बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2023-24 मौजे.येरडी ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११(१) प्रारंभीक अधिसूचना. 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2023-24 मौजे.येरडी ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११(१) प्रारंभीक अधिसूचना.

11/03/2024 11/12/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 11/2022-23 मौजे.झाडेगांव (शेती) ता.जळगाव जामोद जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११(१) प्रारंभीक अधिसूचना. 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 11/2022-23 मौजे.झाडेगांव (शेती) ता.जळगाव जामोद जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११(१) प्रारंभीक अधिसूचना.

11/03/2024 27/12/2024 पहा (4 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2022-23 मौजे.सातळी ता.जळगाव जामोद जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११ अधिसूचना. 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2022-23 मौजे.सातळी ता.जळगाव जामोद जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११ अधिसूचना.

11/03/2024 27/12/2024 पहा (3 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2022-23 मौजे. गौलखेड  ता.जळगाव जामोद जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११(१) अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 09/2022-23 मौजे. गौलखेड   ता.जळगाव जामोद जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११ (१) अधिसूचना

07/03/2024 04/05/2024 पहा (3 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2022-23  मौजे.सावळी(जूने गावठाण)खुर्द ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११(१)अधिसूचना घोषित करणेबाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2022-23  मौजे.सावळी(जूने गावठाण)खुर्द ता.संग्रामपूर जि.बुलढाणा मध्ये कलम ११(१)अधिसूचना घोषित करणेबाबत.

01/03/2024 20/04/2024 पहा (4 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2021-22  मौजे.रोटी (घरे) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत मुदतवाढ आदेश.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2021-22  मौजे.रोटी (घरे) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत मुदतवाढ आदेश.

08/02/2024 19/04/2024 पहा (402 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2021-22 मौजे.रोटी (गावठाण घरे) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९अधिसूचना घोषित करणेबाबत मुदतवाढ आदेश.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 02/2021-22 मौजे.रोटी (गावठाण घरे) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९ अधिसूचना घोषित करणेबाबत मुदतवाढ आदेश.

30/01/2024 19/04/2024 पहा (402 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2008-09 मौजे.हिंगणे गव्हाड (बुडीत शेती) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९(१) अधिसूचना घोषित करणेबाबत मुदतवाढ आदेश.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2008-09 मौजे.हिंगणे गव्हाड (बुडीत शेती) ता.नांदुरा जि.बुलढाणा मध्ये कलम १९(१) अधिसूचना घोषित करणेबाबत मुदतवाढ आदेश.

30/01/2024 19/04/2024 पहा (420 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 10/2023-24 मौजे.निमकराड(शेती) ता.जळगांव जा. जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 10/2023-24 मौजे.निमकराड(शेती) ता.जळगांव जा. जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना.

20/12/2023 11/12/2024 पहा (793 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2023-24 मौजे.निंभोरा(शेती) ता.जळगांव जा. जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 05/2023-24 मौजे.निंभोरा(शेती) ता.जळगांव जा. जि.बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना.

20/12/2023 13/12/2024 पहा (1 MB)
संग्रहित