बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2012-13 मौजे चांडोळ ता. जि. बुलढाणा प्रकरणात सरळ खरेदीची जाहिर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2012-13 मौजे चांडोळ ता. जि. बुलढाणा प्रकरणात सरळ खरेदीची जाहिर नोटीस

07/09/2020 25/09/2020 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2018-19 मौजे माळवंडी ता. जि. बुलढाणा प्रकरणात जाहिर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2018-19 मौजे माळवंडी ता. जि. बुलढाणा प्रकरणात जाहिर नोटीस

07/09/2020 24/09/2020 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2017-18 मौजे गौलखेड ता. शेगांव जि. बुलढाणा मधील कलम 19 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2017-18 मौजे गौलखेड ता. शेगांव जि. बुलढाणा मधील कलम 19 ची अधिसुचना

07/09/2020 07/10/2020 पहा (4 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/मानेगांव/29/2008-09 ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा या मधील कलम 19 च्या अधिसुचनेबाबत शुद्धीपत्रक

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/मानेगांव/29/2008-09 ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा या मधील कलम 19 च्या अधिसुचनेबाबत शुद्धीपत्रक

01/09/2020 30/10/2020 पहा (583 KB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/मानेगांव/29/2008-09 ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी (तीन महिने) मुदतवाढ बाबत आदेश

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/मानेगांव/29/2008-09 ता. जळगांव जा. जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी (तीन महिने) मुदतवाढ बाबत आदेश

01/09/2020 30/10/2020 पहा (213 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2018-19 मौजे पलसोडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 19 ची उद्घोषणा घोषित करण्यास 12 महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबत

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2018-19 मौजे पलसोडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 19 ची उद्घोषणा घोषित करण्यास 12 महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबत

14/08/2020 14/08/2021 पहा (618 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 14/2012-13 मौजे बिरसिंगपुर ता. जि. बुलढाणा मधील कलम 21(1) खालील नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 14/2012-13 मौजे बिरसिंगपुर ता. जि. बुलढाणा मधील कलम 21(1) खालील नोटीस

09/07/2020 08/10/2020 पहा (1 MB)
भू.सं.प्र.क्र. 21/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.81 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

भू.सं.प्र.क्र. 21/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.81 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

09/07/2020 16/06/2021 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/08-09 मौजे येरळी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 21(1) अंतर्गत जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/08-09 मौजे येरळी ता. नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 21(1) अंतर्गत जाहीर नोटीस

01/07/2020 25/09/2020 पहा (4 MB)
शेगाव विकास आराखडा अंतर्गत मौजे शेगांव येथील सर्व्हे नं. 217/2 मध्ये सरळ वाटाघाटीने खरेदी करणेबाबत

शेगाव विकास आराखडा अंतर्गत मौजे शेगांव येथील सर्व्हे नं. 217/2 मध्ये सरळ वाटाघाटीने खरेदी करणेबाबत

01/07/2020 14/06/2021 पहा (718 KB)
संग्रहित