भूसंपादन प्रकरणे

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2008-09 मौजे हिंगणा भोटा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये शुद्धीपत्रक

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2008-09 मौजे हिंगणा भोटा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये शुद्धीपत्रक

17/12/2018 25/12/2018 डाउनलोड (502 KB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 16/2008-09 मौजे भोटा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये जाहीरनामा

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 16/2008-09 मौजे भोटा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये जाहीरनामा

13/12/2018 21/12/2018 डाउनलोड (9 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्र. 48/1998-99 मौजे जानेफळ ता. मेहकर जि. बुलढाणा या प्रकरणात भुमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 नुसार कलम 19 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्र. 48/1998-99 मौजे जानेफळ ता. मेहकर जि. बुलढाणा या प्रकरणात भुमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 नुसार कलम 19 ची अधिसुचना

03/12/2018 27/11/2019 डाउनलोड (723 KB)
भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना भरपाई मिळण्यासाठी व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये भु.सं.प्र.क्र. 28/2008-2009 मौजे हिंगणा ईसापुर (घरे) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणातील कलम-19 ची अधिसुचना व कलम 11(1) चे शुद्धीपत्रक

भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना भरपाई मिळण्यासाठी व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये भु.सं.प्र.क्र. 28/2008-2009 मौजे हिंगणा ईसापुर (घरे) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणातील कलम-19 ची अधिसुचना व कलम 11(1) चे शुद्धीपत्रक

27/11/2018 19/02/2019 डाउनलोड (5 MB)
सरळ खरेदीने करावयाच्या भुसंपादनाची जाहीर नोटीस

सरळ खरेदीने करावयाच्या भुसंपादनाची जाहीर नोटीस

03/11/2018 15/10/2019 डाउनलोड (977 KB)
शेगाव विकास आराखड्या अंतर्गत उनाडनाला बळकटीकरण्याच्या कामामध्ये बाधीत होणार्‍या नझुल शिट नं. 22 सी प्लॉट नं. 5 मधील 38 चौ. मि. जागा सरळ खरेदीने संपादन करणे बाबतची जाहीर नोटीस

शेगाव विकास आराखड्या अंतर्गत उनाडनाला बळकटीकरण्याच्या कामामध्ये बाधीत होणार्‍या नझुल शिट नं. 22 सी प्लॉट नं. 5 मधील 38 चौ. मि. जागा सरळ खरेदीने संपादन करणे बाबतची जाहीर नोटीस

20/10/2018 17/10/2019 डाउनलोड (633 KB)
बुलढाणा बोथा-खामगांव रा.मा.क्र. 24 वरील ज्ञानगंगा नदीवरील उंच पुलाचे पोचरस्ता बांधकाम करीता मौजे दिवठाणा गट क्र. 165,168 क्षेत्र 0.27 हे.आर. जमीन सरळ खरेदीने संपादन करावयाची जाहीर नोटिस

बुलढाणा बोथा-खामगांव रा.मा.क्र. 24 वरील ज्ञानगंगा नदीवरील उंच पुलाचे पोचरस्ता बांधकाम करीता मौजे दिवठाणा गट क्र. 165,168 क्षेत्र 0.27 हे.आर. जमीन सरळ खरेदीने संपादन करावयाची जाहीर नोटिस

19/10/2018 19/10/2019 डाउनलोड (3 MB)
बुलढाणा बोथा-खामगांव रा.मा.क्र. 24 वरील ज्ञानगंगा नदीवरील उंच पुलाचे पोचरस्ता बांधकाम करीता मौजे निमकवळा गट क्र. 186 क्षेत्र 0.19 हे.आर. जमीन सरळ खरेदीने संपादन करावयाची जाहीर नोटिस

बुलढाणा बोथा-खामगांव रा.मा.क्र. 24 वरील ज्ञानगंगा नदीवरील उंच पुलाचे पोचरस्ता बांधकाम करीता मौजे निमकवळा गट क्र. 186 क्षेत्र 0.19 हे.आर. जमीन सरळ खरेदीने संपादन करावयाची जाहीर नोटिस

19/10/2018 19/10/2019 डाउनलोड (3 MB)
बुलढाणा बोथा-खामगांव रा.मा.क्र. 24 वरील ज्ञानगंगा नदीवरील उंच पुलाचे पोचरस्ता बांधकाम करीता मौजे रोहणा गट क्र. 443 क्षेत्र 0.02 हे.आर. जमीन सरळ खरेदीने संपादन करावयाची जाहीर नोटिस

बुलढाणा बोथा-खामगांव रा.मा.क्र. 24 वरील ज्ञानगंगा नदीवरील उंच पुलाचे पोचरस्ता बांधकाम करीता मौजे रोहणा गट क्र. 443 क्षेत्र 0.02 हे.आर. जमीन सरळ खरेदीने संपादन करावयाची जाहीर नोटिस

19/10/2018 19/10/2019 डाउनलोड (3 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 08/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मधील खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्यासाठी कलम 11(1) ची अधिसुचना

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 08/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मधील खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्यासाठी कलम 11(1) ची अधिसुचना

01/09/2018 23/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
संग्रहित