भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 12/2013-14 मौजे खल्याळ गव्हाण ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 12/2013-14 मौजे खल्याळ गव्हाण ता.देऊळगावराजा जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहीर नोटीस

16/08/2019 05/10/2019 पहा (998 KB)
शेगाव विकास आराखडा अंतर्गत भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/मातंगपुरा /शेगांव/02/2017-18 ता.शेगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) खालील अधिसुचना

शेगाव विकास आराखडा अंतर्गत भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/मातंगपुरा /शेगांव/02/2017-18 ता.शेगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) खालील अधिसुचना

16/08/2019 07/08/2020 पहा (4 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/आरडी-8/शेगांव/01/2018-19 ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) खालील अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/आरडी-8/शेगांव/01/2018-19 ता. शेगांव जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11(1) खालील अधिसुचना

14/08/2019 07/08/2020 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 15/2000-01 मौजे इस्लामपुर ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा यामधील कलम 21 खालील जाहीर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 15/2000-01 मौजे इस्लामपुर ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा यामधील कलम 21 खालील जाहीर नोटीस

01/08/2019 26/10/2019 पहा (2 MB)
मौजे घारोड ता. खामगांव जि. बुलढाणा मध्ये सरळ खरेदीने करावयाच्या भूसंपादनाची जाहीर नोटीस

मौजे घारोड ता. खामगांव जि. बुलढाणा मध्ये सरळ खरेदीने करावयाच्या भूसंपादनाची जाहीर नोटीस

29/07/2019 29/09/2019 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-2009 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहिर नोटीस

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-2009 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामधील कलम 21(1) खालील जाहिर नोटीस

22/07/2019 20/10/2019 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2018-2019 मौजे पलसोडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामधील कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2018-2019 मौजे पलसोडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामधील कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसूचना

19/07/2019 20/07/2020 पहा (6 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-2009 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामधील वगळणी आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-2009 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा यामधील वगळणी आदेश

17/07/2019 17/10/2019 पहा (311 KB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 68/2012-13 मौजे मेरा खु. ता. चिखली जि. बुलढाणा प्रकरणामध्ये कलम 2(ब)(एक) अन्वये जाहीर नोटीस

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 68/2012-13 मौजे मेरा खु. ता. चिखली जि. बुलढाणा प्रकरणामध्ये कलम 2(ब)(एक) अन्वये जाहीर नोटीस

09/07/2019 08/10/2019 पहा (1 MB)
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसूचना

25/06/2019 16/06/2020 पहा (2 MB)
संग्रहित