भूसंपादन प्रकरणे

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 27/2008-09 मौजे हिंगणा इसापूर ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणात कलम 19 करिता 6 महिन्याचा मुदत वाढीचा आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 27/2008-09 मौजे हिंगणा इसापूर ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणात कलम 19 करिता 6 महिन्याचा मुदत वाढीचा आदेश

10/04/2019 11/10/2019 डाउनलोड (257 KB)
भू.स.प्र.क्र.19/2008-09 कालवड ता.शेगाव जि.बुलढाणा मध्ये प्रारूप निवाड्यासाठी मुदतवाढ

भू.स.प्र.क्र.19/2008-09 कालवड ता.शेगाव जि.बुलढाणा मध्ये प्रारूप निवाड्यासाठी मुदतवाढ

09/04/2019 03/05/2019 डाउनलोड (451 KB)
भू.स.प्र.क्र.9/2008-09 माहुली ता.जळगाव जामोद जि.बुलढाणा मध्ये प्रारूप निवाड्यासाठी मुदतवाढ

भू.स.प्र.क्र.9/2008-09 माहुली ता.जळगाव जामोद जि.बुलढाणा मध्ये प्रारूप निवाड्यासाठी मुदतवाढ

09/04/2019 03/05/2019 डाउनलोड (476 KB)
मौजे लोणवाडी ल.पा.योजना ता.नांदुरा जि.बुलडाणा येथील लोणवाडी प्रकल्पाच्या सांडव्याकरीता 0.१२५ हे.आर. जमिन सरळ खरेदीने घेणेबाबत

मौजे लोणवाडी ल.पा.योजना ता.नांदुरा जि.बुलडाणा येथील लोणवाडी प्रकल्पाच्या सांडव्याकरीता 0.१२५ हे.आर. जमिन सरळ खरेदीने घेणेबाबत

05/04/2019 05/05/2019 डाउनलोड (878 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये मुदतवाढीबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये मुदतवाढीबाबत

29/03/2019 30/03/2020 डाउनलोड (174 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 14/2012-2013 मौजे बिरसिंगपुर ता. बुलढाणा जि. बुलढाणा यामधील कलम 11(1) खालील अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 14/2012-2013 मौजे बिरसिंगपुर ता. बुलढाणा जि. बुलढाणा यामधील कलम 11(1) खालील अधिसूचना

25/03/2019 18/06/2019 डाउनलोड (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 11 चे शुद्धिपत्रक

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 11 चे शुद्धिपत्रक

22/03/2019 21/04/2019 डाउनलोड (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2015-16/बेलाड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 19 खालील अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2015-16/बेलाड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 19 खालील अधिसूचना

26/02/2019 26/05/2019 डाउनलोड (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामधील कलम 19 खालील अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामधील कलम 19 खालील अधिसूचना

13/02/2019 12/05/2019 डाउनलोड (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 32/2018-09 मौजे पातोंडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 खालील अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 32/2018-09 मौजे पातोंडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 खालील अधिसूचना

28/01/2019 28/04/2019 डाउनलोड (2 MB)
संग्रहित