बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शेगाव विकास आराखडयाअंतर्गत आर डी -14 मधील रस्त्याकरिता खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादन करण्यात येत आहे.

शेगाव विकास आराखडयाअंतर्गत आर डी -14 मधील रस्त्याकरिता खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादन करण्यात येत आहे.

10/03/2023 11/03/2024 पहा (616 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 37/2008-09 मौजे गोळेगाव खुर्द (घरे ) ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये कलम 21 चा जाहीरनामा

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 37/2008-09 मौजे गोळेगाव खुर्द (घरे ) ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये कलम 21 चा जाहीरनामा

09/03/2023 02/06/2023 पहा (3 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2021-22 मौजे हिंगणा कवठळ  ता. संग्रामपूर  जि.बुलढाणा मध्ये 03  महिन्याची मुदतवाढ बाबत सूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2021-22 मौजे हिंगणा कवठळ  ता. संग्रामपूर  जि.बुलढाणा मध्ये 03  महिन्याची मुदतवाढ बाबत सूचना

03/03/2023 01/04/2023 पहा (517 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2022-23 मौजे आलेवाडी ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2022-23 मौजे आलेवाडी ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना

01/03/2023 15/03/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2020-21 मौजे.मामुलवाडी ता.नांदुरा जि.बुलढाणा प्रकरणामध्ये मध्ये मुदतवाढीचा आदेश प्रसिद्ध  करणे बाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2020-21 मौजे.मामुलवाडी ता.नांदुरा जि.बुलढाणा प्रकरणामध्ये मध्ये मुदतवाढीचा आदेश प्रसिद्ध करणे बाबत.

14/02/2023 14/05/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2008-09 मौजे.डोलारखेड (बुडीत शेती ) ता. शेगाव जि.बुलढाणा प्रकरणामध्ये मध्ये मुदतवाढीचा आदेश प्रसिद्ध  करणे बाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2008-09 मौजे.डोलारखेड (बुडीत शेती ) ता. शेगाव जि.बुलढाणा प्रकरणामध्ये मध्ये मुदतवाढीचा आदेश प्रसिद्ध  करणे बाबत.

08/02/2023 08/08/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008 -09 मौजे.येरळी क्षेत्र ता. नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये निवाडयाकरिता मिळालेली मुदतवाढ बाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008 -09 मौजे.येरळी क्षेत्र ता. नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये निवाडयाकरिता मिळालेली मुदतवाढ बाबत.

02/02/2023 05/02/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 43/2008-09 मौजे दादगाव (शेती ) ता. नांदुरा  जि.बुलढाणा मध्ये 06 महिन्याची मुदतवाढ बाबत सूचना.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 43/2008-09 मौजे दादगाव (शेती ) ता. नांदुरा  जि.बुलढाणा मध्ये 06 महिन्याची मुदतवाढ बाबत सूचना.

06/02/2023 06/05/2023 पहा (300 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 15/2008-09 मौजे रोटी (बुडीत शेती ) ता. नांदुरा  जि.बुलढाणा मध्ये 06 महिन्याची मुदतवाढ बाबत सूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 15/2008-09 मौजे रोटी (बुडीत शेती ) ता. नांदुरा  जि.बुलढाणा मध्ये 06 महिन्याची मुदतवाढ बाबत सूचना

20/01/2023 19/07/2023 पहा (541 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2008-09 मौजे हिंगणे गव्हाड (बुडीत शेती ) ता. नांदुरा  जि.बुलढाणा मध्ये 06 महिन्याची मुदतवाढ बाबत सूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2008-09 मौजे हिंगणे गव्हाड (बुडीत शेती ) ता. नांदुरा  जि.बुलढाणा मध्ये 06 महिन्याची मुदतवाढ बाबत सूचना

20/01/2023 19/07/2023 पहा (541 KB)
संग्रहित