बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भू.सं.प्र.क्र. 23/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.02 हे.आर. मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

भू.सं.प्र.क्र. 23/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.02 हे.आर. मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

15/03/2022 15/03/2023 पहा (2 MB)
भू.सं.प्र.क्र. 25/2018-19 मौजे धोत्रा नंदई ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.08 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना

भू.सं.प्र.क्र. 25/2018-19 मौजे धोत्रा नंदई ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.08 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना

17/01/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
भू.सं.प्र.क्र. 24/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.01 हे.आर. मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

भू.सं.प्र.क्र. 24/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.01 हे.आर. मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

17/01/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
भू.सं.प्र.क्र. 26/2012-13 मौजे आडगाव राजा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा आडगाव राजा पाझर तलाव क्रमांक 8 च्या कामासाठी क्षेत्र 2.05 हे.आर. मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

भू.सं.प्र.क्र. 26/2012-13 मौजे आडगाव राजा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा आडगाव राजा पाझर तलाव क्रमांक 8 च्या कामासाठी क्षेत्र 2.05 हे.आर. मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

17/01/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
भू.सं.प्र.क्र. 06/2016-17 मौजे राहेरी खुर्द ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या उजव्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी क्षेत्र 0.09 हे.आर. मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

भू.सं.प्र.क्र. 06/2016-17 मौजे राहेरी खुर्द ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या उजव्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी क्षेत्र 0.09 हे.आर. मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

17/01/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
भू.सं.प्र.क्र. 01/2019-20 मौजे देऊळगाव मही ता. देऊळगांवराजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या डाव्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी क्षेत्र 0.19 हे.आर. मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

भू.सं.प्र.क्र. 01/2019-20 मौजे देऊळगाव मही ता. देऊळगांवराजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या डाव्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी क्षेत्र 0.19 हे.आर. मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

17/01/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित