बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मौजे चोंढी ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा येथील प्रकल्पाकरिता मौजे भिलखेड शिवारातील जमीन सरळ खरेदीने जमीन संपादन करणेबाबत

मौजे चोंढी ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा येथील प्रकल्पाकरिता मौजे भिलखेड शिवारातील जमीन सरळ खरेदीने जमीन संपादन करणेबाबत

09/09/2022 25/09/2022 पहा (317 KB)
अटाळी तलावासाठी मौजे निरोड ता. खामगाव जि. बुलढाणा येथील क्षेत्र 0.07 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत नोटीस

अटाळी तलावासाठी मौजे निरोड ता. खामगाव जि. बुलढाणा येथील क्षेत्र 0.07 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत नोटीस

24/09/2021 24/09/2022 पहा (838 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2020-21 मौजे मामुलवाडी (बुडीत क्षेत्र) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये मुदतवाढ बाबत सूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2020-21 मौजे मामुलवाडी (बुडीत क्षेत्र) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये मुदतवाढ बाबत सूचना

21/06/2022 16/09/2022 पहा (790 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008-09 मौजे येरळी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील निवाड्यासाठी मिळालेला मुदतवाढ आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 17/2008-09 मौजे येरळी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील निवाड्यासाठी मिळालेला मुदतवाढ आदेश

05/08/2022 05/09/2022 पहा (645 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे तिवडी आजमपूर (बुडीत क्षेत्र) ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी 06 महिन्याची मुदतवाढ

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे तिवडी आजमपूर (बुडीत क्षेत्र) ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी 06 महिन्याची मुदतवाढ

09/06/2022 02/09/2022 पहा (481 KB)
जिगाव प्रकल्पासाठी बुडीत क्षेत्रातील   मौजे हिंगणा कवठळ ता. संग्रामपूर  जि. बुलढाणा येथील  जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत नोटीस

जिगाव प्रकल्पासाठी बुडीत क्षेत्रातील   मौजे हिंगणा कवठळ ता. संग्रामपूर  जि. बुलढाणा येथील  जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत नोटीस

 

 

27/07/2022 31/08/2022 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2018-19 मौजे पलसोडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्याकरिता मिळालेला मुदतवाढ आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2018-19 मौजे पलसोडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्याकरिता मिळालेला मुदतवाढ आदेश

05/08/2022 31/08/2022 पहा (337 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2021-22 मौजे भोन ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2021-22 मौजे भोन ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

05/08/2022 30/08/2022 पहा (4 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2021-22 मौजे निमगाव(शेती) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा कलम 11 ची अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2021-22 मौजे निमगाव(शेती) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा कलम 11 ची अधिसूचना

28/06/2022 28/08/2022 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2020-2021 मौजे कठोरा ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 खालील प्रारंभिक अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2020-2021 मौजे कठोरा ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 खालील प्रारंभिक अधिसुचना

28/09/2021 26/08/2022 पहा (2 MB)