बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१/६५/२०२०-२०२१/लोणार ता.लोणार जि.बुलढाणा. 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१/६५/२०२०-२०२१/लोणार ता.लोणार जि.बुलढाणा.

14/03/2024 28/03/2024 पहा (888 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२/६५/२०२०-२०२१/लोणार ता.लोणार जि.बुलढाणा.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२/६५/२०२०-२०२१/लोणार ता.लोणार जि.बुलढाणा.

14/03/2024 28/03/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 43/2008-09  मौजे. दादगाव (बुडीत क्षेत्र) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९(१)अधिसूचना घोषित करणेबाबत मुदतवाढ आदेश.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 43/2008-09  मौजे. दादगाव (बुडीत क्षेत्र) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९(१)अधिसूचना घोषित करणेबाबत मुदतवाढ आदेश.

30/01/2024 24/03/2024 पहा (709 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 08/2023-24 मौजे.कालवड ता.शेगाव जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 08/2023-24 मौजे.कालवड ता.शेगाव जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसूचना

06/12/2023 23/03/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/65/2023-24 मौजे.लोणार ता.लोणार जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११ (१) अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/65/2023-24 मौजे.लोणार ता.लोणार जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११ (१) अधिसूचना

07/03/2024 23/03/2024 पहा (1 MB)
जिगाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातिल मोजे निमगाव  ता नांदुरा  जि. बुलढाणा मधील खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादित करणेबाबत ची पूर्व सूचना 

जिगाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातिल मोजे निमगाव  ता नांदुरा  जि. बुलढाणा मधील खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादित करणेबाबत ची पूर्व सूचना

07/03/2024 22/03/2024 पहा (406 KB)
जिगाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातिल मोजे धाडी  ता नांदुरा  जि. बुलढाणा मधील खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादित करणेबाबत ची पूर्व सूचना 

जिगाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातिल मोजे धाडी  ता नांदुरा  जि. बुलढाणा मधील खाजगी जमीन सरळ खरेदीने संपादित करणेबाबत ची पूर्व सूचना

07/03/2024 22/03/2024 पहा (391 KB)
भूसंपादण प्र. क्र.एल.ए.क्यु./शेगाव-२ रामाक्र.१९८/०१/०१/२०२३-२४ ता. शेगांवया प्रकरणात कलम १९ ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

भूसंपादण प्र. क्र.एल.ए.क्यु./शेगाव-२ रामाक्र.१९८/०१/०१/२०२३-२४ ता. शेगांव या प्रकरणात कलम १९ ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत.

01/03/2024 16/03/2024 पहा (806 KB)
भूसंपादन प्र. क्र. 03/2022-23 मौजे. खल्याळ ता.देऊळगाव राजा जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) ची अधिसुचना

भूसंपादन प्र. क्र. 03/2022-23 मौजे. खल्याळ ता.देऊळगाव राजा जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) ची अधिसुचना प्रसिद्ध करणे बाबत.

31/03/2023 14/03/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्र. क्र. 04/2022-23 मौजे. मंडपगाव ता. देऊळगावराजा  जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) ची प्रारंभिक अधिसुचना प्रसिद्ध करणे बाबत.

भूसंपादन प्र. क्र. 04/2022-23 मौजे. मंडपगाव ता. देऊळगावराजा  जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) ची प्रारंभिक अधिसुचना प्रसिद्ध करणे बाबत.

15/03/2023 14/03/2024 पहा (2 MB)