बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2019-20 मौजे बेलदरी ता.चिखली जि. बुलढाणा 1 भूधारक क्षेत्र 1.61 आर जमिनीच्या खाजगी वाटाघाटी द्वारे सरळ खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2019-20 मौजे बेलदरी ता.चिखली जि. बुलढाणा 1 भूधारक क्षेत्र 1.61 आर जमिनीच्या खाजगी वाटाघाटी द्वारे सरळ खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत

30/07/2021 19/09/2021 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2019-20 मौजे मलगी ता.चिखली जि. बुलढाणा 4 भूधारक क्षेत्र 1.61 आर जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2019-20 मौजे मलगी ता.चिखली जि. बुलढाणा 4 भूधारक क्षेत्र 1.61 आर जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत

30/07/2021 19/09/2021 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2018-19 मौजे मानेगाव खु. ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2018-19 मौजे मानेगाव खु. ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना

30/07/2021 19/09/2021 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2018-19 मौजे पलसोडा (शेती) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 11 चे शुद्धिपत्रक तसेच कलम 19 ची उद्घोषणा

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2018-19 मौजे पलसोडा (शेती) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 11 चे शुद्धिपत्रक तसेच कलम 19 ची उद्घोषणा

22/07/2021 20/09/2021 पहा (6 MB)
आलेवाडी बृहत ल.पा. प्रकल्प अंतर्गत मौजे आलेवाडी (36.02 हे) व मौजे सायखेडा (16.71 हे) सरळ खरेदीने संपादीत करणेबाबत

आलेवाडी बृहत ल.पा. प्रकल्प अंतर्गत मौजे आलेवाडी (36.02 हे) व मौजे सायखेडा (16.71 हे) सरळ खरेदीने संपादीत करणेबाबत

22/07/2021 31/07/2021 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2008-09 मौजे हिंगणे गव्हाड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2008-09 मौजे हिंगणे गव्हाड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

12/07/2021 12/09/2021 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 15/2008-09 मौजे रोटी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 15/2008-09 मौजे रोटी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

12/07/2021 12/09/2021 पहा (4 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 43/2008-09 मौजे दादगाव(शेती) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 43/2008-09 मौजे दादगाव(शेती) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

12/07/2021 01/10/2021 पहा (8 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2009-10 मौजे दादुलगांव ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा या प्रकरणामध्ये 12 महिने मुदतवाढ आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2009-10 मौजे दादुलगांव ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा या प्रकरणामध्ये 12 महिने मुदतवाढ आदेश

05/07/2021 31/07/2021 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/20-21/मामुलवाडी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 11 खालील अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/20-21/मामुलवाडी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 11 खालील अधिसूचना

30/06/2021 25/09/2021 पहा (3 MB)
संग्रहित