बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/हिंगणाभोटा/2020-21 ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) ची अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/हिंगणाभोटा/2020-21 ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) ची अधिसूचना

05/03/2021 15/03/2021 पहा (2 MB)
मौजे अटाळी ता. खामगांव जि. बुलढाणा येथील पाझर तलावासाठी खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादन करण्यासाठी जाहीर नोटीस

मौजे अटाळी ता. खामगांव जि. बुलढाणा येथील पाझर तलावासाठी खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादन करण्यासाठी जाहीर नोटीस

05/03/2021 19/02/2022 पहा (973 KB)
निम्न ज्ञानगंगा-II बृहत ल.पा. प्रकल्पाचे बुडीत शेतामधील मौजे रोहणा ता. खामगांव जि. बुलढाणा मधील 0.78 हे. जमिनीचे सरळ खरेदीने भूसंपादन करण्यासाठीची जाहिर नोटीस

निम्न ज्ञानगंगा-II बृहत ल.पा. प्रकल्पाचे बुडीत शेतामधील मौजे रोहणा ता. खामगांव जि. बुलढाणा मधील 0.78 हे. जमिनीचे सरळ खरेदीने भूसंपादन करण्यासाठीची जाहिर नोटीस

05/03/2021 15/03/2021 पहा (674 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये निवडा घोषीत करण्यासाठी मुदतवाढ आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये निवडा घोषीत करण्यासाठी मुदतवाढ आदेश

05/03/2021 03/03/2022 पहा (881 KB)
भू.सं.प्र.क्र. 16/2008-09 मौजे भोटा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा, 14/2008-19 मौजे हिंगणा बाळापूर ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा, 23/2008-09 मौजे माहूली ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा यामध्ये निवडा घोषीत करण्यासाठी मुदतवाढ आदेश

भू.सं.प्र.क्र. 16/2008-09 मौजे भोटा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा, 14/2008-19 मौजे हिंगणा बाळापूर ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा, 23/2008-09 मौजे माहूली ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा यामध्ये निवडा घोषीत करण्यासाठी मुदतवाढ आदेश

05/03/2021 30/04/2021 पहा (2 MB)
भू.सं.प्र.क्र. 04/2016-17 मौजे निमगाव वायाळ ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या निमगाव वायाळ उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी क्षेत्र 0.03 हे.आर मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

भू.सं.प्र.क्र. 04/2016-17 मौजे निमगाव वायाळ ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या निमगाव वायाळ उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी क्षेत्र 0.03 हे.आर मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

05/03/2021 11/02/2022 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/मौ.रुधाणा/2020-21 ता.संग्रामपुर जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/मौ.रुधाणा/2020-21 ता.संग्रामपुर जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

05/03/2021 02/05/2021 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/मौ.भिलखेड/2020-21 ता.संग्रामपुर जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/मौ.भिलखेड/2020-21 ता.संग्रामपुर जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

05/03/2021 02/05/2021 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 15/2010-11 मौजे वरवंड ता. जि. बुलढाणा प्रकरणात निवाड्याकरीता 6 महिने मुदतवाढ आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 15/2010-11 मौजे वरवंड ता. जि. बुलढाणा प्रकरणात निवाड्याकरीता 6 महिने मुदतवाढ आदेश

22/02/2021 18/03/2021 पहा (690 KB)
भू.सं.प्र.क्र. 06/2016-17 मौजे राहेरी खुर्द ता.सिंदखेड राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या उजव्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी क्षेत्र 0.09 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

भू.सं.प्र.क्र. 06/2016-17 मौजे राहेरी खुर्द ता.सिंदखेड राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या उजव्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी क्षेत्र 0.09 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

10/02/2021 24/12/2021 पहा (3 MB)
संग्रहित