बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शेगाव विकास आराखडा अंतर्गत मौजे शेगांव येथील सर्व्हे नं. 217/2 मध्ये सरळ वाटाघाटीने खरेदी करणेबाबत

शेगाव विकास आराखडा अंतर्गत मौजे शेगांव येथील सर्व्हे नं. 217/2 मध्ये सरळ वाटाघाटीने खरेदी करणेबाबत

01/07/2020 14/06/2021 पहा (718 KB)
शेगाव विकास आराखडा मधील आरडी-8/प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/मातंगपुरा/शेगांव/02/2017-18 ता.शेगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना

शेगाव विकास आराखडा मधील आरडी-8/प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/मातंगपुरा/शेगांव/02/2017-18 ता.शेगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना

01/07/2020 14/06/2021 पहा (4 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2016-17 मौजे किनगांवराजा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा मध्ये 0.89 हे.आर मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2016-17 मौजे किनगांवराजा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा मध्ये 0.89 हे.आर मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

08/06/2020 19/03/2021 पहा (2 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2008-09 मौजे हिंगणा भोटा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 19 ची उद्घोषणा

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2008-09 मौजे हिंगणा भोटा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 19 ची उद्घोषणा

27/05/2020 28/05/2021 पहा (3 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 27/2008-09 मौजे हिंगणे इसापूर ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 19 ची उद्घोषणा

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 27/2008-09 मौजे हिंगणे इसापूर ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामध्ये कलम 19 ची उद्घोषणा

27/05/2020 20/05/2021 पहा (3 MB)
शे.वि.आ. अंतर्गत भु.प्र.क्रमांक/एलएक्यु/शेगाव/आरडी-6/भाग-2/07/2019-20 मध्ये कलम 11 (1) अधिसुचना ची प्रसिद्धी

शे.वि.आ. अंतर्गत भु.प्र.क्रमांक/एलएक्यु/शेगाव/आरडी-6/भाग-2/07/2019-20 मध्ये कलम 11 (1) अधिसुचना ची प्रसिद्धी

08/05/2020 27/04/2021 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2016-17 मौजे निमगाव वायाळ ता.सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या निमगाव वायाळ उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी क्षेत्र 0.03 हे.आर मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/2016-17 मौजे निमगाव वायाळ ता.सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या निमगाव वायाळ उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी क्षेत्र 0.03 हे.आर मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसूचना

28/01/2020 26/12/2020 पहा (2 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे कोदरखेड ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 11 चे शुद्धीपत्रक

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे कोदरखेड ता.नांदुरा जि. बुलढाणा मधील कलम 11 चे शुद्धीपत्रक

06/12/2019 07/12/2020 पहा (554 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2018-19 मौजे मेंडगाव ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा येथील मेंडगाव पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ थेट खरेदीचा प्रस्ताव

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2018-19 मौजे मेंडगाव ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा येथील मेंडगाव पाझर तलावासाठी आवश्यक जमिनीचा सरळ थेट खरेदीचा प्रस्ताव

14/11/2019 28/11/2020 पहा (631 KB)
संग्रहित