बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 14/2012-13 मौजे बिरसिंगपुर ता. जि. बुलढाणा मधील कलम 21(1) खालील नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 14/2012-13 मौजे बिरसिंगपुर ता. जि. बुलढाणा मधील कलम 21(1) खालील नोटीस

09/07/2020 08/10/2020 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2012-13 मौजे सुलतानपूर ता.जळगाव जामोद जि.बुलढाणा यामध्ये प्रारूप निवडा घोषित करण्याकरिता एका वर्षाची मुदतवाढ करणे बाबत चा आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2012-13 मौजे सुलतानपूर ता.जळगाव जामोद जि.बुलढाणा यामध्ये प्रारूप निवडा घोषित करण्याकरिता एका वर्षाची मुदतवाढ करणे बाबत चा आदेश

07/12/2019 07/10/2020 पहा (580 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2017-18 मौजे गौलखेड ता. शेगांव जि. बुलढाणा मधील कलम 19 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2017-18 मौजे गौलखेड ता. शेगांव जि. बुलढाणा मधील कलम 19 ची अधिसुचना

07/09/2020 07/10/2020 पहा (4 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 45/2012-2013 मौजे घुई ता. शेगांव जि. बुलढाणा मधील कलम 19 ची अधिसुचना

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 45/2012-2013 मौजे घुई ता. शेगांव जि. बुलढाणा मधील कलम 19 ची अधिसुचना

23/10/2019 04/10/2020 पहा (653 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 24/2008-09 मौजे कालवड ता. शेगांव जि. बुलढाणा यामधील प्रारूप निवाड्याकरिता मुदतवाढ आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 24/2008-09 मौजे कालवड ता. शेगांव जि. बुलढाणा यामधील प्रारूप निवाड्याकरिता मुदतवाढ आदेश

08/09/2020 03/10/2020 पहा (179 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 19/2008-09 मौजे कालवड (जुने गावठाण) ता. शेगाव जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 19/2008-09 मौजे कालवड (जुने गावठाण) ता. शेगाव जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

01/10/2019 01/10/2020 पहा (926 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2008-09 मौजे माहुली (जुने गावठाण) ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2008-09 मौजे माहुली (जुने गावठाण) ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

01/10/2019 01/10/2020 पहा (889 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 27/2008-09 मौजे हिंगणा इसापूर ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणात कलम 19 करिता मुदत वाढीचा आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 27/2008-09 मौजे हिंगणा इसापूर ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणात कलम 19 करिता मुदत वाढीचा आदेश

01/10/2019 30/09/2020 पहा (768 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 14/2008-09 मौजे हिंगणे बाळापुर तसेच 23/2008-09 मौजे माहुली ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा या प्रकरणांमध्ये तीन महिन्यांची मुदतवाढबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 14/2008-09 मौजे हिंगणे बाळापुर तसेच 23/2008-09 मौजे माहुली ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा या प्रकरणांमध्ये तीन महिन्यांची मुदतवाढबाबत

25/06/2020 30/09/2020 पहा (597 KB)
मौजे पातोंडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीबाबत पुर्वसुचनेची जाहीर नोटीस

मौजे पातोंडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा येथील सरळ खरेदीबाबत पुर्वसुचनेची जाहीर नोटीस

14/09/2020 30/09/2020 पहा (1 MB)