बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्र.क्र.29/2008-09 मौजे मानेगाव ता.जळगाव जामोद जि. बुलडाणा मध्ये अंतिम निवाडा पारीत दि.05/11/2020 प्रसिद्धी बाबत

भूसंपादन प्र.क्र.29/2008-09 मौजे मानेगाव ता.जळगाव जामोद जि. बुलडाणा मध्ये अंतिम निवाडा पारीत दि.05/11/2020 प्रसिद्धी बाबत

26/11/2020 01/01/2021 पहा (8 MB)
राष्ट्रीय महामार्ग 548 CC मंठा-लोणार-मेहकर-चिखली-खामगाव या महामार्गामधील 12 भूसंपादन प्रकरणामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 चे कलम 3 A ची अधिसुचना

राष्ट्रीय महामार्ग 548 CC मंठा-लोणार-मेहकर-चिखली-खामगाव या महामार्गामधील 12 भूसंपादन प्रकरणामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 चे कलम 3 A ची अधिसुचना

09/11/2020 02/12/2020 पहा (8 MB)
रा.मा.548 चिखली-मेहकर-खामगाव मध्ये 4 भूसंपादन प्रकरणात 3A राजपत्राची प्रसिद्धी

रा.मा.548 चिखली-मेहकर-खामगाव मध्ये 4 भूसंपादन प्रकरणात 3A राजपत्राची प्रसिद्धी

09/11/2020 28/11/2020 पहा (6 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 27/2008-09 मौजे भोटा (जुने गावठाण) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 खालील घोषणा

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 27/2008-09 मौजे भोटा (जुने गावठाण) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 खालील घोषणा

29/10/2020 30/11/2020 पहा (10 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2009-10 मौजे कहुपट्टा ता.जळगाव जा. जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2009-10 मौजे कहुपट्टा ता.जळगाव जा. जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

14/10/2020 05/12/2020 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2018-19 मौजे मानेगाव ता.जळगाव जा. जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2018-19 मौजे मानेगाव ता.जळगाव जा. जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

14/10/2020 05/12/2020 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे टाका ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणामध्ये निवाडा घोषित करण्याकरिता 12 महिन्यांची मुदतवाढ

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे टाका ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणामध्ये निवाडा घोषित करण्याकरिता 12 महिन्यांची मुदतवाढ

14/09/2020 11/09/2021 पहा (726 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 14/2008-09 मौजे हिंगणे बाळापुर तसेच भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे माहुली ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा या प्रकरणांमध्ये निवाडा घोषित करण्याकरिता मुदतवाढ मिळणेबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 14/2008-09 मौजे हिंगणे बाळापुर तसेच भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे माहुली ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा या प्रकरणांमध्ये निवाडा घोषित करण्याकरिता मुदतवाढ मिळणेबाबत

10/09/2020 10/12/2020 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2018-19 मौजे पलसोडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 19 ची उद्घोषणा घोषित करण्यास 12 महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2018-19 मौजे पलसोडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 19 ची उद्घोषणा घोषित करण्यास 12 महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबत

14/08/2020 14/08/2021 पहा (618 KB)
भू.सं.प्र.क्र. 21/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.81 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

भू.सं.प्र.क्र. 21/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.81 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

09/07/2020 16/06/2021 पहा (2 MB)
संग्रहित