बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2022-23 मौजे.पिंपळगांव काळे ता.जळगांव जामोद जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ ची कार्यवाही करीता सहा महीने मुदतवाढ मिळणेबाबत आदेश प्रसिद्ध करणेबाबत. 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2022-23 मौजे.पिंपळगांव काळे ता.जळगांव जामोद जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ ची कार्यवाही करीता सहा महीने मुदतवाढ मिळणेबाबत आदेश प्रसिद्ध करणेबाबत.

27/03/2024 13/04/2024 पहा (649 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2023-24 मौजे.सिंदखेडराजा ता.सिंदखेडराजा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत. 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2023-24 मौजे.सिंदखेडराजा ता.सिंदखेडराजा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

27/03/2024 13/04/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2022-23 मौजे.हिंगणा भोटा ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११ अधिसूचना. 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2022-23 मौजे.हिंगणा भोटा ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११ अधिसूचना.

11/03/2024 11/04/2024 पहा (4 MB)
मौजे हिंगणा भोटा पुनर्वसित नवीन गावठाण मौजे गाडेगाव बु. ता. जळगाव जामोद  जि. बुलढाणा शिवारातील गट न. 116,117,117,119,120,121,133,134,135,136,,137 मध्ये जमीन  सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस

मौजे हिंगणा भोटा पुनर्वसित नवीन गावठाण मौजे गाडेगाव बु. ता. जळगाव जामोद  जि. बुलढाणा शिवारातील गट न. 116,117,118,119,120,121,133,134,135,136,137 मध्ये जमीन  सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत जाहीर नोटीस

20/04/2023 10/04/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2023-24 मौजे.पातोंडा (बुडीत क्षेत्र) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११ ची प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2023-24 मौजे.पातोंडा (बुडीत क्षेत्र) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११ ची प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

21/02/2024 07/04/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 12/2022-23 मौजे. आंबेवाडी ता. सिंदखेडराजा  येथील सरळ खरेदी प्रस्तावामध्ये जाहीर प्रगटण प्रसिद्धी करणेबाबत. 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 12/2022-23 मौजे. आंबेवाडी ता. सिंदखेडराजा  येथील सरळ खरेदी प्रस्तावामध्ये जाहीर प्रगटण प्रसिद्धी करणेबाबत.

14/03/2024 06/04/2024 पहा (329 KB)
जिगांव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रकरीता मौजे. टाकळी वतपाळ ता.नांदुरा जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादित करण्यात येत असलेल्या खासगी जमिनीची पूर्वसूचना.  

जिगांव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रकरीता मौजे. टाकळी वतपाळ ता.नांदुरा जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीने संपादित करण्यात येत असलेल्या खासगी जमिनीची पूर्वसूचना.

27/03/2024 04/04/2024 पहा (353 KB)
राष्ट्रीय महामार्ग 753 A भू.सं.प्र.क्र. 02/2023-24 मौजे. मुरादपूर ता. चिखली जि. बुलढाणा प्रकरणात 3A अधिसूचना प्रसिद्धी.   

राष्ट्रीय महामार्ग 753 A भू.सं.प्र.क्र. 02/2023-24 मौजे. मुरादपूर ता. चिखली जि. बुलढाणा प्रकरणात 3A अधिसूचना प्रसिद्धी.

20/03/2024 01/04/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2022-23 मौजे.मंडपगांव ता.देऊळगांवराजा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2022-23 मौजे.मंडपगांव ता.देऊळगांवराजा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

11/03/2024 31/03/2024 पहा (606 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2008-09 मौजे.डोलरखेड(शेती) ता.शेगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत ६ महिन्याची मुदतवाढ आदेश.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2008-09 मौजे.डोलरखेड(शेती) ता.शेगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत ६ महिन्याची मुदतवाढ आदेश.

08/02/2024 29/03/2024 पहा (669 KB)