बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 3/2005-2006 (नवीन क्र.2/65/2014-15) मौजे अकोला ठाकरे ता. मेहकर जि. बुलढाणा मधील जाहीर नोटीस

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 3/2005-2006 (नवीन क्र.2/65/2014-15) मौजे अकोला ठाकरे ता. मेहकर जि. बुलढाणा मधील जाहीर नोटीस

17/01/2020 21/01/2020 पहा (2 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 34/2012-2013 (नवीन क्र.13/65/2016-17) मौजे कनकाखुर्द ता. मेहकर जि. बुलढाणा मधील जाहीर नोटीस

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 34/2012-2013 (नवीन क्र.13/65/2016-17) मौजे कनकाखुर्द ता. मेहकर जि. बुलढाणा मधील जाहीर नोटीस

17/01/2020 21/01/2020 पहा (724 KB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक आरडी-8/शेगांव/पुरवणी/01/2018-19 मौजे शेगांव ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक आरडी-8/शेगांव/पुरवणी/01/2018-19 मौजे शेगांव ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना

06/01/2020 06/02/2020 पहा (256 KB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2012-13 मौजे सुलतानपुर ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये कलम 21(2) ची जाहिर नोटीस

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2012-13 मौजे सुलतानपुर ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये कलम 21(2) ची जाहिर नोटीस

06/01/2020 06/02/2020 पहा (273 KB)
अरकचेरी बृलाप प्रकल्प ता.संग्रामपूर जिल्हा बुलढाणा अंतर्गत बाधित होणारे मौजे सोनाळा भाग 1 गावाच्या धरणपीठ व बुडीत क्षेत्रामधील संपादित होणाऱ्या खाजगी जमिनीचा तपशील

अरकचेरी बृलाप प्रकल्प ता.संग्रामपूर जिल्हा बुलढाणा अंतर्गत बाधित होणारे मौजे सोनाळा भाग 1 गावाच्या धरणपीठ व बुडीत क्षेत्रामधील संपादित होणाऱ्या खाजगी जमिनीचा तपशील

26/12/2019 26/01/2020 पहा (738 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2012-13 मौजे सुलतानपूर ता.जळगाव जामोद जि.बुलढाणा यामध्ये प्रारूप निवडा घोषित करण्याकरिता एका वर्षाची मुदतवाढ करणे बाबत चा आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2012-13 मौजे सुलतानपूर ता.जळगाव जामोद जि.बुलढाणा यामध्ये प्रारूप निवडा घोषित करण्याकरिता एका वर्षाची मुदतवाढ करणे बाबत चा आदेश

07/12/2019 07/10/2020 पहा (580 KB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे कोदरखेड ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 11 चे शुद्धीपत्रक

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे कोदरखेड ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 11 चे शुद्धीपत्रक

06/12/2019 07/12/2020 पहा (554 KB)
भूसंपादन प्रकरण मौजे शहापूर ता.खामगाव जि. बुलढाणा येथील जमिनीचा सरळ थेट खरेदी बाबत

भूसंपादन प्रकरण मौजे शहापूर ता.खामगाव जि. बुलढाणा येथील जमिनीचा सरळ थेट खरेदी बाबत

21/11/2019 05/11/2020 पहा (723 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2018-19 मौजे पिंप्री आंधळे ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा येथील पिंप्री आंधळे पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ थेट खरेदीचा प्रस्ताव

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2018-19 मौजे पिंप्री आंधळे ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा येथील पिंप्री आंधळे पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ थेट खरेदीचा प्रस्ताव

14/11/2019 11/11/2020 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2018-19 मौजे मेंडगाव ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा येथील मेंडगाव पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ थेट खरेदीचा प्रस्ताव

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2018-19 मौजे मेंडगाव ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा येथील मेंडगाव पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ थेट खरेदीचा प्रस्ताव

14/11/2019 28/11/2020 पहा (631 KB)
संग्रहित