बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मौजे आगेफळ येथील पाझर तालावाकरिता गट न.109,118,119,120,121 व  262 मधील क्षेत्र 2.1246 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने संपादित करणेबाबत

मौजे आगेफळ येथील पाझर तालावाकरिता गट न.109,118,119,120,121 व  262 मधील क्षेत्र 2.1246 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने संपादित करणेबाबत

31/05/2023 31/05/2024 पहा (486 KB)
भूसंपादन प्र. क्र. 02/2021-22 मौजे. हिंगणा कवठळ ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्र. क्र. 02/2021-22 मौजे. हिंगणा कवठळ ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना

31/05/2023 22/06/2023 पहा (1 MB)
भू.सं.प्र.क्र. 09/2013-14 मौजे वाघोळा  ता. मलकापूर जि. बुलढाणा येथील रनथम पाझर तलावाकरिता 0.99 हे.आर. मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

भू.सं.प्र.क्र. 09/2013-14 मौजे वाघोळा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा येथील रनथम पाझर तलावाकरिता 0.99 हे.आर. मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

31/05/2023 17/06/2023 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2020-21 मौजे मामुलवाडी ता. नांदुरा  जि.बुलढाणा मध्ये 06 महिन्याची मुदतवाढ बाबत सूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2020-21 मौजे मामुलवाडी ता. नांदुरा  जि.बुलढाणा मध्ये 06 महिन्याची मुदतवाढ बाबत सूचना

31/05/2023 19/06/2023 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008 -09  मौजे येरळी ता.नांदुरा निवडया करिता मिळालेली मुदतवाढ आदेश प्रसिद्ध करणे बाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008 -09  मौजे येरळी ता.नांदुरा निवडया करिता मिळालेली मुदतवाढ आदेश प्रसिद्ध करणे बाबत.

12/05/2023 12/05/2024 पहा (726 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2020 -21  मौजे निमगाव वायाळ ता.सिंदखेडराजा जि.बुलढाणा येथील जमीन खडकपूर्ण प्रकल्पाचे कामाकरिता संपादित करणे बाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2020 -21  मौजे निमगाव वायाळ ता.सिंदखेडराजा जि.बुलढाणा येथील जमीन खडकपूर्ण प्रकल्पाचे कामाकरिता संपादित करणे बाबत.

 

15/05/2023 14/05/2024 पहा (850 KB)
भूसंपादन प्र. क्र. 01/2023-24 मौजे देऊळगावराजा ता.देऊळगावराजा जि.बुलढाणा कलम 11(1) ची प्रारंभिक अधिसुचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

भूसंपादन प्र. क्र. 01/2023-24 मौजे देऊळगावराजा ता.देऊळगावराजा जि.बुलढाणा कलम 11(1) ची प्रारंभिक अधिसुचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

15/05/2023 14/05/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्र. क्र. 01/2022-23 मौज हिवरखेड ता.खामगाव जि.बुलढाणा येथील क्षेत्र ०.85 हे. आर. जमीन भूसंपादन करण्यासाठी कलम ११ ची अधिसूचना.

भूसंपादन प्र. क्र. 01/2022-23 मौज हिवरखेड ता.खामगाव जि.बुलढाणा येथील क्षेत्र ०.85 हे. आर. जमीन भूसंपादन करण्यासाठी कलम ११ ची अधिसूचना.

12/05/2023 12/05/2024 पहा (2 MB)
मौजे लांजुळ ता.खामगाव जि.बुलढाणा येथील क्षेत्र ०.15 हे. आर. जमीन भूसंपादन करण्यासाठी कलम ११ ची अधिसूचना.

मौजे लांजुळ ता.खामगाव जि.बुलढाणा येथील क्षेत्र ०.15 हे. आर. जमीन भूसंपादन करण्यासाठी कलम ११ ची अधिसूचना.

12/05/2023 12/05/2024 पहा (2 MB)
जिगाव प्रकल्पासाठी बुडीत क्षेत्रातील हिगणे गव्हाड येथील बुडीत क्षेत्रातील गट न. 86 मधील खाजगी जमीन सरळ खरेदी प्रक्रियेने संपादित करावयाची अधिसूचना

जिगाव प्रकल्पासाठी बुडीत क्षेत्रातील हिगणे गव्हाड येथील बुडीत क्षेत्रातील गट न. 86 मधील खाजगी जमीन सरळ खरेदी प्रक्रियेने संपादित करावयाची अधिसूचना

04/05/2023 31/05/2023 पहा (789 KB)
संग्रहित