बंद

भूसंपादन प्रकरणे

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09/कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये मुदतवाढ आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09/कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये मुदतवाढ आदेश

18/08/2018 18/11/2018 डाउनलोड (251 KB)
भुसंपादन प्र. क्र. २४/२००८-०९ कालवड ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये भुसंपादन अधीनियम २०१३ चे कलम १९ नुसार अधिसुचना

भुसंपादन प्र. क्र. २४/२००८-०९ कालवड ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये भुसंपादन अधीनियम २०१३ चे कलम १९ नुसार अधिसुचना

18/08/2018 24/08/2018 डाउनलोड (4 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2013-14 मौजे गांगलगाव ता. चिखली जि. बुलढाणा मध्ये कलम 2 (ब) (एक) अन्वये जाहीर नोटीस

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2013-14 मौजे गांगलगाव ता. चिखली जि. बुलढाणा मध्ये कलम 2 (ब) (एक) अन्वये जाहीर नोटीस

18/08/2018 28/08/2018 डाउनलोड (1,005 KB)
भु.सं.प्र.क्र. 69/2012-13 (नविन क्र. 11/65/2015-16) (येवती पाझर तलाव क्र. 1) मौ. येवती ता. लोणार जि. बुलढाणा मधील जाहीर नोटीस

भु.सं.प्र.क्र. 69/2012-13 (नविन क्र. 11/65/2015-16) (येवती पाझर तलाव क्र. 1) मौ. येवती ता. लोणार जि. बुलढाणा मधील जाहीर नोटीस

18/08/2018 27/08/2018 डाउनलोड (806 KB)
शेगाव विकास आराखड्याअंतर्गत नविन भुसंपादन कायदा २०१३ चे नुसार भुसंपादन प्रकरण क्र एलएक्यु/शेगांव/आरडी-18/१/२०१७-१८ मधील कलम ११ ची अधिसुचना

शेगाव विकास आराखड्याअंतर्गत नविन भुसंपादन कायदा २०१३ चे नुसार भुसंपादन प्रकरण क्र एलएक्यु/शेगांव/आरडी-18/१/२०१७-१८ मधील कलम ११ ची अधिसुचना

03/08/2018 08/05/2019 डाउनलोड (3 MB)
शेगाव विकास आराखड्याअंतर्गत नविन भुसंपादन कायदा २०१३ चे नुसार भुसंपादन प्रकरण क्र एलएक्यु/शेगांव/आरडी-14/वाढीव क्षेत्र/४/२०१७-१८ मधील कलम ११ ची अधिसुचना

शेगाव विकास आराखड्याअंतर्गत नविन भुसंपादन कायदा २०१३ चे नुसार भुसंपादन प्रकरण क्र एलएक्यु/शेगांव/आरडी-14/वाढीव क्षेत्र/४/२०१७-१८ मधील कलम ११ ची अधिसुचना

03/08/2018 04/07/2019 डाउनलोड (3 MB)
शेगाव विकास आराखड्याअंतर्गत नविन भुसंपादन कायदा २०१३ चे नुसार भुसंपादन प्रकरण क्र एलएक्यु/शेगांव/खळवाडी/३/२०१७-१८ मधील कलम ११ ची अधिसुचना

शेगाव विकास आराखड्याअंतर्गत नविन भुसंपादन कायदा २०१३ चे नुसार भुसंपादन प्रकरण क्र एलएक्यु/शेगांव/खळवाडी/३/२०१७-१८ मधील कलम ११ ची अधिसुचना

02/08/2018 06/06/2019 डाउनलोड (3 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/10-11/जिगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील सुधारित कलम 21(1)

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/10-11/जिगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील सुधारित कलम 21(1)

01/08/2018 01/10/2018 डाउनलोड (572 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्र. 03/ रामपुर / 2009-10 कलम 21(1) ची जाहीर सुचना

भूसंपादन प्रकरण क्र. 03/ रामपुर / 2009-10 कलम 21(1) ची जाहीर सुचना

27/07/2018 27/08/2018 डाउनलोड (168 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्र. 05/ हिंगणाभोटा / 2008-09 कलम 21(1) ची जाहीर सुचना

भूसंपादन प्रकरण क्र. 05/ हिंगणाभोटा / 2008-09 कलम 21(1) ची जाहीर सुचना

27/07/2018 27/08/2018 डाउनलोड (99 KB)
संग्रहित