Close

Election Department

Toll Free Helpline : 1800-22-1950

About Department

शासकिय विभागाचे नांव – निवडणुक विभाग
कार्यालय प्रमुख- जिल्हाधिकारी,बुलढाणा (collecor.buldhana@maharashtra.gov.in,07262-242307)
विभाग प्रमुख- उपजिल्हा निवडणुक अधिकारी ,बुलढाणा (dydeobuldhana@gmail.com)
कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनस्त़ – सामान्य़ प्रशासन विभाग,मंत्रालय मुंबई-32
कार्यक्षेत्र – बुलढाणा जिल्हा
कार्य – भारत निवडणुक आयोगाच्या निवडणुक संबंधातील सर्व कामे करणे
शासकिय विभागाचे नांव – महसुल विभाग
शाखेचे नाव – ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुक विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा
मंत्रालयीन खातेअंतर्गत – राज्य़ निवडणूक आयोग, महाराष्ट़ ( ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग अंतर्गत )
विभाग प्रमुख- जिल्हाधिकारी बुलढाणा
विभाग अधिकारी – प्रभारी अधिकारी, ग्रामंपचायत ( नि.ऊ.जि.)
शाखेची माहिती – ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुक विभाग, निवडणुक विषयी घेण्यात येणारे सर्वे कामे या विभागात पार पाडली जातात.
शाखा अंतर्गत करण्यात येणा-या कामाचा तपशिल -ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुका
ग्रामपंचायत पोट निवडणुका
जि.प.पं.स सार्वत्रिक निवडणुका
जि.प.पं.स. पोट निवडणुका
महाराष्ट़ ग्रामपंचायत अधिनियम 1958, महाराष्ट़ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 नुसार निवडणूकीचे कामकाज पार पाडले जातात.

Departmental Work

निर्वाचन विभागातील कामे खालील कायदे/ नियम/ शासन निर्णय/ परिपत्रकान्व़ये चालविण्यात येते-

  1. Mannual of Election Law
  2. The Registration of Election Roll- 1960
  3. The Conduct of Election Rules- 1961 (Statury & Order)
  4. Hand Book for Electoral Registration Officer
  5. Compedum of instruction on conduct of Election
  6. Hand Book of Returning Officer
  7. महाराष्ट़ शासन सामान्य़ प्रशासनकडील शासन निर्णय क्र. 1279/(233)-xxxiii दि.6/9/1979

शाखा / विभागा अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचा तपशिल-

लोकसभा , विधानसभा, विधानपरिषद, अमरावती शिक्षक मतदार संघ, पदवीदर मतदार संघ व जिल्हा नियोजन समिती यांच्या निवडणुका घेणे.
भारत निवडणुक आयोगाकडील कामे, मतदार यादया तयार करणे, मतदार ओळखपत्र देणे इत्यादी.

Download Forms

Prarup Pooling Booths In Buldhana District