भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 19/2008-09 मौजे कालवड (जुने गावठाण) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये सार्वजनिक वापराखालील अतिक्रमित मिळकती वगळणेबाबत आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 19/2008-09 मौजे कालवड (जुने गावठाण) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये सार्वजनिक वापराखालील अतिक्रमित मिळकती वगळणेबाबत आदेश

22/08/2019 30/09/2019 पहा (618 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे टाका ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणातील कलम 11 चे शुद्धीपत्रक

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे टाका ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणातील कलम 11 चे शुद्धीपत्रक

19/08/2019 19/08/2020 पहा (922 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 12/2013-14 मौजे खल्याळ गव्हाण ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 12/2013-14 मौजे खल्याळ गव्हाण ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

16/08/2019 05/10/2019 पहा (998 KB)
शेगाव विकास आराखडा अंतर्गत भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/मातंगपुरा /शेगांव/02/2017-18 ता.शेगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) खालील अधिसुचना

शेगाव विकास आराखडा अंतर्गत भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/मातंगपुरा /शेगांव/02/2017-18 ता.शेगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) खालील अधिसुचना

16/08/2019 07/08/2020 पहा (4 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/आरडी-8/शेगांव/01/2018-19 ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) खालील अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/आरडी-8/शेगांव/01/2018-19 ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) खालील अधिसुचना

14/08/2019 07/08/2020 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2009-10 मौजे येरळी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये सार्वजनिक मालमत्ता वगळणीबाबत आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2009-10 मौजे येरळी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये सार्वजनिक मालमत्ता वगळणीबाबत आदेश

09/08/2019 05/09/2019 पहा (492 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2017-18 मौजे गौलखेड ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 करीता मुदतवाढ

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2017-18 मौजे गौलखेड ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 करीता मुदतवाढ

09/08/2019 22/08/2019 पहा (36 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 24/2008-09 मौजे कालवड ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये निवाडा पारीत करण्यासाठी मुदतवाढ

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 24/2008-09 मौजे कालवड ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये निवाडा पारीत करण्यासाठी मुदतवाढ

09/08/2019 22/08/2019 पहा (45 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 15/2000-01 मौजे इस्लामपुर ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा यामधील कलम 21 खालील जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 15/2000-01 मौजे इस्लामपुर ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा यामधील कलम 21 खालील जाहीर नोटीस

01/08/2019 26/10/2019 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2011-12 मौजे मुंगी ता. चिखली जि. बुलढाणा प्रकरणामध्ये कलम 2(ब)(एक) अन्वये जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2011-12 मौजे मुंगी ता. चिखली जि. बुलढाणा प्रकरणामध्ये कलम 2(ब)(एक) अन्वये जाहीर नोटीस

01/08/2019 31/08/2019 पहा (1 MB)
संग्रहित