बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2022-23 मौजे.भोन ता.संग्रामपूर(बुडीत क्षेत्र) जि.बुलढाणा मध्ये कलम 19 करीता मुदतवाढ.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2022-23 मौजे.भोन ता.संग्रामपूर(बुडीत क्षेत्र) जि.बुलढाणा मध्ये कलम 19 करीता मुदतवाढ.

16/05/2024 30/05/2024 पहा (706 KB)
जिगांव प्रकल्पा अंतर्गत जिगांव धारणाच्या खालच्या बाजूस पुच्छ काळव्या लगत असलेल्या मौजे. निमकरड ता. जळगांव जा. जि.बुलढाणा शिवरातील खरेदीसाठीची जाहीर सूचना.    

जिगांव प्रकल्पा अंतर्गत जिगांव धारणाच्या खालच्या बाजूस पुच्छ काळव्या लगत असलेल्या मौजे. निमकरड ता. जळगांव जा. जि.बुलढाणा शिवरातील खरेदीसाठीची जाहीर सूचना.

16/05/2024 26/05/2024 पहा (483 KB)
भूसंपादन प्र.क्र.एल.ए.क्यु./हिवरखेड/०१/२०२२ -२३ मौजे. हिवरखेड ता.खामगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम २१ ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत(क्षेत्र ०.८५ हे. आर.)    

भूसंपादन प्र.क्र.एल.ए.क्यु./हिवरखेड/०१/२०२२ -२३ मौजे. हिवरखेड ता.खामगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम २१ ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत(क्षेत्र ०.८५ हे. आर.)

16/05/2024 30/05/2024 पहा (570 KB)
भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २१ जाहीरनामा प्रसिद्ध करणेबाबत मौजे.भोन ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा. 

भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २१ जाहीरनामा प्रसिद्ध करणेबाबत मौजे.भोन ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा.

16/05/2024 11/06/2024 पहा (7 MB)
भूसंपादन प्र.क्र.एल.ए.क्यु./शेगांव-२/रामाक्र.१९८/०१/२०२३-२४ ता.शेगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम २१ ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.    

भूसंपादन प्र.क्र.एल.ए.क्यु./शेगांव-२/रामाक्र.१९८/०१/२०२३-२४ ता.शेगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम २१ ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

13/05/2024 13/06/2024 पहा (504 KB)
जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2020 -21 मौजे.काठोरा ता.शेगाव नवीन गावठाण या प्रकरणात कलम २१ चा जाहीरनामा प्रसिद्ध करणेबाबत.

जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2020 -21 मौजे.काठोरा ता.शेगाव नवीन गावठाण या प्रकरणात कलम २१ चा जाहीरनामा प्रसिद्ध करणेबाबत.

13/05/2024 13/06/2024 पहा (594 KB)
रेल्वे अधिनियम 1989 (24) अंतर्गत कलम 20 E भूसंपादनाची घोषणा अंतर्गत तरतुदी नुसार रेल्वे दुरुस्ती कायदा 2008 मधील कलम 20(E) अंतर्गत अंतिम भूसंपादन अधिसूचना  

रेल्वे अधिनियम 1989 (24) अंतर्गत कलम 20 E भूसंपादनाची घोषणा अंतर्गत तरतुदी नुसार रेल्वे दुरुस्ती कायदा 2008 मधील कलम 20(E) अंतर्गत अंतिम भूसंपादन अधिसूचना

07/05/2024 07/06/2024 पहा (2 MB)
जिगाव उपसा सिंचन योजना क्र 9 टप्पा क्र 2 च्या  कामाकरिता मौजे लांजूड ता खामगाव  जि बुलढाणा येथील आवश्यक जमीन सरळ खरेदीने घेणेबाबत 

जिगाव उपसा सिंचन योजना क्र 9 टप्पा क्र 2 च्या  कामाकरिता मौजे लांजूड ता खामगाव  जि बुलढाणा येथील आवश्यक जमीन सरळ खरेदीने घेणेबाबत

07/05/2024 07/06/2024 पहा (401 KB)
15 गावे पाणी पुरवठा योजनेच्या मेन बॅलसिंग टॅंक च्या कामाकरिता मौजे निमगाव ता नांदुरा जि बुलढाणा येथील आवश्यक जमीन सरळ खरेदीने घेणेबाबत  

15 गावे पाणी पुरवठा योजनेच्या मेन बॅलसिंग टॅंक च्या कामाकरिता मौजे निमगाव ता नांदुरा जि बुलढाणा येथील आवश्यक जमीन सरळ खरेदीने घेणेबाबत

07/05/2024 07/06/2024 पहा (321 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2023-24 मौजे.झाडेगांव ता.जळगांव जामोद जि.बुलढाणा मध्ये कलम 21(1) ची जाहीर नोटिस.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2023-24 मौजे.झाडेगांव ता.जळगांव जामोद जि.बुलढाणा मध्ये कलम 21(1) ची जाहीर नोटिस.

07/05/2024 06/06/2024 पहा (577 KB)
संग्रहित