Close

निवडणूक विभाग

नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक: १८००-२२-१९५०

विभागाविषयी

शासकिय विभागाचे नांव – महसुल विभाग
कार्यालय प्रमुख- जिल्हाधिकारी,बुलढाणा
विभाग प्रमुख- उपजिल्हा निवडणुक अधिकारी ,बुलढाणा
कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनस्त़ – सामान्य़ प्रशासन विभाग,मंत्रालय मुंबई-32
कार्यक्षेत्र – बुलढाणा जिल्हा
कार्य – भारत निवडणुक आयोगाच्या निवडणुक संबंधातील सर्व कामे करणे
शासकिय विभागाचे नांव – महसुल विभाग
शाखेचे नाव – ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुक विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा
मंत्रालयीन खातेअंतर्गत – राज्य़ निवडणूक आयोग, महाराष्ट़ ( ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग अंतर्गत )
विभाग प्रमुख- जिल्हाधिकारी बुलढाणा
विभाग अधिकारी – प्रभारी अधिकारी, ग्रामंपचायत ( नि.ऊ.जि.)
शाखेची माहिती – ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुक विभाग, निवडणुक विषयी घेण्यात येणारे सर्वे कामे या विभागात पार पाडली जातात.
शाखा अंतर्गत करण्यात येणा-या कामाचा तपशिल -ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुका
ग्रामपंचायत पोट निवडणुका
जि.प.पं.स सार्वत्रिक निवडणुका
जि.प.पं.स. पोट निवडणुका
महाराष्ट़ ग्रामपंचायत अधिनियम 1958, महाराष्ट़ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 नुसार निवडणूकीचे कामकाज पार पाडले जातात.

नमुना अर्ज