बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2018-19 मौजे मानेगाव खु. ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2018-19 मौजे मानेगाव खु. ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना

30/07/2021 19/09/2021 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2019-20 मौजे मलगी ता.चिखली जि. बुलढाणा 4 भूधारक क्षेत्र 1.61 आर जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2019-20 मौजे मलगी ता.चिखली जि. बुलढाणा 4 भूधारक क्षेत्र 1.61 आर जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत

30/07/2021 19/09/2021 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2019-20 मौजे बेलदरी ता.चिखली जि. बुलढाणा 1 भूधारक क्षेत्र 1.61 आर जमिनीच्या खाजगी वाटाघाटी द्वारे सरळ खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2019-20 मौजे बेलदरी ता.चिखली जि. बुलढाणा 1 भूधारक क्षेत्र 1.61 आर जमिनीच्या खाजगी वाटाघाटी द्वारे सरळ खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणे बाबत

30/07/2021 19/09/2021 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 15/2008-09 मौजे रोटी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 15/2008-09 मौजे रोटी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

12/07/2021 12/09/2021 पहा (4 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2008-09 मौजे हिंगणे गव्हाड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2008-09 मौजे हिंगणे गव्हाड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

12/07/2021 12/09/2021 पहा (2 MB)
पुनर्वसीत गावठाण मौजे हिंगणा इसापूर चे पोहोच रस्ता कामाकरीता मौजे निमगाव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा शिवारातील खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत पुर्वसुचना नोटीस

पुनर्वसीत गावठाण मौजे हिंगणा इसापूर चे पोहोच रस्ता कामाकरीता मौजे निमगाव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा शिवारातील खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत पुर्वसुचना नोटीस

03/09/2021 12/09/2021 पहा (704 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे टाका ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणामध्ये निवाडा घोषित करण्याकरिता 12 महिन्यांची मुदतवाढ

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे टाका ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणामध्ये निवाडा घोषित करण्याकरिता 12 महिन्यांची मुदतवाढ

14/09/2020 11/09/2021 पहा (726 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 16/2020-21 मौजे टाकळी खासा ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 16/2020-21 मौजे टाकळी खासा ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

10/08/2021 02/09/2021 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2018-19 मौजे पलसोडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 19 ची उद्घोषणा घोषित करण्यास 12 महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2018-19 मौजे पलसोडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 19 ची उद्घोषणा घोषित करण्यास 12 महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबत

14/08/2020 14/08/2021 पहा (618 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 37/2008-09 मौजे गोळेगांव ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 37/2008-09 मौजे गोळेगांव ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना

08/06/2021 07/08/2021 पहा (2 MB)