बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2020-21 मौजे.जिगांव ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करण्यास ६ महीन्याची मुदतवाढ मिळणेबाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2020-21 मौजे.जिगांव ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करण्यास ६ महीन्याची मुदतवाढ मिळणेबाबत.

08/02/2024 20/02/2024 पहा (489 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2022-23 मौजे.सोनाळा भाग.1 ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत ६ महिन्याची मुदतवाढ आदेश. 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2022-23 मौजे.सोनाळा भाग.1 ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत ६ महिन्याची मुदतवाढ आदेश.

08/02/2024 15/02/2024 पहा (677 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2022-23 मौजे.सोनाळा भाग.1 ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत ६ महिन्याची मुदतवाढ आदेश. 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2022-23 मौजे.सोनाळा भाग.1 ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत ६ महिन्याची मुदतवाढ आदेश.

08/02/2024 15/02/2024 पहा (689 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2022-23 मौजे.हिवरखेड ता.खामगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2022-23 मौजे.हिवरखेड ता.खामगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

08/02/2024 15/02/2024 पहा (861 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2022-23 मौजे.मनसगांव ता.शेगाव जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2022-23 मौजे.मनसगांव ता.शेगाव जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसूचना

03/01/2024 12/02/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2022-23 मौजे.सगोडा ता.शेगाव जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) ची प्रारंभिक अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2022-23 मौजे.सगोडा ता.शेगाव जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) ची प्रारंभिक अधिसूचना

19/12/2023 10/02/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२/२०२१-२२ मौजे.निमगांव (रोटी नविन गावठाण)ता.नांदुरा जि.बुलढाणा या मध्ये कलम १९ ची कार्यवाही करण्यासाठी ०६ महीने मुदतवाढ प्रसिद्ध करणेबाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२/२०२१-२२ मौजे.निमगांव (रोटी नविन गावठाण)ता.नांदुरा जि.बुलढाणा या मध्ये कलम १९ ची कार्यवाही करण्यासाठी ०६ महीने मुदतवाढ प्रसिद्ध करणेबाबत.

15/01/2024 10/02/2024 पहा (669 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008 -09 मौजे.येरळी क्षेत्र ता. नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये निवाडयाकरिता मिळालेली मुदतवाढ बाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008 -09 मौजे.येरळी क्षेत्र ता. नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये निवाडयाकरिता मिळालेली मुदतवाढ बाबत.

02/02/2023 05/02/2024 पहा (2 MB)
जिगाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातिल मोजे लांजूड भाग 2 ता खामगाव जि. बुलढाणा मधील खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादित करणेबाबत ची नोटिस

जिगाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातिल मोजे लांजूड भाग 2 ता खामगाव जि. बुलढाणा मधील खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादित करणेबाबत ची नोटिस

03/01/2024 03/02/2024 पहा (770 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2023 -24 मौजे.भिलखेड ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) ची अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2023 -24 मौजे.भिलखेड ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) ची अधिसूचना

03/01/2024 03/02/2024 पहा (1,001 KB)