बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगाव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रांत जाणाऱ्या मौ.पातोडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा येथील जमीन सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत

जिगाव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रांत जाणाऱ्या मौ.पातोडा ता. नांदुरा जि. बुलढाणा येथील जमीन सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत

09/06/2022 30/06/2022 पहा (1 MB)
जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत मौजे तीकोडी ता.नांदुरा जि. बुलढाणा येथील उपसा सिंचन योजना क्र.1 चे टप्पा क्र. 2 चे पंपगृहाचे बांधकाम करिता संपादित करण्यात येत असलेल्या खाजगी जमिनीची सरळ खरेदीबाबत ची पूर्वसूचना

जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत मौजे तीकोडी ता.नांदुरा जि. बुलढाणा येथील उपसा सिंचन योजना क्र.1 चे टप्पा क्र. 2 चे पंपगृहाचे बांधकाम करिता संपादित करण्यात येत असलेल्या खाजगी जमिनीची सरळ खरेदीबाबत ची पूर्वसूचना

09/06/2022 30/06/2022 पहा (773 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे तिवडी आजमपूर (बुडीत क्षेत्र) ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी 06 महिन्याची मुदतवाढ

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 मौजे तिवडी आजमपूर (बुडीत क्षेत्र) ता.जळगाव जामोद जि. बुलढाणा मध्ये निवाड्यासाठी 06 महिन्याची मुदतवाढ

09/06/2022 02/09/2022 पहा (481 KB)
भू.सं.प्र.क्र. 09/2013-14 वाघोडा मौजे रणथम ता. मलकापूर जि. बुलढाणा येतील पाझर तलाव च्या कामासाठी क्षेत्र 0.99 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना

भू.सं.प्र.क्र. 09/2013-14 वाघोडा मौजे रणथम ता. मलकापूर जि. बुलढाणा येतील पाझर तलाव च्या कामासाठी क्षेत्र 0.99 हे.आर. मध्ये कलम 11 ची अधिसूचना

09/06/2022 30/06/2022 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2020-21 मौजे मामुलवाडी ता.नांदुरा जि.बुलढाणा कलम 19(1) मध्ये मुदतवाढ बाबत सूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 03/2020-21 मौजे मामुलवाडी ता.नांदुरा जि.बुलढाणा कलम 19(1) मध्ये मुदतवाढ बाबत सूचना

03/06/2022 30/06/2022 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 26/2012-13 मौजे आडगाव राजा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा कलम 21(1) ची अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 26/2012-13 मौजे आडगाव राजा ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा कलम 21(1) ची अधिसूचना

03/06/2022 07/07/2022 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2019-20 मौजे देऊळगाव माही ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा कलम 21(1) ची अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 01/2019-20 मौजे देऊळगाव माही ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा कलम 21(1) ची अधिसूचना

03/06/2022 07/07/2022 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2016-17 मौजे राहेरी खुर्द ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा कलम 21(1) ची अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 06/2016-17 मौजे राहेरी खुर्द ता. सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा कलम 21(1) ची अधिसूचना

03/06/2022 07/07/2022 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 24/2018-2019 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा कलम 21(1) ची अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 24/2018-2019 मौजे सरंबा ता. देऊळगांव राजा जि. बुलढाणा कलम 21(1) ची अधिसूचना

03/06/2022 07/07/2022 पहा (1 MB)
खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या कामासाठी मौ. द्रोडा ता. दे.राजा जि. बुलढाणा येथील गट न. 382 मधील 0.37 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत

खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या कामासाठी मौ. द्रोडा ता. दे.राजा जि. बुलढाणा येथील गट न. 382 मधील 0.37 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत

26/05/2022 30/06/2022 पहा (645 KB)
संग्रहित