भूसंपादन प्रकरणे

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मौजे येरळी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा भूसंपादन प्रकरणात खाजगी जमीन सरळ खरेदीने करणेबाबतची जाहीर नोटीस

मौजे येरळी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा भूसंपादन प्रकरणात खाजगी जमीन सरळ खरेदीने करणेबाबतची जाहीर नोटीस

16/02/2019 28/02/2019 डाउनलोड (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामधील कलम 19 खालील अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामधील कलम 19 खालील अधिसूचना

13/02/2019 12/05/2019 डाउनलोड (2 MB)
जिगांव प्रकल्प अंतर्गत मौजे मानेगाव (नवीन) ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा येथील जमिनीच्या सरळ खरेदीसाठीचा जाहीरनामा

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत मौजे मानेगाव (नवीन) ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा येथील जमिनीच्या सरळ खरेदीसाठीचा जाहीरनामा

13/02/2019 27/02/2019 डाउनलोड (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 32/2018-09 मौजे पातोंडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 खालील अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 32/2018-09 मौजे पातोंडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 खालील अधिसूचना

28/01/2019 28/04/2019 डाउनलोड (2 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 34/2008-09 मौजे पातोंडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 25 प्रमाणे अंतिम निवाड्याकरीता मुदतवाढ

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 34/2008-09 मौजे पातोंडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 25 प्रमाणे अंतिम निवाड्याकरीता मुदतवाढ

23/01/2019 23/07/2019 डाउनलोड (1 MB)
जिगाव प्रकल्प अंतर्गत मौजे घुई येथील भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 45/2012-13 कलम 11 ची अधिसूचना

जिगाव प्रकल्प अंतर्गत मौजे घुई येथील भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 45/2012-13 कलम 11 ची अधिसूचना

14/01/2019 11/01/2020 डाउनलोड (2 MB)
भूसंपादन अधिनियम 2013 नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 48/1998-99 मौजे जानेफळ ता. मेहकर जि. बुलढाणा या मधील कलम 21 ची जाहीर सूचना

भूसंपादन अधिनियम 2013 नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 48/1998-99 मौजे जानेफळ ता. मेहकर जि. बुलढाणा या मधील कलम 21 ची जाहीर सूचना

14/01/2019 10/03/2019 डाउनलोड (4 MB)
मौजे कालवड ता. शेगांव जि. बुलढाणा भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 08/2009-10 मधील कलम 19 चे शुद्धीपत्रक

मौजे कालवड ता. शेगांव जि. बुलढाणा भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 08/2009-10 मधील कलम 19 चे शुद्धीपत्रक

14/01/2019 11/01/2020 डाउनलोड (536 KB)
मौजे मानेगांव ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादित करावयाच्या जमिनी बाबत जाहीर नोटीस

मौजे मानेगांव ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादित करावयाच्या जमिनी बाबत जाहीर नोटीस

05/01/2019 05/01/2020 डाउनलोड (1 MB)
मौजे मेहण ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादित करावयाच्या जमिनी बाबत जाहीर नोटीस

मौजे मेहण ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादित करावयाच्या जमिनी बाबत जाहीर नोटीस

05/01/2019 05/01/2020 डाउनलोड (1 MB)
संग्रहित