बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02 /2023 -24 मौजे घानमोड   ता.चिखली  जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02 /2023 -24 मौजे घानमोड   ता.चिखली  जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत

04/10/2023 18/10/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2023 -24 मौजे पांढरदेव  ता.चिखली  जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2023 -24 मौजे पांढरदेव  ता.चिखली  जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत

04/10/2023 18/10/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2023 -24 मौजे मानमोड  ता.चिखली  जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2023 -24 मौजे मानमोड  ता.चिखली  जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत

04/10/2023 18/10/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02 / 2021 -22 मौजे मुंगी ता चिखली जिल्हा बुलढाणा मध्ये जाहीर नोटिस 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02 / 2021 -22 मौजे मुंगी ता चिखली जिल्हा बुलढाणा मध्ये जाहीर नोटिस 

03/10/2023 03/11/2023 पहा (325 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2022 -23 मौजे माटरगाव बु. (शेती) ता.शेगाव जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 (1) ची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 07/2022 -23 मौजे माटरगाव बु. (शेती) ता.शेगाव जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 (1) ची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत

20/09/2023 13/12/2023 पहा (1 MB)
राष्ट्रीय महामार्ग क्र.753 A देऊळगावराजा वळण रस्त्या करीता मौजे. कुंभारी ता.देऊळगावराजा येथील खाजगी जमिनीचा भूसंपादण प्रस्तावामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956(1956 चा 46) चे तरतुदीनुसार 3-A ची अधिसूचना.(2.872797 हे. आर. )

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.753 A देऊळगावराजा वळण रस्त्या करीता मौजे. कुंभारी ता.देऊळगावराजा येथील खाजगी जमिनीचा भूसंपादण प्रस्तावामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956(1956 चा 46) चे तरतुदीनुसार 3-A ची अधिसूचना.(2.872797 हे. आर. )

06/09/2023 10/10/2023 पहा (3 MB)
खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या कामाकरिता मोजे डोड्रा  ता दे. राजा जिल्हा बुलढाणा येथील 0.29 हे. आर जमीन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01  / 2022  -23 अन्वये संपादित करणेबाबतची अधिसूचना 

खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या कामाकरिता मोजे डोड्रा  ता दे. राजा जिल्हा बुलढाणा येथील 0.29 हे. आर जमीन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01  / 2022  -23 अन्वये संपादित करणेबाबतची अधिसूचना 

31/08/2023 31/01/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04 / 2008 -09 मौजे डोलरखेड ता शेगाव जि. बुलढाणा  मध्ये कलम 19  ची अधिसूचना घोषित करण्यास 6 महिन्याची  मुदतवाढ मिळण्याबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04 / 2008 -09 मौजे डोलरखेड ता शेगाव जि. बुलढाणा  मध्ये कलम 19  ची अधिसूचना घोषित करण्यास 6 महिन्याची  मुदतवाढ मिळण्याबाबत

31/08/2023 01/02/2024 पहा (325 KB)
खडकपूर्णा पुलाच्या कामाकरिता मौजे.सिंनगाव जहागीर ता.दे.राजा येथील ०.९७ हे.आर. जमीन भूसंपादन प्र.क्र.०७/२२-२३ अनन्व्ये संपादित करण्याबाबत.

खडकपूर्णा पुलाच्या कामाकरिता मौजे.सिंनगाव जहागीर ता.दे.राजा येथील ०.९७ हे.आर. जमीन भूसंपादन प्र.क्र.०७/२२-२३ अनन्व्ये संपादित करण्याबाबत.

29/08/2023 16/08/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01 /2021-22 मौजे.पिंप्री खोद्री व मानेगाव ता.जळगाव जामोद जि.बुलढाणा कलम १९ ची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01 /2021-22 मौजे.पिंप्री खोद्री व मानेगाव ता.जळगाव जामोद जि.बुलढाणा कलम १९ ची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

10/08/2023 03/11/2023 पहा (1 MB)
संग्रहित