बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2020-21 मौ. वकाणा ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2020-21 मौ. वकाणा ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

28/04/2021 15/05/2021 पहा (509 KB)
राष्ट्रीय महामार्ग 753 एम मधील 05 भूसंपादन प्रकरणाची 3D ची अधिसुचना

राष्ट्रीय महामार्ग 753 एम मधील 05 भूसंपादन प्रकरणामधील 3D ची अधिसुचना

27/04/2021 13/05/2021 पहा (10 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 27/2008-09 मौजे हिंगणा इसापूर ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 21 चा जाहिरनामा

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 27/2008-09 मौजे हिंगणा इसापूर ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 21 चा जाहिरनामा

22/04/2021 26/06/2021 पहा (6 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2009-10 मौजे दादुलगाव बुडीत क्षेत्र ता. जळगाव जा. जि. बुलढाणा यामध्ये निवडा निवाडा स्तरावर मुदतवाढ करणेबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2009-10 मौजे दादुलगाव बुडीत क्षेत्र ता. जळगाव जा. जि. बुलढाणा यामध्ये निवडा निवाडा स्तरावर मुदतवाढ करणेबाबत

12/04/2021 12/04/2022 पहा (2 MB)
भू.सं.प्र.क्र. एलएक्यु/कालवड/01/20-21 मधील जिगांव प्रकल्पाचे बाधित गावठाण हिंगणाभोटा या गावाचे पुनर्वसनाकरिता मौजे कालवड ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील खाजगी जमीन 16.03 हे. सरळ खरेदी संपादन बाबत

भू.सं.प्र.क्र. एलएक्यु/कालवड/01/20-21 मधील जिगांव प्रकल्पाचे बाधित गावठाण हिंगणाभोटा या गावाचे पुनर्वसनाकरिता मौजे कालवड ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील खाजगी जमीन 16.03 हे. सरळ खरेदी संपादन बाबत

16/03/2021 16/05/2021 पहा (2 MB)
मौजे अटाळी ता. खामगांव जि. बुलढाणा येथील पाझर तलावासाठी खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादन करण्यासाठी जाहीर नोटीस

मौजे अटाळी ता. खामगांव जि. बुलढाणा येथील पाझर तलावासाठी खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादन करण्यासाठी जाहीर नोटीस

05/03/2021 19/02/2022 पहा (973 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये निवडा घोषीत करण्यासाठी मुदतवाढ आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये निवडा घोषीत करण्यासाठी मुदतवाढ आदेश

05/03/2021 03/03/2022 पहा (881 KB)
भू.सं.प्र.क्र. 16/2008-09 मौजे भोटा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा, 14/2008-19 मौजे हिंगणा बाळापूर ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा, 23/2008-09 मौजे माहूली ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा यामध्ये निवडा घोषीत करण्यासाठी मुदतवाढ आदेश

भू.सं.प्र.क्र. 16/2008-09 मौजे भोटा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा, 14/2008-19 मौजे हिंगणा बाळापूर ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा, 23/2008-09 मौजे माहूली ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा यामध्ये निवडा घोषीत करण्यासाठी मुदतवाढ आदेश

05/03/2021 30/04/2021 पहा (2 MB)
भू.सं.प्र.क्र. 04/2016-17 मौजे निमगाव वायाळ ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या निमगाव वायाळ उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी क्षेत्र 0.03 हे.आर मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

भू.सं.प्र.क्र. 04/2016-17 मौजे निमगाव वायाळ ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या निमगाव वायाळ उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी क्षेत्र 0.03 हे.आर मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

05/03/2021 11/02/2022 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/मौ.रुधाणा/2020-21 ता.संग्रामपुर जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/मौ.रुधाणा/2020-21 ता.संग्रामपुर जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

05/03/2021 02/05/2021 पहा (2 MB)
संग्रहित