भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 19/2008-2009 मौजे कालवड ता. शेगाव जि. बुलढाणा यामधील वगळणी आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 19/2008-2009 मौजे कालवड ता. शेगाव जि. बुलढाणा यामधील वगळणी आदेश

19/07/2019 19/08/2019 पहा (601 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2008-2009 मौजे माहुली ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा यामधील वगळणी आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2008-2009 मौजे माहुली ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा यामधील वगळणी आदेश

19/07/2019 19/08/2019 पहा (680 KB)
मौजे येऊलखेड ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील संपादित करण्यात येत असलेल्या खाजगी जमिनीची सरळ खरेदी करण्याबाबतची पुर्वसुचना

मौजे येऊलखेड ता. शेगांव जि. बुलढाणा येथील संपादित करण्यात येत असलेल्या खाजगी जमिनीची सरळ खरेदी करण्याबाबतची पुर्वसुचना

07/08/2019 18/08/2019 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 32/08-09/पातोंडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहिर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 32/08-09/पातोंडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहिर नोटीस

13/05/2019 09/08/2019 पहा (4 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008-09 येरळी बुडीत क्षेत्र ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19(1) साठी मुदतवाढ

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008-09 येरळी बुडीत क्षेत्र ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19(1) साठी मुदतवाढ

17/07/2019 03/08/2019 पहा (491 KB)
शेगाव विकास आराखड्या अंतर्गत नवीन भुसंपादन कायदा २०१३ चे नुसार भुसंपादन प्रकरण क्र. एल ए क्यु/शेगांव/रा.मा.क्र.१९८/५/२०१७-१८ मधील कलम ११ ची अधिसुचना

शेगाव विकास आराखड्या अंतर्गत नवीन भुसंपादन कायदा २०१३ चे नुसार भुसंपादन प्रकरण क्र. एल.ए.क्यु/शेगांव/रा.मा.क्र.१९८/५/२०१७-१८ मधील कलम ११ ची अधिसुचना

01/09/2018 25/07/2019 पहा (4 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 34/2008-09 मौजे पातोंडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 25 प्रमाणे अंतिम निवाड्याकरीता मुदतवाढ

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 34/2008-09 मौजे पातोंडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 25 प्रमाणे अंतिम निवाड्याकरीता मुदतवाढ

23/01/2019 23/07/2019 पहा (1 MB)
मौजे आलेवाडी ता. संग्रामपुर जि. बुलढाणा मध्ये बृ.ल.पा. योजना करिता सरळ खरेदी नोटीस

मौजे आलेवाडी ता. संग्रामपुर जि. बुलढाणा मध्ये बृ.ल.पा. योजना करिता सरळ खरेदी नोटीस

05/07/2019 20/07/2019 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 24/2012-13 मौजे मिसाळवाडी ता. चिखली जि. बुलढाणा प्रकरणामध्ये कलम 2(ब)(1) अन्वये जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 24/2012-13 मौजे मिसाळवाडी ता. चिखली जि. बुलढाणा प्रकरणामध्ये कलम 2(ब)(1) अन्वये जाहीर नोटीस

04/05/2019 14/07/2019 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 57/2012-13 मौजे भरोसा ता. चिखली जि. बुलढाणा प्रकरणामध्ये कलम 2(ब)(1) अन्वये जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 57/2012-13 मौजे भरोसा ता. चिखली जि. बुलढाणा प्रकरणामध्ये कलम 2(ब)(1) अन्वये जाहीर नोटीस

04/05/2019 14/07/2019 पहा (2 MB)