भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 22/2008-09 मौजे भास्तन ता. शेगांव जि. बुलढाणा मधील कलम 19 करिता मुदतवाढ

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 22/2008-09 मौजे भास्तन ता. शेगांव जि. बुलढाणा मधील कलम 19 करिता मुदतवाढ

14/10/2019 14/11/2019 पहा (666 KB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 27/2008-09 मौजे भोटा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 19 करिता मुदतवाढ

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 27/2008-09 मौजे भोटा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 19 करिता मुदतवाढ

14/10/2019 14/11/2019 पहा (700 KB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे हिंगणा दादगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 19 करिता मुदतवाढ

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे हिंगणा दादगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 19 करिता मुदतवाढ

14/10/2019 14/11/2019 पहा (891 KB)
जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधित होणारे मौजे येरळी चे पुनर्वसन गावठाण मौजे निमगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील जमिनीचा सरळ खरेदीसाठी जाहीरनामा

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधित होणारे मौजे येरळी चे पुनर्वसन गावठाण मौजे निमगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील जमिनीचा सरळ खरेदीसाठी जाहीरनामा

05/10/2019 25/09/2020 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2008-09 मौजे माहुली (जुने गावठाण) ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2008-09 मौजे माहुली (जुने गावठाण) ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

01/10/2019 01/10/2020 पहा (889 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 19/2008-09 मौजे कालवड (जुने गावठाण) ता. शेगाव जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 19/2008-09 मौजे कालवड (जुने गावठाण) ता. शेगाव जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

01/10/2019 01/10/2020 पहा (926 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 08/2018-19 मौजे सरंबा ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 08/2018-19 मौजे सरंबा ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

01/10/2019 25/09/2020 पहा (1,009 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 27/2008-09 मौजे हिंगणा इसापूर ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणात कलम 19 करिता मुदत वाढीचा आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 27/2008-09 मौजे हिंगणा इसापूर ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणात कलम 19 करिता मुदत वाढीचा आदेश

01/10/2019 30/09/2020 पहा (768 KB)
जिगाव प्रकल्प अंतर्गत बाधित होणारे मौजे येरळी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा चे पुनर्वसन गावठाण मौजे निमगाव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील जमिनीच्या सरळ खरेदीचा जाहीरनामा

जिगाव प्रकल्प अंतर्गत बाधित होणारे मौजे येरळी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा चे पुनर्वसन गावठाण मौजे निमगाव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील जमिनीच्या सरळ खरेदीचा जाहीरनामा

01/10/2019 25/09/2020 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2018-19 मौजे सरंबा ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2018-19 मौजे सरंबा ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

01/10/2019 25/09/2020 पहा (980 KB)
संग्रहित