पोहोच रस्त्याकरिता ता नांदुरा येथील खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादित करण्याची पूर्वसूचना

जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत पुनर्वसित गावठाण मौजे हिंगणा ईसापूर ता.नांदुरा पोहोच रस्त्याकरिता ता नांदुरा येथील खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादित करण्याची पूर्वसूचना

28/06/2022 28/07/2022 पहा (756 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2020-21 मौजे मामुलवाडी (बुडीत क्षेत्र) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये मुदतवाढ बाबत सूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2020-21 मौजे मामुलवाडी (बुडीत क्षेत्र) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये मुदतवाढ बाबत सूचना

21/06/2022 16/09/2022 पहा (790 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2009-10 मौजे दादुलगाव (बुडीत क्षेत्र) ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी मुदतवाढ

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2009-10 मौजे दादुलगाव (बुडीत क्षेत्र) ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी मुदतवाढ

21/06/2022 31/07/2022 पहा (1 MB)
संग्रहित