बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय,बुलढाणा येथील कार्यालयातील ग्रंथाची विहित नमुन्यातील MS Excel Sheet मध्ये नोंद करणेसाठी पुरवठदार व्यक्ति /संस्थाकडून दरपत्रक मागविण्याबाबतचे निविदा विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत.  

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय,बुलढाणा येथील कार्यालयातील ग्रंथाची विहित नमुन्यातील MS Excel Sheet मध्ये नोंद करणेसाठी पुरवठदार व्यक्ति /संस्थाकडून दरपत्रक मागविण्याबाबतचे निविदा विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत.

13/09/2023 23/09/2023 पहा (977 KB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व शासकीय धान्य गोदामतील अन्नधान्याच्या हाताळनुकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चित करणेबाबत ई निविदा सूचना व कार्यक्रम

बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व शासकीय धान्य गोदामतील अन्नधान्याच्या हाताळनुकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चित करणेबाबत ई निविदा सूचना व कार्यक्रम

18/08/2023 18/09/2023 पहा (4 MB)
सन 2022-23 साठी जिल्हयातील सर्व वालुगटातून वाळू उत्खनन (Manually) व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा.

सन 2022-23 साठी जिल्हयातील सर्व वालुगटातून वाळू उत्खनन (Manually) व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा.

13/09/2023 18/09/2023 पहा (670 KB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील लोकसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने EVM & VVPAT ची प्रथम स्तरीय तपासणी करिता हमाल पुरवठा करण्यासाठी दरकरार निश्चित करणेबाबत

बुलढाणा जिल्ह्यातील लोकसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने EVM & VVPAT ची प्रथम स्तरीय तपासणी करिता हमाल पुरवठा करण्यासाठी दरकरार निश्चित करणेबाबत

21/06/2023 27/06/2023 पहा (988 KB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील लोकसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने EVM & VVPAT ची प्रथम स्तरीय तपासणी करिता अल्पोपहार ,चहापान व भोजन व इतर अनुषंगिक साहित्य पुरवठा करण्यासाठी दरकरार निश्चित करणेबाबत

बुलढाणा जिल्ह्यातील लोकसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने EVM & VVPAT ची प्रथम स्तरीय तपासणी करिता अल्पोपहार ,चहापान व भोजन व इतर अनुषंगिक साहित्य पुरवठा करण्यासाठी दरकरार निश्चित करणेबाबत

21/06/2023 27/06/2023 पहा (1 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील लोकसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने EVM & VVPAT ची प्रथम स्तरीय तपासणी करिता झेरॉक्स पुरवठा करण्यासाठी दरकरार निश्चित करणेबाबत

बुलढाणा जिल्ह्यातील लोकसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने EVM & VVPAT ची प्रथम स्तरीय तपासणी करिता झेरॉक्स पुरवठा करण्यासाठी दरकरार निश्चित करणेबाबत

21/06/2023 27/06/2023 पहा (822 KB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील लोकसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने EVM & VVPAT ची प्रथम स्तरीय तपासणी करिता मंडप व इतर अनुषंगिक साहित्य पुरवठा करण्यासाठी दरकरार निश्चित करणेबाबत

बुलढाणा जिल्ह्यातील लोकसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने EVM & VVPAT ची प्रथम स्तरीय तपासणी करिता मंडप व इतर अनुषंगिक साहित्य पुरवठा करण्यासाठी दरकरार निश्चित करणेबाबत

21/06/2023 27/06/2023 पहा (931 KB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील लोकसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने EVM & VVPAT ची प्रथम स्तरीय तपासणी करिता वेब कास्टिंग करण्यासाठी दरकरार निश्चित करणेबाबत

बुलढाणा जिल्ह्यातील लोकसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने EVM & VVPAT ची प्रथम स्तरीय तपासणी करिता वेब कास्टिंग करण्यासाठी दरकरार निश्चित करणेबाबत

21/06/2023 27/06/2023 पहा (992 KB)
अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक – 2023 साठी मतदान केंद्रावर वेबकास्टिंग करिता दरपत्रक मागविण्याबाबत

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक – 2023 साठी मतदान केंद्रावर वेब कास्टिंग करिता दरपत्रक मागविण्याबाबत

17/01/2023 23/01/2023 पहा (639 KB)
अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक – 2023 साठी मतदान केंद्रावर चहापान ,अल्पोपहार ,भोजन व्यवस्था व इतर अनुषंगिक साहित्याची पुरवठा करिता दरपत्रक मागविण्याबाबत

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक – 2023 साठी मतदान केंद्रावर चहापान ,अल्पोपहार ,भोजन व्यवस्था व इतर अनुषंगिक साहित्याची पुरवठा करिता दरपत्रक मागविण्याबाबत

20/01/2023 23/01/2023 पहा (1 MB)