बंद

भूसंपादन प्रकरणे

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शेगाव विकास आराखड्या अंतर्गत उनाडनाला बळकटीकरण्याच्या कामामध्ये बाधीत होणार्‍या नझुल शिट नं. 22 सी प्लॉट नं. 5 मधील 38 चौ. मि. जागा सरळ खरेदीने संपादन करणे बाबतची जाहीर नोटीस

शेगाव विकास आराखड्या अंतर्गत उनाडनाला बळकटीकरण्याच्या कामामध्ये बाधीत होणार्‍या नझुल शिट नं. 22 सी प्लॉट नं. 5 मधील 38 चौ. मि. जागा सरळ खरेदीने संपादन करणे बाबतची जाहीर नोटीस

20/10/2018 17/10/2019 डाउनलोड (633 KB)
बुलढाणा बोथा-खामगांव रा.मा.क्र. 24 वरील ज्ञानगंगा नदीवरील उंच पुलाचे पोचरस्ता बांधकाम करीता मौजे दिवठाणा गट क्र. 165,168 क्षेत्र 0.27 हे.आर. जमीन सरळ खरेदीने संपादन करावयाची जाहीर नोटिस

बुलढाणा बोथा-खामगांव रा.मा.क्र. 24 वरील ज्ञानगंगा नदीवरील उंच पुलाचे पोचरस्ता बांधकाम करीता मौजे दिवठाणा गट क्र. 165,168 क्षेत्र 0.27 हे.आर. जमीन सरळ खरेदीने संपादन करावयाची जाहीर नोटिस

19/10/2018 19/10/2019 डाउनलोड (3 MB)
बुलढाणा बोथा-खामगांव रा.मा.क्र. 24 वरील ज्ञानगंगा नदीवरील उंच पुलाचे पोचरस्ता बांधकाम करीता मौजे निमकवळा गट क्र. 186 क्षेत्र 0.19 हे.आर. जमीन सरळ खरेदीने संपादन करावयाची जाहीर नोटिस

बुलढाणा बोथा-खामगांव रा.मा.क्र. 24 वरील ज्ञानगंगा नदीवरील उंच पुलाचे पोचरस्ता बांधकाम करीता मौजे निमकवळा गट क्र. 186 क्षेत्र 0.19 हे.आर. जमीन सरळ खरेदीने संपादन करावयाची जाहीर नोटिस

19/10/2018 19/10/2019 डाउनलोड (3 MB)
बुलढाणा बोथा-खामगांव रा.मा.क्र. 24 वरील ज्ञानगंगा नदीवरील उंच पुलाचे पोचरस्ता बांधकाम करीता मौजे रोहणा गट क्र. 443 क्षेत्र 0.02 हे.आर. जमीन सरळ खरेदीने संपादन करावयाची जाहीर नोटिस

बुलढाणा बोथा-खामगांव रा.मा.क्र. 24 वरील ज्ञानगंगा नदीवरील उंच पुलाचे पोचरस्ता बांधकाम करीता मौजे रोहणा गट क्र. 443 क्षेत्र 0.02 हे.आर. जमीन सरळ खरेदीने संपादन करावयाची जाहीर नोटिस

19/10/2018 19/10/2019 डाउनलोड (3 MB)
भिवापूर पाझर तलावाच्या कामाकरीता भुसंपादन प्र.क्र. 6/2013-14 (नविन – 9/65/2015-16) मौजे भिवापूर ता. मेहकर जि. बुलढाणा मध्ये जाहीर नोटीस

भिवापूर पाझर तलावाच्या कामाकरीता भुसंपादन प्र.क्र. 6/2013-14 (नविन – 9/65/2015-16) मौजे भिवापूर ता. मेहकर जि. बुलढाणा मध्ये जाहीर नोटीस

16/10/2018 25/10/2018 डाउनलोड (89 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 83/2012-13 मौजे गारगुंडी ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा कलम 21(1) मध्ये जाहीर नोटिस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 83/2012-13 मौजे गारगुंडी ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा कलम 21(1) मध्ये जाहीर नोटिस

05/10/2018 04/12/2018 डाउनलोड (5 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्र. 33/2008-09 मौजे टाका ता. नांदुरा जि. बुलढाणा क्षेत्र 137.22 हे.आर. मौजे टाका जिगाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता कलम 19 च्या मंजुरीसाठी या प्रकरणात 1 वर्षाची मुदतवाढ मिळणेबाबत

भुसंपादन प्रकरण क्र. 33/2008-09 मौजे टाका ता. नांदुरा जि. बुलढाणा क्षेत्र 137.22 हे.आर. मौजे टाका जिगाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता कलम 19 च्या मंजुरीसाठी या प्रकरणात 1 वर्षाची मुदतवाढ मिळणेबाबत

05/10/2018 27/10/2018 डाउनलोड (804 KB)
भू.सं.प्र.क्र. २५/२००५-०६ मौजे म्हसला बु. ता. बुलढाणा मध्ये कलम (2)(ब)(1) अन्वये जाहीर नोटीस

भू.सं.प्र.क्र. २५/२००५-०६ मौजे म्हसला बु. ता. बुलढाणा मध्ये कलम (2)(ब)(1) अन्वये जाहीर नोटीस

12/09/2018 11/11/2018 डाउनलोड (326 KB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 08/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मधील खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्यासाठी कलम 11(1) ची अधिसुचना

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 08/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मधील खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्यासाठी कलम 11(1) ची अधिसुचना

01/09/2018 23/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मधील खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी कलम 11(1) ची अधिसुचना

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मधील खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी कलम 11(1) ची अधिसुचना

01/09/2018 23/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
संग्रहित