भूसंपादन प्रकरणे

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 12/2008-09 मौजे मानेगांव ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19(1) साठी मुदतवाढ

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 12/2008-09 मौजे मानेगांव ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19(1) साठी मुदतवाढ

21/01/2019 17/02/2019 डाउनलोड (797 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे हिंगणा इसापूर (जुने गावठाण) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 21(1) मधील जाहीरनामा

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे हिंगणा इसापूर (जुने गावठाण) ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 21(1) मधील जाहीरनामा

15/01/2019 13/02/2019 डाउनलोड (4 MB)
मौजे इस्लामपुर व नावखुर्द ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा येथील जमीन थेट वाटाघाटीने खरेदी करणेबाबत जाहिर नोटीस

मौजे इस्लामपुर व नावखुर्द ता. जळगाव जामोद जि. बुलढाणा येथील जमीन थेट वाटाघाटीने खरेदी करणेबाबत जाहिर नोटीस

31/01/2019 11/02/2019 डाउनलोड (3 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2013-14 मौजे हिवरा खुर्द ता. मेहकर जि. बुलढाणा मध्ये जाहिर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2013-14 मौजे हिवरा खुर्द ता. मेहकर जि. बुलढाणा मध्ये जाहिर नोटीस

05/01/2019 07/02/2019 डाउनलोड (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 46/2012-13 मौजे वरवंड ता. बुलढाणा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 2(ब)(एक) अन्वये जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 46/2012-13 मौजे वरवंड ता. बुलढाणा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 2(ब)(एक) अन्वये जाहीर नोटीस

04/01/2019 02/02/2019 डाउनलोड (852 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 54/2012-13 मौजे मुरादपूर ता. चिखली जि. बुलढाणा मध्ये कलम 2(ब)(एक) अन्वये जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 54/2012-13 मौजे मुरादपूर ता. चिखली जि. बुलढाणा मध्ये कलम 2(ब)(एक) अन्वये जाहीर नोटीस

04/01/2019 02/02/2019 डाउनलोड (819 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2018-19 मौजे आमखेड ता. चिखली जि. बुलढाणा मध्ये कलम 2(ब)(एक) अन्वये जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2018-19 मौजे आमखेड ता. चिखली जि. बुलढाणा मध्ये कलम 2(ब)(एक) अन्वये जाहीर नोटीस

04/01/2019 02/02/2019 डाउनलोड (846 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 22/2012-13 मौजे गोंधनखेड ता. चिखली जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) अंतर्गत जाहीर सूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 22/2012-13 मौजे गोंधनखेड ता. चिखली जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) अंतर्गत जाहीर सूचना

04/01/2019 02/02/2019 डाउनलोड (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 70/2012-13 मौजे मेरा बु. ता. चिखली जि. बुलढाणा मध्ये कलम 2(ब)(एक) अन्वये जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 70/2012-13 मौजे मेरा बु. ता. चिखली जि. बुलढाणा मध्ये कलम 2(ब)(एक) अन्वये जाहीर नोटीस

04/01/2019 02/02/2019 डाउनलोड (1 MB)
जिगांव प्रकाल्पा अंतर्गत नविन भूसंपादन कायदा २०१३ चे नुसार कलम १९ ची अधिसुचना मौजे कालवड ता.शेगाव जि.बुलढाणा

जिगांव प्रकाल्पा अंतर्गत नविन भूसंपादन कायदा २०१३ चे नुसार कलम १९ ची अधिसुचना मौजे कालवड ता.शेगाव जि.बुलढाणा

09/02/2018 30/01/2019 डाउनलोड (3 MB)