बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मौजे जुमडा ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा येथील पाझर तलावासाठी खाजगी क्षेत्रातील जमीन थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबतचा प्रस्ताव

मौजे जुमडा ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा येथील पाझर तलावासाठी खाजगी क्षेत्रातील जमीन थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबतचा प्रस्ताव

12/10/2021 19/10/2021 पहा (273 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2017-18 मौजे गौलखेड ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा मध्ये प्रारूप निवाड्या करीता मुदतवाढ आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2017-18 मौजे गौलखेड ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा मध्ये प्रारूप निवाड्या करीता मुदतवाढ आदेश

01/10/2021 20/10/2021 पहा (692 KB)
मौजे घाटनांद्रा ता. जि. बुलढाणा प्रकरणात जाहिर नोटीस

मौजे घाटनांद्रा ता. जि. बुलढाणा प्रकरणात जाहिर नोटीस

28/09/2021 20/10/2021 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 46/2012-13 मौजे वरवंड ता. जि. बुलढाणा प्रकरणात जाहिर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 46/2012-13 मौजे वरवंड ता. जि. बुलढाणा प्रकरणात जाहिर नोटीस

28/09/2021 20/10/2021 पहा (1 MB)
आलेवाडी ल.पा. योजना ता. संग्रामपुर जि. बुलढाणा करिता मौजे चिचारी (9.13 हे.आर) प्रस्ताव सरळ खरेदीबाबतची जाहिर नोटीस

आलेवाडी ल.पा. योजना ता. संग्रामपुर जि. बुलढाणा करिता मौजे चिचारी (9.13 हे.आर) प्रस्ताव सरळ खरेदीबाबतची जाहिर नोटीस

28/09/2021 15/10/2021 पहा (959 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2020-2021 मौजे कठोरा ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 खालील प्रारंभिक अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2020-2021 मौजे कठोरा ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 खालील प्रारंभिक अधिसुचना

28/09/2021 26/08/2022 पहा (2 MB)
अटाळी तलावासाठी मौजे निरोड ता. खामगाव जि. बुलढाणा येथील क्षेत्र 0.07 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत नोटीस

अटाळी तलावासाठी मौजे निरोड ता. खामगाव जि. बुलढाणा येथील क्षेत्र 0.07 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत नोटीस

24/09/2021 24/09/2022 पहा (838 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2021-22 मौजे गोडेगांव खुर्द ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2021-22 मौजे गोडेगांव खुर्द ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

03/09/2021 03/11/2021 पहा (3 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2016-17 मौजे किनगांवराजा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या निमगांव वायाळ उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी 0.89 हे.आर मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2016-17 मौजे किनगांवराजा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या निमगांव वायाळ उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी 0.89 हे.आर मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

18/06/2021 30/05/2022 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 26/2012-13 मौजे आडगांवराजा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा आडगांवराजा पाझर तलाव क्र. 8 चे कामासाठी क्षेत्र 2.05 हे. आर मध्ये कलम 11 ची प्रारंभीक अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 26/2012-13 मौजे आडगांवराजा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा आडगांवराजा पाझर तलाव क्र. 8 चे कामासाठी क्षेत्र 2.05 हे. आर मध्ये कलम 11 ची प्रारंभीक अधिसूचना

14/06/2021 28/04/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित