बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/मौ.भिलखेड/2020-21 ता.संग्रामपुर जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 04/मौ.भिलखेड/2020-21 ता.संग्रामपुर जि. बुलढाणा मध्ये कलम 11 ची अधिसुचना

05/03/2021 02/05/2021 पहा (2 MB)
भू.सं.प्र.क्र. 06/2016-17 मौजे राहेरी खुर्द ता.सिंदखेड राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या उजव्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी क्षेत्र 0.09 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

भू.सं.प्र.क्र. 06/2016-17 मौजे राहेरी खुर्द ता.सिंदखेड राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या उजव्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी क्षेत्र 0.09 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

10/02/2021 24/12/2021 पहा (3 MB)
भू.सं.प्र.क्र. 01/2019-20 मौजे देऊळगाव माही ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या डाव्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी क्षेत्र 0.19 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

भू.सं.प्र.क्र. 01/2019-20 मौजे देऊळगाव माही ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या डाव्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी क्षेत्र 0.19 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

09/02/2021 24/12/2021 पहा (3 MB)
भू.सं.प्र.क्र. 24/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.01 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

भू.सं.प्र.क्र. 24/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.01 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

09/02/2021 24/12/2021 पहा (3 MB)
भू.सं.प्र.क्र. 23/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.02 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

भू.सं.प्र.क्र. 23/2018-19 मौजे सरंबा ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी क्षेत्र 0.02 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची प्रारंभिक अधिसुचना

09/02/2021 24/12/2021 पहा (3 MB)
शेगाव विकास आराखडा अंतर्गत भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/शेगांव/आरडी-6 भाग-2/शेगांव/07/2019-20 ता.शेगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना

शेगाव विकास आराखडा अंतर्गत भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/शेगांव/आरडी-6 भाग-2/शेगांव/07/2019-20 ता.शेगांव जि.बुलढाणा मध्ये कलम 19 ची अधिसुचना

05/02/2021 30/01/2022 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 14/2008-09 मौजे हिंगणे बाळापूर तसेच 23/2008-09 मौजे माहूली ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा या प्रकरणांमध्ये मुदतवाढ

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 14/2008-09 मौजे हिंगणे बाळापूर तसेच 23/2008-09 मौजे माहूली ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा या प्रकरणांमध्ये मुदतवाढ

11/12/2020 11/06/2021 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणामध्ये कलम 21 चा जाहिरनामा

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 28/2008-09 मौजे कोदरखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणामध्ये कलम 21 चा जाहिरनामा

11/12/2020 11/06/2021 पहा (4 MB)
निम्न ज्ञानगंगा-I बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. खामगांव जि. बुलढाणा प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी मौजे निमकवळा ता. खामगांव जि. बुलढाणा शिवारातील 1.07 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने घेण्याबाबतचा प्रस्ताव

निम्न ज्ञानगंगा-I बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. खामगांव जि. बुलढाणा प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी मौजे निमकवळा ता. खामगांव जि. बुलढाणा शिवारातील 1.07 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने घेण्याबाबतचा प्रस्ताव

04/12/2020 15/12/2021 पहा (162 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे टाका ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणामध्ये निवाडा घोषित करण्याकरिता 12 महिन्यांची मुदतवाढ

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 33/2008-09 मौजे टाका ता. नांदुरा जि. बुलढाणा या प्रकरणामध्ये निवाडा घोषित करण्याकरिता 12 महिन्यांची मुदतवाढ

14/09/2020 11/09/2021 पहा (726 KB)
संग्रहित