बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2012-13 मौजे सुलतानपूर ता.जळगाव जामोद जि.बुलढाणा यामध्ये प्रारूप निवडा घोषित करण्याकरिता एका वर्षाची मुदतवाढ करणे बाबत चा आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2012-13 मौजे सुलतानपूर ता.जळगाव जामोद जि.बुलढाणा यामध्ये प्रारूप निवडा घोषित करण्याकरिता एका वर्षाची मुदतवाढ करणे बाबत चा आदेश

07/12/2019 07/10/2020 पहा (580 KB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे कोदरखेड ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 11 चे शुद्धीपत्रक

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे कोदरखेड ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 11 चे शुद्धीपत्रक

06/12/2019 07/12/2020 पहा (554 KB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-2009 मौजे तिवडी अजमपूर ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मधील कलम 19 ची अधिसुचना

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-2009 मौजे तिवडी अजमपूर ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मधील कलम 19 ची अधिसुचना

03/12/2019 10/12/2019 पहा (6 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2013-14 मौजे इसोली ता.चिखली जि. बुलढाणा यामधील कलम 2(ब)(1) मधील जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2013-14 मौजे इसोली ता.चिखली जि. बुलढाणा यामधील कलम 2(ब)(1) मधील जाहीर नोटीस

03/12/2019 26/12/2019 पहा (2 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 21/2008-2009 मौजे हिंगणा दादगाव ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 21 चा जाहीरनामा

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 21/2008-2009 मौजे हिंगणा दादगाव ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 21 चा जाहीरनामा

03/12/2019 10/12/2019 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण मौजे शहापूर ता.खामगाव जि. बुलढाणा येथील जमिनीचा सरळ थेट खरेदी बाबत

भूसंपादन प्रकरण मौजे शहापूर ता.खामगाव जि. बुलढाणा येथील जमिनीचा सरळ थेट खरेदी बाबत

21/11/2019 05/11/2020 पहा (723 KB)
भूसंपादित प्रकरण क्रमांक 05/2008-09 मौजे दादुलगाव ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा निवाड्यासाठी मुदतवाढ आदेश

भूसंपादित प्रकरण क्रमांक 05/2008-09 मौजे दादुलगाव ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा निवाड्यासाठी मुदतवाढ आदेश

18/11/2019 18/12/2019 पहा (863 KB)
भूसंपादित प्रकरण क्रमांक 16/2008-09 मौजे भोटा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये मुदतवाढ आदेश

भूसंपादित प्रकरण क्रमांक 16/2008-09 मौजे भोटा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये मुदतवाढ आदेश

18/11/2019 18/12/2019 पहा (810 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2013-14 मौजे वाघोळा ता. मोताळा जि. बुलढाणा येथील रणथम पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ थेट खरेदीचा प्रस्ताव

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2013-14 मौजे वाघोळा ता. मोताळा जि. बुलढाणा येथील रणथम पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ थेट खरेदीचा प्रस्ताव

18/11/2019 18/12/2019 पहा (984 KB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 21/2008-2009 मौजे हिंगणा दादगाव ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 19 ची अधिसुचना

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 21/2008-2009 मौजे हिंगणा दादगाव ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 19 ची अधिसुचना

18/11/2019 18/12/2019 पहा (2 MB)
संग्रहित