भूसंपादन प्रकरणे

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भू.सं.प्र.क्र. 03/2018-19 मौजे दिवठाणा ता. खामगांव जि. बुलढाणा मध्ये सरळ खरेदीने करावयाच्या भुसंपादनाची जाहीर नोटिस

भू.सं.प्र.क्र. 03/2018-19 मौजे दिवठाणा ता. खामगांव जि. बुलढाणा मध्ये सरळ खरेदीने करावयाच्या भुसंपादनाची जाहीर नोटिस

02/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (1,010 KB)
भू.सं.प्र.क्र. 02/2018-19 मौजे काळेगाव ता. खामगांव जि. बुलढाणा मध्ये सरळ खरेदीने करावयाच्या भुसंपादनाची जाहीर नोटिस

भू.सं.प्र.क्र. 02/2018-19 मौजे काळेगाव ता. खामगांव जि. बुलढाणा मध्ये सरळ खरेदीने करावयाच्या भुसंपादनाची जाहीर नोटिस

02/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (460 KB)
भू.सं.प्र.क्र. 04/2018-19 मौजे निमकवळा ता. खामगांव जि. बुलढाणा मध्ये सरळ खरेदीने करावयाच्या भुसंपादनाची जाहीर नोटिस

भू.सं.प्र.क्र. 04/2018-19 मौजे निमकवळा ता. खामगांव जि. बुलढाणा मध्ये सरळ खरेदीने करावयाच्या भुसंपादनाची जाहीर नोटिस

02/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (538 KB)
भू.सं.प्र.क्र. 12/2013-14 मौजे खल्याळ गव्हाण ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मध्ये खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या अतिरिक्त बुडीत क्षेत्रासाठी कलम 11(1) ची अधिसूचना

भू.सं.प्र.क्र. 12/2013-14 मौजे खल्याळ गव्हाण ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा मध्ये खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या अतिरिक्त बुडीत क्षेत्रासाठी कलम 11(1) ची अधिसूचना

02/01/2019 02/04/2019 डाउनलोड (1 MB)
भू.सं.प्र.क्र. 75/2012-13 मौजे देऊळगांव मही ता. देऊळगांवराजा जि. बुलढाणा या प्रकरणात पुनश्च: 06 महिने मुदतवाढ मिळाल्याबाबत अधिसुचना

भू.सं.प्र.क्र. 75/2012-13 मौजे देऊळगांव मही ता. देऊळगांवराजा जि. बुलढाणा या प्रकरणात पुनश्च: 06 महिने मुदतवाढ मिळाल्याबाबत अधिसुचना

02/01/2019 02/04/2019 डाउनलोड (726 KB)
भू.सं.प्र.क्र. 07/2013-14 मौजे निमगांव वायाळ ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा या प्रकरणात पुनश्च: 06 महिने मुदतवाढ मिळाल्याबाबत अधिसुचना

भू.सं.प्र.क्र. 07/2013-14 मौजे निमगांव वायाळ ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा या प्रकरणात पुनश्च: 06 महिने मुदतवाढ मिळाल्याबाबत अधिसुचना

02/01/2019 02/04/2019 डाउनलोड (734 KB)
भू.सं.प्र.क्र. 82/2012-13 मौजे विझोरा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा या प्रकरणात पुनश्च: 06 महिने मुदतवाढ मिळाल्याबाबत अधिसुचना

भू.सं.प्र.क्र. 82/2012-13 मौजे विझोरा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा या प्रकरणात पुनश्च: 06 महिने मुदतवाढ मिळाल्याबाबत अधिसुचना

02/01/2019 02/04/2019 डाउनलोड (722 KB)
शेगांव विकास आराखड्या अंतर्गत नविन भूसंपादन कायदा 2013 चे नुसार भुसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/रा.मा.क्र-198/शेगांव/05/2017-18 मधील कलम 19 ची अधिसुचना

शेगांव विकास आराखड्या अंतर्गत नविन भूसंपादन कायदा 2013 चे नुसार भुसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/रा.मा.क्र-198/शेगांव/05/2017-18 मधील कलम 19 ची अधिसुचना

20/12/2018 18/12/2019 डाउनलोड (3 MB)
शेगांव विकास आराखड्या अंतर्गत नविन भूसंपादन कायदा 2013 चे नुसार भुसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/शेगांव/खळवाडी/03/2017-18 मधील कलम 19 ची अधिसुचना

शेगांव विकास आराखड्या अंतर्गत नविन भूसंपादन कायदा 2013 चे नुसार भुसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/शेगांव/खळवाडी/03/2017-18 मधील कलम 19 ची अधिसुचना

20/12/2018 18/12/2019 डाउनलोड (2 MB)
शेगाव विकास आराखड्या अंतर्गत नविन भूसंपादन कायदा 2013 चे नुसार भुसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/आरडी-14/वाढीव क्षेत्र/शेगांव/04/2017-18 मधील कलम 19 ची अधिसुचना

शेगांव विकास आराखड्या अंतर्गत नविन भूसंपादन कायदा 2013 चे नुसार भुसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु/आरडी-14/वाढीव क्षेत्र/शेगांव/04/2017-18 मधील कलम 19 ची अधिसुचना

20/12/2018 18/12/2019 डाउनलोड (2 MB)
संग्रहित