बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 14/2012-13 मौजे बिरसिंगपुर ता. जि. बुलढाणा मधील कलम 21(1) खालील नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 14/2012-13 मौजे बिरसिंगपुर ता. जि. बुलढाणा मधील कलम 21(1) खालील नोटीस

09/07/2020 08/10/2020 पहा (1 MB)
भू.सं.प्र.क्र. 21/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.81 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

भू.सं.प्र.क्र. 21/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.81 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

09/07/2020 16/06/2021 पहा (2 MB)
जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणारे मौजे गोळेगांव खुर्द च्या पुनर्वसनासाठी मौजे टाकळी खासा येथील संपादीत होणाऱ्या खाजगी शेतजमिनीच्या सरळ खरेदीसाठीचा जाहीरनामा

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणारे मौजे गोळेगांव खुर्द च्या पुनर्वसनासाठी मौजे टाकळी खासा येथील संपादीत होणाऱ्या खाजगी शेतजमिनीच्या सरळ खरेदीसाठीचा जाहीरनामा

08/07/2020 08/08/2020 पहा (1 MB)
जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणारे मौजे गोळेगांव खुर्द च्या पुनर्वसनाकरीता मौजे टाकळी खासा येथील संपादीत होणाऱ्या खाजगी शेतजमिनीच्या सरळ खरेदीसाठीचा जाहीरनामा

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणारे मौजे गोळेगांव खुर्द च्या पुनर्वसनाकरीता मौजे टाकळी खासा येथील संपादीत होणाऱ्या खाजगी शेतजमिनीच्या सरळ खरेदीसाठीचा जाहीरनामा

08/07/2020 08/08/2020 पहा (1 MB)
जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणाऱ्या मौजे दादगांव ता. नांदुरा च्या पुनर्वसनाकरीता मौजे निमगांव येथील 31.41 हे.आर जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने भूसंपादनाकरिता जाहीर नोटीस

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणाऱ्या मौजे दादगांव ता. नांदुरा च्या पुनर्वसनाकरीता मौजे निमगांव येथील 31.41 हे.आर जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने भूसंपादनाकरिता जाहीर नोटीस

08/07/2020 20/07/2020 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/08-09 मौजे येरळी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 21(1) अंतर्गत जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/08-09 मौजे येरळी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 21(1) अंतर्गत जाहीर नोटीस

01/07/2020 25/09/2020 पहा (4 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 19/65/2014-15 मौजे देवानगर / हत्ता ता.लोणार जि. बुलढाणा मधील जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 19/65/2014-15 मौजे देवानगर / हत्ता ता.लोणार जि. बुलढाणा मधील जाहीर नोटीस

01/07/2020 31/07/2020 पहा (853 KB)
शेगाव विकास आराखडा अंतर्गत मौजे शेगांव येथील सर्व्हे नं. 217/2 मध्ये सरळ वाटाघाटीने खरेदी करणेबाबत

शेगाव विकास आराखडा अंतर्गत मौजे शेगांव येथील सर्व्हे नं. 217/2 मध्ये सरळ वाटाघाटीने खरेदी करणेबाबत

01/07/2020 14/06/2021 पहा (718 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/मांडवा/01/2017-18 ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा या मधील कलम 19 ची अभिसुचानेबाबतची नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/मांडवा/01/2017-18 ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा या मधील कलम 19 ची अभिसुचानेबाबतची नोटीस

01/07/2020 05/09/2020 पहा (1 MB)
शेगाव विकास आराखडा मधील आरडी-8/प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/मातंगपुरा/शेगांव/02/2017-18 ता.शेगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना

शेगाव विकास आराखडा मधील आरडी-8/प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/मातंगपुरा/शेगांव/02/2017-18 ता.शेगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना

01/07/2020 14/06/2021 पहा (4 MB)
संग्रहित