भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

25/06/2019 16/06/2020 डाउनलोड (2 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 08/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 08/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

25/06/2019 16/06/2020 डाउनलोड (2 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/हिंगणाभोटा/2008-09 ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये प्रारूप निवडा जाहीर करण्यास 6 महिन्याची मुदतवाढ सूचना

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/हिंगणाभोटा/2008-09 ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये प्रारूप निवडा जाहीर करण्यास 6 महिन्याची मुदतवाढ सूचना

21/06/2019 28/06/2019 डाउनलोड (553 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/15-16 मौजे बेलाड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/15-16 मौजे बेलाड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

19/06/2019 19/09/2019 डाउनलोड (985 KB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 15/2000-01 मौजे इस्लामपुर ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 19 खालील घोषणा

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 15/2000-01 मौजे इस्लामपुर ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 19 खालील घोषणा

10/06/2019 06/09/2019 डाउनलोड (1,008 KB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 12/2013-14 मौजे खाल्याळ गव्हाण ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या अतिरिक्त बुडीत क्षेत्रासाठी क्षेत्र 0.21 हे.आर मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 12/2013-14 मौजे खाल्याळ गव्हाण ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या अतिरिक्त बुडीत क्षेत्रासाठी क्षेत्र 0.21 हे.आर मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना

10/06/2019 10/06/2020 डाउनलोड (2 MB)
मौजे राहेरा ता. मोताळा जि. बुलढाणा येथील गट क्र. 3 व 4 ची 0.45 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने घेण्याबाबत

मौजे राहेरा ता. मोताळा जि. बुलढाणा येथील गट क्र. 3 व 4 ची 0.45 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने घेण्याबाबत

31/05/2019 30/06/2019 डाउनलोड (2 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2012-13 मौजे टाकळी वतपाळ ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 21 ची जाहीर नोटीस

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2012-13 मौजे टाकळी वतपाळ ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 21 ची जाहीर नोटीस

21/05/2019 22/08/2019 डाउनलोड (900 KB)
ढोपरगाव ल.पा योजनेच्या पाणी पुरवठा विहिरीच्या पोच रस्ताच्या कामासाठी मौजे वडजी ता. खामगाव जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादन करावयाच्या जमीन बाबत नोटीस

ढोपरगाव ल.पा योजनेच्या पाणी पुरवठा विहिरीच्या पोच रस्ताच्या कामासाठी मौजे वडजी ता. खामगाव जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादन करावयाच्या जमीन बाबत नोटीस

17/05/2019 02/05/2020 डाउनलोड (942 KB)
भु.सं.प्र.क्र. 25/2009-10 मौजे कठोरा ता. शेगाव जि. बुलढाणा प्रकरणात कलम 19(7) करीता मुदतवाढ आदेश

भु.सं.प्र.क्र. 25/2009-10 मौजे कठोरा ता. शेगाव जि. बुलढाणा प्रकरणात कलम 19(7) करीता मुदतवाढ आदेश

16/05/2019 16/11/2019 डाउनलोड (846 KB)
संग्रहित